sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/41/DZP-1/2013                                                         06 listopada 2013 r.

 

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę infokiosku wraz z oprogramowaniem dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.). 

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest: dostawa infokiosku wraz z oprogramowaniem dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie”.

2)      Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie infokiosku we wskazanym miejscu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, jego uruchomienie oraz konfigurację ustawień, a także przeszkolenie użytkowania w zakresie jego działania.

3)      Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

II.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie: w terminie do dnia 06 grudnia 2013 r.

 

III.          TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 12 listopada 2013 r. do godz. 11.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.          OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

  VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz
Załącznik do umowy – wzór logo ZOO, Centrum CITES oraz logotypy Unii Europejskiej, NFOŚiGW oraz m. st. Warszawy (wraz z zasadami promocji POIiŚ) – pobierz
Załącznik do umowy – wyniki testów CPU Benchmarks – pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nr sprawy: RZP-I-WI/41/DZP-1/2013                                               08 listopada 2013 r.

  

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

  

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę infokiosku wraz z oprogramowaniem dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 12 listopada 2013 r. godz. 11:00 na dzień 14 listopada 2013 r. do godz. 11:00.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

pismo z dnia 12 11 2013 r. – pobierz

Zmodyfikowany w dniu 12.11.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/41/DZP-1/2013                                              21 listopada 2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę infokiosku wraz z oprogramowaniem dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

 

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę infokiosku wraz z oprogramowaniem dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: – INFOBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie (kod: 43-400), ul. Kraszewskiego Nr 9 – za cenę oferty brutto: 20.761,79 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 14 listopada 2013 r. o godz. 11:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      DPJ SYSTEM Dariusz Mościcki z siedzibą w Warszawie (kod: 03-321), ul. Palestyńska 8/72 – Cena oferty brutto: 15.800,00 zł (Oferta Nr 1);

2)      INFOBOX Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (kod: 43-400), ul. Kraszewskiego 9 – Cena oferty brutto: 20.761,79 zł (Oferta Nr 2);

3)      PROMEDIO Michał Bednarski z siedzibą w Bełchatowie (kod: 97-400), osiedle Dolnośląskie 326/3 – Cena oferty brutto: 26.905,20 zł
(Oferta Nr 3);

 W związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stwierdził, że:

Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: DPJ SYSTEM Dariusz Mościcki z siedzibą w Warszawie (kod: 03-321), ul. Palestyńska 8/72, nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż brak złożonych przez ww. Wykonawcę wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, oznacza podtrzymanie przez Wykonawcę ceny podanej w ofercie, która – w ocenie Zamawiającego – jest rażąco niska.

Zamawiający w toku oceny ofert stwierdził, iż cena zaoferowana przez ww. Wykonawcę, w sposób znaczący odbiega od wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przez Zamawiającego w toku przygotowania postępowania.

Wobec powyższego Zamawiający pismem z dnia 15.11.2013 r. zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień – w terminie do dnia 19.11.2013 r. – dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył wyjaśnień w ww. zakresie, a tym samym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Zastępca Dyrektora ds. technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RZP-II-WI/41/DZP-1/2013                                                  27 listopada 2013 r.

 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę infokiosku wraz z oprogramowaniem dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

 

 Zamawiający, informuje, iż unieważniono postępowanie na: dostawę infokiosku wraz z oprogramowaniem dla potrzeb obiektu CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ
Wykonawca, którego oferta została wybrana pismem z dnia 21 listopada 2013 r., w dniu 26 listopada 2013 r. uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 6 listopada 2013 godz 11:25
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:01