sobota, 18 września 2021

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/13/DZP-1/2012                                                                                                                                   06  kwietnia  2012 r.

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-475; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie 10 odwiertów o głębokości 10 m na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 10 odwiertów o głębokości 10 m na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje określenie aktualnych warunków gruntowo-wodnych, w tym w szczególności:

1) wykonanie 10 odwiertów badawczych z orurowaniem o głębokości ok. 10 m na terenie otaczającym Muzeum Historii Żydów Polskich, w  miejscach wskazanych przez SZRM,

2) wytyczenie punktów badawczych i pomiary wysokościowe – niwelacja,

3) pomiar zwierciadła wód gruntowych,

4) wykonanie obwodowego przekroju hydrogeologicznego skala 1:100/500.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakończenie: w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 12.04.2012 r. do godz. 11.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

 Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
(z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. 

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy na 5 stronach;

 

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania

Zał. Nr 1 do Zaproszenia – druk Oferta

Zał. Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/13/DZP-1/2012                                                                                                            Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r.

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na: wykonanie 10 odwiertów o głębokości 10 m na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie 10 odwiertów o głębokości 10 m na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich
– w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”
zostało rozstrzygnięte.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 6 złożoną przez Wykonawcę – GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spółka z o.o., ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, za cenę brutto: 7 380,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 12 kwietnia 2012 r. o godz. 11:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 9 Ofert:

1) Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Zakład Ochrony Środowiska INWEST-EKO S. Obarski i Wspólnicy Sp. Jawna, ul. Złota 23, 25-015 Kielce.

Cena oferty brutto: 15 990,00 zł. 

2)      Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: Pracownia Geologiczno-Inżynierska Piotr Janiszewski Spółka Jawna, ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź.

Cena oferty brutto: 20 424,15 zł.

3)      Oferta Nr 3 złożona przez Wykonawcę: GEO-KAT Sp. z o.o., ul. Prymasa Tysiąclecia 145/149, 01-424 Warszawa.

Cena oferty brutto: 9 594,00 zł.

4)      Oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę: HydroGeoStudio Kuszyk Paczuski Sulkowski SP.J., ul. Puławska 26/33, 02-512 Warszawa.

Cena oferty brutto: 9 500,00 zł.

5)      Oferta Nr 5 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo „GEO-WELL” Usługi Geologiczne i Ochrony Środowiska Michał Skrzypczak, Pobórka Wielka 33,
89-340 Białośliwie.

Cena oferty brutto: 15 375,00 zł.

6)      Oferta Nr 6 złożona przez Wykonawcę: GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spółka z o.o., ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa.

Cena oferty brutto: 7 380,00 zł.

7)      Oferta Nr 7 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A., ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa.

Cena oferty brutto: 14 760,00 zł.

8)      Oferta Nr 8 złożona przez Wykonawcę: SEGI-AT Sp. z o.o. , ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa.

Cena oferty brutto: 20 500,00 zł.

9)      Oferta Nr 9 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „FUNDAMENT” Sp. z o.o., ul. Czyżewskiego 40, 80-336 Gdańsk.

Cena oferty brutto: 12 300,00 zł.

2. Złożona do siedziby Zamawiającego Oferta Nr 2 przez Wykonawcę – Pracownia Geologiczno-Inżynierska Piotr Janiszewski Spółka Jawna, ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź, zawiera w swej treści oświadczenie Wykonawcy o jej ważności do dnia 12.04.2012 r., tj. do dnia składania ofert. Wobec powyższego z dniem 13.04.2012 r. upłynął termin związania tą ofertą i nie może być ona brana pod uwagę przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 6 kwietnia 2012 godz 9:21
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:25