sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/25/DZP-1/2013                                                        05 sierpnia 2013 r.

L.dz. SZRM/DZP-1/DK/              /2013

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Zamawiający – Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z pełnomocnictwem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie zabezpieczenia przeciwzalewowego 4 klatek ewakuacyjnych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zabezpieczenia przeciwzalewowego 4 klatek ewakuacyjnych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1)     rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2)     zakończenie: w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 12.08.2013 r. do godz. 12.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,  tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)     W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.
Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.      OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać propozycję ceny brutto, tj. obliczonej w sposób określony w ust. 2-7 i powiększonej o podatek VAT wyliczony według stawki wynikającej z przepisów obowiązujących w tym zakresie.

2. Podstawą obliczenia ceny, będzie przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego.

3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie winna wynikać z kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą uproszczoną polegającą na kalkulacji sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe robót i kosztorys robót opracowany przez Wykonawcę.

4. Cena wynikająca z tak sporządzonej kalkulacji, obejmuje cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne wydatki nie uwzględnione przez Zamawiającego, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, jest ceną niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych we wzorze umowy oraz nie podlega waloryzacji.

5. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

6. Wszystkie składniki cenowe zawarte w kosztorysie ofertowym powinny być  liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 3 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy na 7 stronach;
Załącznik Nr 3 Przedmiar robót na 2 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Przedmiar robót – pobierz

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RZP-I-WI/25/DZP-1/2013                                                         14 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: wykonanie zabezpieczenia przeciwzalewowego 4 klatek ewakuacyjnych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

 

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie zabezpieczenia przeciwzalewowego 4 klatek ewakuacyjnych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” zostało unieważnione, ponieważ  nie wpłynęła żadna ważna oferta tj. oferta, która mogłaby być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 12 sierpnia 2013 r. o godz. 12:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 Oferta złożona przez Wykonawcę:

KÖNIG STAHL Sp. z o.o., ul. Postępu 2, 02-676 Warszawa.

Oferta wpłynęła w ww. terminie do siedziby Zamawiającego w formie e-mail, której Zamawiający nie może uwzględnić w niniejszym postępowaniu, z uwagi na  fakt, iż oferta nie obejmuje całego zakresu przedmiotu zamówienia oraz z uwagi na niezachowanie obowiązku sporządzenia oferty na piśmie. Powyższe wynika z wymogu zawartego w Zaproszeniu do złożenia oferty, w Rozdziale V pn.: Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów, w ust. 1, pkt 1 o treści: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze”. Natomiast przedmiotowa Oferta została złożona e-mailem, a zatem bez zachowania formy pisemnej.

Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia. Tak więc zasadniczym elementem formy pisemnej jest własnoręczny podpis.

Złożona oferta nie zawierała dokumentów opatrzonych własnoręcznym podpisem Wykonawcy.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wyjaśnia, iż co prawda przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc z pominięciem przepisów tejże ustawy, jednakże należy przypomnieć, że zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro nadal są zamówieniami publicznymi w każdym przypadku, gdy Zamawiający zawrze z Wykonawcą odpłatną umowę, tyle tylko, że nie są udzielane według przepisów ustawy Pzp. Nadal powoduje to jednak konieczność stosowania procedur i reżimów prawnych z uwzględnieniem przepisów prawa cywilnego i przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ponadto zwolnienie ze stosowania szczegółowych procedur przypisanych poszczególnym trybom udzielania zamówień określonych w ustawie Pzp nie zwalnia Zamawiającego od przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień wynikających z prawa traktatowego. Wobec powyższego Zamawiający zawarł obowiązek sporządzenia oferty na piśmie o czym mowa wyżej.

Mając powyższe na względzie Zamawiający nie może brać pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, dokumentu złożonego w formie e-maila, (z uwagi na niezachowanie obowiązku sporządzenia oferty na piśmie) i nie stanowiącego oferty tj. nie będącego oświadczeniem obejmującym wykonanie całego zakresu zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 5 sierpnia 2013 godz 13:36
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:22