sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/6/DZP-1/2015                                                              05 marca 2015 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-542; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę defibrylatora i fantomów do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa defibrylatora i fantomów do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie.

2)  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż i dostarczenie elementów wyposażenia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Centrum Edukacji Leśnej.

3)  Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiący załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2) zakończenie: w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 12 marca 2015 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2) W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz

Pytania i odpowiedzi (korespondencja)

Pismo z dnia 10.03.2015 r. – Przesunięcie termimu składania ofert – Pobierz
Pismo z dnia 12.03.2015 r. – Odpowiedzi na pytania – Pobierz
Załącznik Nr 1 do pisma z dnia 12.03.2015 r. – Załącznik Nr 1 do Zaproszenia-druk OFERTA – Zmodyfikowany w dniu 12.03.2015 r. – Pobierz
Załącznik Nr 2 do pisma 12.03.2015 r. – Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – Zmodyfikowany 11.03.2015 r. – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/6/DZP-1/2015                                                          27 marca 2015 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę defibrylatora i fantomów do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Dostawę defibrylatora i fantomów do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce – za cenę oferty brutto: 10.982,98 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 16 marca 2015 r. o godz. 10:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa – Cena oferty brutto: 17.220,00 zł (Oferta Nr 1);

2)      BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce – Cena oferty brutto: 10.982,98 zł (Oferta Nr 2).

 

Jednocześnie informuje się, że Oferta Nr 1 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, z powodu nie złożenia przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego dokumentu oraz wyjaśnień złożonej oferty.

Zamawiający informuje, że w związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu stwierdził, że do oferty Wykonawcy zostało załączone w formie kopii nieaktualną informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, wystawioną wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. w dniu 11.09.2014 r.

Wobec powyższego załączony dokument nie spełniał wymogów formalnych.

Zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty, Rozdział IV pn.: OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU, pkt. 2 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć m.in.: „Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”.

Wobec powyższego, Zamawiający wezwał Wykonawcę w terminie do dnia 25 marca 2015 r. do złożenia aktualnego, tj. wystawionego nie później niż w dniu 16.09.2014 r., odpisu z właściwego rejestru w formie oryginału lub kopii, przy czym kopia, musi być poświadczona „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

Wykonawca w ww. terminie nie złożyć wymagane dokumentu, wobec czego Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Ponadto zgodnie z zapisami Rozdziału IV pkt 4 Zaproszenia do złożenia oferty – Zamawiający wymagał, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne powinien załączyć wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3. Formularz ten miał zawierać cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

Do wyliczenia ceny oferty brutto Wykonawca miał zastosować stawkę podatku VAT ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca załączył do oferty Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”, w którym oświadczył w pkt 1, pkt 2 i pkt 3, iż do wyliczenia wartości brutto w ww. pozycjach zastosował 8% stawkę podatku VAT.

Podstawową stawką podatku VAT jest stawka 23%, a zastosowanie preferencyjnej 8% stawki podatku VAT uwarunkowane jest okolicznościami wskazanymi w przepisach podatkowych. Należy wskazać, iż brak jest w ofercie informacji o podstawie zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku VAT, która obowiązuje także w przypadku gdy produkt uznany jest za wyrób medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Natomiast z podsumowania oferty wynikało, iż Wykonawca do wyliczenia ceny oferty brutto zastosował 23% stawkę podatku VAT.

Powyższe uniemożliwiało Zamawiającemu dokonanie oceny czy oferta nie zawiera błędów w obliczeniu ceny oferty.

Mając powyższe na względzie, Zamawiający wezwał Wykonawcę – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2015 r. do złożenia wyjaśnień w zakresie wysokości zastosowanej stawki podatku VAT we wskazanych wyżej pozycjach elementów przedmiotu zamówienia. W przypadku informacji o zastosowaniu preferencyjnej 8 % stawki podatku VAT, Zamawiający wezwał Wykonawcę o złożenie dodatkowych wyjaśnień w zakresie podstawy zastosowania ww. stawki.

Wykonawca w ww. terminie nie złożył stosownych wyjaśnień, wobec czego Zamawiający postanowił jak na wstępie.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 5 marca 2015 godz 11:53
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:42