sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/86/DZP-1/2014                                                         05 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie  (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-542; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę elementów nagłośnienia do pomieszczeń kawiarni w Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Muzeum Warszawskiej Pragi” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa elementów nagłośnienia do pomieszczeń kawiarni w Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie elementów nagłośnienia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum oraz jego uruchomienie.

3)  Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie: w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 10 grudnia 2014 r. do godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)   Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)  Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)  Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)  Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)  W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)  Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy.
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/86/DZP-1/2014                                                              11 grudnia 2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę elementów nagłośnienia do pomieszczeń kawiarni w Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Dostawę elementów nagłośnienia do pomieszczeń kawiarni w Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Muzeum Warszawskiej Pragi” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: DORADO Leszek Zawitkowski, ul. Sękocińska 5/12, 02-313 Warszawa – Cena oferty brutto: 6.409,73 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 10 grudnia 2014 r. o godz. 11:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 Oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

DORADO Leszek Zawitkowski, ul. Sękocińska 5/12, 02-313 Warszawa – Cena oferty brutto: 6.409,73 zł (Oferta Nr 1).

Ponadto w dniu 10.12.2014 r. zostały złożone do siedziby Zamawiającego:

1)  o godz. 11:15 – oferta Wykonawcy: MTB-SYSTEM Mateusz Bargiel z siedzibą w Trzemeśni (kod: 32-425), Łęki 180C,

2)  o godz. 15:15 – oferta Wykonawcy: RAGTIME Sp.j. z siedzibą w Gliwicach (kod: 44-100), ul. Zwycięstwa 51A,

których Zamawiający nie może uwzględnić w niniejszym postępowaniu, z uwagi na to, iż wpłynęły po upływie terminu składania ofert.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 5 grudnia 2014 godz 13:19
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 8:10