sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 Nr sprawy: RZP-I-WI/14/DZP-1/2013                                                          05 czerwca 2013 r.

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż rolet w pomieszczeniach Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek rehabilitacji krajowych ptaków chronionych Ptasi Azyl” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I.   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż rolet w pomieszczeniach Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek rehabilitacji krajowych ptaków chronionych Ptasi Azyl”.

2)      Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: dostarczenie i zamontowanie rolet we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu.

3)      Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2)      zakończenie: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

 III.    TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 11 czerwca 2013 r. do godz. 1100 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.    OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 V.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.
1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.
2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.
Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającegow poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 5 stronach;
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”. na 2 stronach.


p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/14/DZP-1/2013                                                                  18 czerwca 2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż rolet w pomieszczeniach Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”.

 

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę i montaż rolet w pomieszczeniach Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: ARROW-SYSTEM Maciej Rońda z siedzibą w Warszawie (kod: 04-875), ul. Zasadowa 27 – za cenę oferty brutto: 2.344,38 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 11 czerwca 2013 r. o godz. 11:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa, Cena oferty brutto: 5.645,70 zł (Oferta Nr 1);

2)       ŻALMAL Andrzej Czechowski, ul. Tucholska 31, 01-618 Warszawa, Cena oferty brutto: 3.177,11 zł (Oferta Nr 2);

3)       ARROW-SYSTEM Maciej Rońda, ul. Zasadowa 27, 04-875 Warszawa, Cena oferty brutto: 2.344,00 zł (Oferta Nr 3).

Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje, że Oferta Nr 1 nie mogła być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na brak aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpisu z właściwego rejestru.

Zamawiający w toku oceny ofert stwierdził, iż do oferty Wykonawcy JARD Sp. z o.o. została załączona w formie kopii nieaktualna „Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców”, wystawiona wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
tj. w dniu 27.11.2012 r.

Wobec powyższego załączony dokument nie spełniał wymogów formalnych.

Zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty, Rozdział IV pn.: OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU, pkt. 2 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musiał załączyć m.in.: „Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”.

Wobec powyższego, Zamawiający wezwał Wykonawcę w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. do złożenia aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpisu z właściwego rejestru w formie oryginału lub kopii, przy czym kopia, musiała być poświadczona „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył stosownych dokumentów w ww. zakresie, a tym samym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Ponadto Zamawiający – działając na postawie § 10 ust. 2 pkt 1 lit. b) Regulaminu w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych ze środków publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro w SZRM – poprawił omyłką w druku Oferty Wykonawcy: ARROW-SYSTEM Maciej Rońda – pismem z dnia 12 czerwca 2013 r., w następujący sposób:

z:

BRUTTO: 2 344,00 zł,

(słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery zł 38/100 zł),

na:

BRUTTO: 2 344,38 zł,

(słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery zł 38/100 zł),

Ww. omyłka wynikała z błędnego przepisania przez Wykonawcę z Formularza „Zestawienie Kosztów zamówienia” kwoty brutto za wykonanie całego zamówienia do „Druku Oferta”.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 5 czerwca 2013 godz 13:17
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:32