sobota, 18 września 2021

wykonanie tablicy pamiątkowej oraz zamontowanie jej na terenie inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/100/DZP-1/2010 Warszawa, dnia 05.11.2010 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-458; 22-31-24-452; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie tablicy pamiątkowej oraz zamontowanie jej na terenie inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie tablicy pamiątkowej oraz zamontowanie jej na terenie inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”.
2. Przedmiot Zamówienia obejmuje:
1) zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej jak niżej:
– minimalne wymiary to 150 cm x 200 cm,
– materiał trwały, odporny na warunki atmosferyczne, z tworzywa sztucznego ( np. typu Dibont),
– bardzo dobra czytelność informacji,
– wysoki poziom estetyczny tablicy,
– napisy w czcionce Arial;
2) tablica będzie zawieszona na elewacji budynku na zewnątrz budynku przez okres 5 lat od czasu zakończenia realizacji projektu tj. od dnia 31.12.2010 r.;
3) na tablicy pamiątkowej umieszcza się:
– Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa,
– RPO WM,
– hasło RPO WM „dla rozwoju Mazowsza”,
– tytuł projektu,
– poziom dofinansowania z EFRR,
– informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
– okres realizacji inwestycji: 01.01.2007 – 31.12.2010.
4) Układ tablicy pamiątkowej:
• nagłówek tablicy:
obszar nagłówka powinien zajmować 25 % całkowitej powierzchni tablicy, na którym znajduje się zestawienie logotypu RPO WM. W tej części powinno pojawić się także hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza,
• środek tablicy:
w środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole należy umieścić okres realizacji inwestycji oraz nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50 % jej całkowitej powierzchni,
• stopka tablicy:
obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: ”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007 – 2013”.
5) dostawa i montaż zaprojektowanej tablicy pamiątkowej – po jej formalnej akceptacji przez Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Biuro Funduszy Europejskich,
6) Wykonawca zamówienia musi wystąpić do właściwego urzędu w celu zgłoszenia robót dotyczących zawieszenia tablicy zgodnie z art.30.1 pkt.2 Prawa Budowlanego.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty zawarcia umowy,
2. Zakończenie: do dnia 13.12.2010 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 08.11.2010 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych o wartości do kwoty 14 tys. EURO (II piętro), pokój Nr 39, Warszawa (kod:00-099) ul. Senatorska 29/31.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:
1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3)W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
4)Inne np., dokumenty (np. karty katalogowe, foldery, opisy techniczne) zawierające parametry oraz inne informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej lub faxu w sposób czytelny.
2. Forma składanych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
(z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.
2.Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 5 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 08.11.2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania na:
wykonanie tablicy pamiątkowej oraz zamontowanie jej na terenie inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”.

1. W dniu 05.11.2010 r Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz zamontowanie jej na terenie inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego”, do niżej wymienionych Wykonawców: ITECO Spółka z o.o. z Warszawy, MIKO – wyposażenie w reklamę z Tychów, ART.-Bro. z Łomianek, Dorota Bagniewska Agencja Reklamy Plastica z Warszawy, AVIP fabryka reklamy z Łomianek oraz umieścił w/w zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl.

2.Termin na złożenie oferty upłynął w dniu 08.11.2010 r. o godz. 10.00. Do upływu terminu na składanie ofert wpłynęła jedna oferta:

Dorota Bagniewska Agencja Reklamy Plastica
02-903 Warszawa
ul. Powsińska 74A lokal 25
CENA BRUTTO : 1 891,00 zł

3.Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę złożoną przez Wykonawcę: Dorota Bagniewska Agencja Reklamy Plastica z siedzibą w Warszawie ( kod: 02-903 )przy ul. Powsińskiej 74a lokal 25,za cenę brutto 1 891,00 zł.
Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

Materiały do pobrania dla oferentów

Przykładowy wzór tablicy pamiątkowej – Pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty – Pobierz
Załącznik Nr 1 – Druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 – wzór Umowy – Pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 lutego 2011 godz 13:43
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:08