sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/37/DZP-1/2014                                                          05 sierpnia  2014 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę, montaż i uruchomienie depozytora kluczy dla obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi  przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, montaż
i uruchomienie depozytora kluczy we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu Muzeum Warszawskiej Pragi.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie – w terminie od dnia podpisania umowy.

2)      zakończenie –

w terminie do dnia 15 września 2014 r.

 

 

 

II. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 12 sierpnia 2014 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik  Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.
  2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
  4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
  5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.
p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański
 
 

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

 

 

Pytania i odpowiedzi:

Pismo z dnia 08.08.2014 r. – pobierz

Załącznik do Pisma z dnia 08.08.2014 r. – Zmodyfikowany Formularz – Zestawienie kosztów zamówienia 08.08.2014 r. – pobierz

Pismo z dnia 11.08.2014 r. – Informacja o przesunięciu terminu składania ofert – pobierz

Pismo z dnia 12.08.2014 r. – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/37/DZP-1/2014                                                             21 sierpnia 2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę, montaż i uruchomienie depozytora kluczy dla obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi  przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie”

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: BT ELECTRONICS Sp.  z o.o., ul. Dukatów 10, 31-431 Kraków – za cenę oferty brutto: 27.333,06 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 14 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

a) Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa (Oferta Nr 1).  Cena  oferty:  30.750,00 zł brutto.

b) BT ELECTRONICS Sp. z o.o. ul. Dukatów 10, 31-431 Kraków (Oferta Nr 2). Cena oferty:  27.333,06 zł brutto.

c) SafeKey  Mateusz Lewczuk, ul. Francuska 8/1, 03-906 Warszawa (Oferta Nr 3). Cena oferty:   27.921 zł brutto.

 

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 5 sierpnia 2014 godz 10:09
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:12