sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Warszawa, dnia 04 maja 2011 r.
 

Nr sprawy: RZP-I-WI/8/DZP-1/2011

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

  

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-421; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie dwóch tablic pamiątkowych oraz zamontowanie ich przy budynku  Centrum Nauki Kopernik w ramach zadania pn. ,,Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym: zadanie b pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.). 

 

I.      OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie dwóch tablic pamiątkowych oraz zamontowanie ich przy budynku  Centrum Nauki Kopernik w ramach zadania pn. ,,Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym: zadanie b pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne”.

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje:

1)      zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic pamiątkowych dwustronnych z płyty stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo lakierem w połysku RAL 7021 o wymiarach: 1 m x 0,7 m, tłem powinien być kolor czarny RAL 7021, grafika nadrukowana techniką druku UV, kolor CMYK oraz biały, napisy czcionką Arial,

2)      zabezpieczenie tablic podwójną warstwą zabezpieczającego lakieru bezbarwnego, oraz zamontowanie na słupkach mocujących, przeznaczonych do umieszczenia w gruncie oraz zabezpieczenie tablic przed wpływem warunków atmosferycznych,

3)      wykonanie konstrukcji tablic z profili zamkniętych, pomalowanych w kolorze czarnym (tak jak tło tablicy), słupki do zamocowania konstrukcji tablicy o długości 2 m licząc od podstawy (od gruntu) do górnej krawędzi tablicy,

4)      połączenie konstrukcji tablic oraz słupków mocujących spoinami spawanymi które powinny być zabezpieczone warstwą ochronną cynku,

5)      dostawę i montaż zaprojektowanych tablic pamiątkowych  – po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Biuro Funduszy Europejskich,

3. Tablice pamiątkowe  powinny zawierać następujące treści i logotypy graficzne :

a)     Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

b)    Logo Beneficjenta – Miasto Stołeczne Warszawa,

c)     Emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

d)    Tytuł projektu – Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,

e)     Informacje o współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

4. Tablice pamiątkowe muszą posiadać układ i strukturę powierzchniową zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy z zastrzeżeniem, że w miejsce logo „Centrum Nauki Kopernik” należy umieścić logo Beneficjenta Miasto Stołeczne Warszawa.

5. Wstępna lokalizacja tablic znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy. 

6. Tablice pamiątkowe należy wykonać w oparciu o „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Zasady stosowania znaku, budowa ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” stanowiące  Załącznik Nr 3 do Umowy. 

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty zawarcia umowy,
2. Zakończenie:  do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty należy złożyć do dnia 09 maja 2011 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)     W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

V.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.     Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.     Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.  Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.  Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.       OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
(z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na  2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
wraz z załącznikami, w tym:
na  5 stronach;
  1)      przykładowy wzór tablicy informacyjnej. na  1 stronie;
  2)      wstępna lokalizacja tablic, na 1 stronie;
  3)      „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Zasady stosowania znaku, budowa ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. na 15 stronach.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 Załączniki do pobrania:       

Zał. Nr 1 do Zaproszenia – Druk Oferta – Pobierz

Zał. Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz

Zał. Nr 1 do Umowy- przykładowy wzór tablicy infromacyjnej – Pobierz

Zał. Nr 2 do Umowy – wstępna lokalizacja tablic – Pobierz

Zał. Nr 3 do Umowy – Zasady stosowania znaku – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego (korespondencja)

Pismo z dnia 05.05.2011 r. – Pytania i odpowiedzi – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Warszawa, dnia 09 maja 2011 r.

Nr sprawy: RZP-I-WI/8/DZP-1/2011     

 INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na: wykonanie dwóch tablic pamiątkowych oraz zamontowanie ich przy budynku  Centrum Nauki Kopernik w ramach zadania pn. ,,Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym: zadanie b pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne”.

 1. W dniu 04 maja 2011 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: wykonanie dwóch tablic pamiątkowych oraz zamontowanie ich przy budynku  Centrum Nauki Kopernik w ramach zadania pn. ,,Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym: zadanie b pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne”, do niżej wymienionych Wykonawców:

1) Agencja Reklamy Plastica Dorota Bagniewska, ul. Powsińska 74 A lok 25, 02-903 Warszawa;

2) AVIP Fabryka reklamy, ul. 11 listopada 100, 05-092 Łomianki;

3) Miko – wyposażenie w reklamę, ul. Damrota 63, 43-100 Tychy; 

4) Art – Bro, ul. Wiślana 62, 05-092 Łomianki,

 oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl

 2.Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 09.05.2011 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 Oferty:

1)    Art – Bro Wojciech Babik, Filip Kochański Sp. Jawna, z siedzibą w Łomiankach, (kod: 05-092), ul. Wiślana Nr 62,
Cena oferty brutto: 3.600,00 zł.

2)    PROMEDIA Ewa Jędrychowska-Matusik z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-239), ul. Bracka 2
Cena oferty brutto: 7.380,00 zł.

3)    Agencja Reklamy Plastica Dorota Bagniewska, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-903), ul. Powsińska 74 A lok 25
Cena oferty brutto: 3.527,08 zł.

4)    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WITEK” Witold Butler z siedzibą w Radzyminie/Słupno, Al. Jana Pawła II Nr 30.
Cena oferty brutto: 1.845,00 zł.

 3. Za najkorzystniejsza ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WITEK” Witold Butler z siedzibą w Radzyminie/Słupno (kod:05-250), Al. Jana Pawła II Nr 30 za cenę brutto: 1.845,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się  w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. postępowania.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 4 maja 2011 godz 11:13
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:40