sobota, 18 września 2021

 

                                                                                                                                                                                                                                                    04 grudnia 2018 r.

Nr procedury:RZP-I-WI/33/DZP-1/2018

 Nr sprawy:DZP-1.260.58.2018…..JP

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-519; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze”.

      2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji w zakresie wszystkich branż dla całego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i nr 213 (budynek główny, segment z salą gimnastyczną            oraz aulą) i będzie obejmowała wszystkie jego elementy, m. in.:

  • Szczegółowy opis techniczny budynku (w tym m.in. opis zastosowanych materiałów budowlanych, opis wszystkich występujących w budynku instalacji, charakterystykę przyłączy: wod-kan, co, elektrycznego, teletechnicznych).
  • Rzut działki w skali 1:500 wraz z naniesionymi: inwentaryzowanym budynkiem, wszystkimi wejściami, wszystkimi przyłączami do tego budynku, obsługą komunikacyjną, budynkami sąsiednimi i innymi charakterystycznymi elementami zagospodarowania terenu.
  • Zwymiarowane rzuty w skali 1:100 wszystkich kondygnacji nadziemnych
   i podziemnych budynku.
  • Inwentaryzację kominiarską.
  • Rzut dachu w skali 1:100 wraz rynnami, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi.
  • Przekroje (min. 4) w skali 1:100 przez wszystkie kondygnacje uwzględniające wysokości i punkty charakterystyczne.
  • Inwentaryzację instalacji sanitarnych (wod-kan, co wraz z węzłem cieplnym, inst. hydrantowa, inst. gazowa).
  • Inwentaryzację instalacji elektrycznych (oświetlenie wew. i zew., inst. gniazd wtykowych, inst. odgromowa) i teletechnicznych (sieć strukturalna LAN; system telewizji CCTV; system kontroli dostępu KD; systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony ppoż.; instalacje multimedialne – rtv; itp.).
  • Szczegółowe rysunki elewacji w skali 1:100.
  • Ogólną ocenę stanu technicznego budynku oraz znajdujących się w jego obrębie instalacji (ogólne stwierdzenie, które elementy są w stanie dobrym, a które w stanie złym, i które winny podlegać wymianie w trakcie planowanej modernizacji obiektu.), a także wskazanie jakie dodatkowe opracowania powinny być wykonane w celu szczegółowego rozpoznania stanu budynku jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych, dotyczących podniesienia poddasza (o ok. 1 metr) i urządzenia tam dodatkowej powierzchni użytkowej.
  • Dokumentację fotograficzną.

 

 1. Dokumentację inwentaryzacyjną należy wykonać w formie:
  • papierowej w 4 egz.
  • elektronicznej w 2 na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: rysunki w formacie (*.dwg/dxf), (*.pdf) oraz tekst w formacie (*.pdf) i (*.doc),

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki.

 

 1. Charakterystyka budynku, dla którego będzie wykonana inwentaryzacja.

Inwentaryzację należy wykonać dla budynku, będącego siedzibą zarówno  Zespołu Szkół Specjalnych nr 85, jak i  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 o adresie ul. Elektoralna 12/14 w Warszawie (dzielnica Śródmieście). Budynek ten stanowi część dawnego założenia szpitala św. Ducha, który został wzniesiony w latach 1859-1861. W trakcie działań wojennych został częściowo zniszczony i odbudowany w latach 50-tych. Budynek główny w stylu neoklasycystycznym, dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Na osi budynku od strony południowej dobudowany jest segment sportowy z salą gimnastyczną oraz aulą, które stanowią integralną część całego założenia dydaktycznego. Jest to obiekt murowany, tynkowany, przykryty trzyspadowym dachem.

 Powierzchnia zabudowy budynku ZSS nr 85 i nr 213 wynosi 3.527 m2, powierzchnia użytkowa 5.837 m2, natomiast kubatura 25.000 m3.

Niżej wymienione Załączniki do Zaproszenia przedstawiają poglądowe rzuty kondygnacji:

Załącznik Nr 3 – Poglądowy rzut piwnicy,

Załącznik Nr 4 – Poglądowy rzut parteru,

Załącznik Nr 5 – Poglądowy rzut piętra,

Załącznik Nr 6 – Poglądowy rzut poddasza.

 

 1. Cel wykonania inwentaryzacji:

Inwentaryzacja budynku ZSS nr 85 i nr 213 wykonana zostanie w związku z planowaną jego modernizacją. W ramach modernizacji przewiduje się termomodernizację budynku, podniesieni dachu o ok. 1 metr, wymianę i budowę niezbędnych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, kompleksową modernizację użytkowanego wnętrza, w tym przede wszystkim bloku żywienia, remont ogrodzenia, zadaszenie lub częściowe zadaszenie wewnętrznych dziedzińców.

 Firma wykonująca inwentaryzację powinna dysponować zespołem inżynierów we wszystkich branżach tz :

 • architektura lub konstrukcja,
 • instalacje sanitarne,
 • instalacje elektryczne,
 • instalacje teletechniczne

i posiadających uprawnienia w w/w  branżach do projektowania.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 • Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
 • Zakończenie – w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 12 grudnia 2018 r.  do godz. 11:30 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 35, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny, po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 Uwaga:

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.

 

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

      2. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
  WYKONAWCĄ
 2. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (j Dz.U. z 2017 r poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 5. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 8. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Forma składanych dokumentów.

 Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 Poprawki w treści oferty.

 Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 • Oferta powinna zawierać, zgodnie z przedmiotem zamówienia, cenę oferty brutto (z podatkiem VAT) określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.

W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.

 • Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach
 • Wszelkie obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców –
  w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okoliczności o, których mowa w pkt 3) wymagana jest zgoda Wykonawcy.

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

 

Cena – 100%

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać łącznie max. 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

 

                                                       minimalna cena oferowana brutto

                                 Cena =  ________________________________________________  x 100

                                                            cena badanej oferty brutto

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium
oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze
najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

  

 1. UMOWA
  1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
  3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

XII. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
 • z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Zaproszeniem do złożenia oferty na: Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze” (Nr procedury: RZP-I-WI/33/DZP-1/2018),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem (tj.: Zaproszeniem do złożenia oferty);
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

___________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – druk OFERTA;

Załącznik Nr 2 – wzór Umowy wraz z załącznikami;

Załącznik Nr 3 – poglądowy rzut piwnicy;

Załącznik Nr 4 – poglądowy rzut parteru;

Załącznik Nr 5 – poglądowy rzut piętra;

Załącznik Nr 6 – poglądowy rzut poddasza.

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

  Załaczniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz z załącznikami – pobierz

Załącznik Nr 3 – poglądowy rzut piwnicy – pobierz

Załącznik Nr 4 – poglądowy rzut piwnicy – pobierz

Załącznik Nr 5 – poglądowy rzut piętra – pobierz

Załącznik Nr 6 – poglądowy rzut poddasza – pobierz

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 DZP-1.260.58.2018…….JP

Nr sprawy: RZP-I-WI/33/DZP-1/2018                                                                                                                                                                                                               12.12.2018 r.

                                                                                                                  

 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania na wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze”

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-519; fax: 22/31-24-490), informuje, że
w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 11:30 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

 

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 61.352,40 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Wyszczególnienie

 

 

Cena zł brutto

 

1

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.

ul. Obozowa 82A lok. 19

01-434 Warszawa

71.340,00

 

2

 

Graphˊit Spółka z o.o.

ul. Stępińska 22/30/424

00-739 Warszawa

71.340,00

 

3

 

INSTAL-TECH

Marcin Marzec

ul. Nowohucka 92a/15

30-728 Kraków

108.240,00

 

4

 

Vostok Design-Wojciech Gawinowski

ul. Syrokomli 7/2

30-102 Kraków

92.000,00

 

5

 

Biuro Projektowe

ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

22.900,00

6

EKO PROJECTS Sp. z o.o.

ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

114.144,00

7

ARCHI-PROJEKT

Szymon Herman

Nowa Gadka

ul. Ogrodników 95

95-054 Ksawerów

61.377,00

8

APIRIA Rafał Brdyła

ul. Krasińskiego 40a/41

01-779 Warszawa

93.900,00

9

ORI Tomasz Jaroszewicz

Kopczany 6

16-315 Lipsk

69.750,00

10

Marcin Duda

ARCHITEKT

ul. Jasnodworska 14/27

01-745 Warszawa

52.000,00

11

Konsorcjum:

1)      DEMIURG Spółka z o.o. Spółka komandytowa

ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznań

2)      DEMIURG Project S.A.

ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznań

125.742,90

12

MM Secure Design

Maciej Maciąga

ul. Rembielińska 20/403

03-352 Warszawa

86.592,00

13

 

PRO GEO SURVEY

Filip Kołodziejak

ul. Marymoncka 83/87 lok. 34

01-802Warszawa

123.000,00

14

Toor Tomasz Orliński

ul. Małcużyńskiego 5/28

02-793 Warszawa

46.000,00

 

15

KM-Construction Sp. z o.o.
Sp. komandytowa
ul. Ratuszowa 11 lok.23503-450 Warszawa

104.550,00

 

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Nr procedury: RZP-I-WI/33/DZP-1/2018                                                                                                                                                                   28 grudnia 2018 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.58.2018 … JP                                                        

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze”

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul.Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą Ofertę uznano Ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę: – ARCHI-PROJEKT Szymon Herman, Nowa Gadka, ul. Ogrodników 95, 95-054 Ksawerów  – za cenę Oferty: 61.377,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru Oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Termin na złożenie Ofert upłynął w dniu 12.12.2018 r. o godz. 11:30. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych 15 Ofert, przez niżej wymienionych Wykonawców:

1) Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa    (Oferta Nr 1). Cena Oferty – 71.340,00 zł brutto;

2) Graphˊit Spółka z o.o., ul. Stępińska 22/30/424, 00-739 Warszawa (Oferta Nr 2). Cena oferty –    71.340,00 zł brutto;

3) INSTAL-TECH Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków (Oferta Nr 3). Cena   oferty – 108.240,00 zł brutto;

4) Vostok Design-Wojciech Gawinowski, ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków (Oferta Nr 4). Cena oferty – 92.000,00 zł brutto;

5) Biuro Projektowe ARCHI-PLAN Marcin Chryczyk, ul. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna   (Oferta Nr 5). Cena oferty – 22.900,00 zł brutto;

6) EKO PROJECTS Sp. z o.o. ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław (Oferta Nr 6). Cena oferty –     114.144,00 zł brutto;

   7) ARCHI-PROJEKT Szymon Herman, Nowa Gadka, ul. Ogrodników 95, 95-054 Ksawerów   (Oferta Nr 7). Cena oferty – 61.377,00 zł brutto;

   8) APIRIA Rafał Brdyła, ul. Krasińskiego 40a/41, 01-779 Warszawa (Oferta Nr 8). Cena oferty –  93.900,00 zł brutto;

   9) ORI Tomasz Jaroszewicz, Kopczany 6, 16-315 Lipsk (Oferta Nr 9). Cena oferty – 69.750,00 zł   brutto;

10) Marcin Duda ARCHITEKT, ul. Jasnodworska 14/27, 01-745 Warszawa (Oferta Nr 10). Cena  oferty – 52.000,00 zł brutto;

11) Konsorcjum: DEMIURG Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań i DEMIURG Project S.A., ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań (Oferta Nr 11). Cena oferty – 125.742,90 zł brutto;

12) MM Secure Design Maciej Maciąga, ul. Rembielińska 20/403, 03-352 Warszawa (Oferta Nr 12).  Cena oferty – 86.592,00 zł brutto;

13) PRO GEO SURVEY Filip Kołodziejak, ul. Marymoncka 83/87 lok. 34, 01-802Warszawa (Oferta Nr 13). Cena oferty – 123.000,00 zł brutto;

14) Toor Tomasz Orliński, ul. Małcużyńskiego 5/28, 02-793 Warszawa (Oferta Nr 14). Cena oferty –   46.000,00 zł brutto;

15) KM-Construction Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Ratuszowa 11 lok.235, 03-450 Warszawa   (Oferta Nr 15). Cena oferty – 104.550,00 zł brutto.

Po upływie terminu składania ofert, tj. 12.12.2018 r. po godz. 11:30 wpłynęła  Oferta Wykonawcy: Architega Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 Warszawa. Wobec powyższego nie brano ww. Oferty pod uwagę przy dokonywaniu czynności związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Oferty 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13 i 15 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Natomiast Oferty nr 5, 8, 9, 10, 11 i 14 nie mogą być brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ są niezgodne z „Zaproszeniem do złożenia oferty” o czym  mowa poniżej.

 1. Oferta Nr 5 złożona przez Wykonawcę: Biuro Projektowe ARCHI-PLAN Marcin Chryczyk, Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie uwzględniono Oferty Nr 5 ww.  Wykonawcy – z uwagi na fakt, iż  określony przez Wykonawcę termin ważności oferty upłynął w dniu 06.12.2018 r. to jest już w dniu składania ofert (w dniu 12.12.2018 r.) oferta ww. Wykonawcy była nieważna. Jednocześnie Zamawiający nie wezwał ww. Wykonawcy do wyjaśnienia czy oferta zawiera rażąco niską cenę (22.900 zł brutto) z uwagi na okoliczności, o których mowa powyżej.

 1. Oferta Nr 8 złożona przez Wykonawcę: APIRIA Rafał Brdyła, Krasińskiego 40a/41, 01-779 Warszawa

Zamawiający informuje, że w związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu stwierdził, że zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty – pn.: „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów”: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny (…).”

Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Jednocześnie, zgodnie z Zaproszeniem (druk Oferta – stopka) druk Oferta powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa.

Oferta Wykonawcy została podpisana w sposób nieidentyfikowalny, a tym samym Zamawiający nie może stwierdzić czy Oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

Wobec powyższego, Zamawiający wezwał Wykonawcę do dnia 21 grudnia 2018 r.:

– w przypadku podpisania oferty przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy – złożenia w tym zakresie stosownych wyjaśnień,

lub

– w przypadku podpisania oferty przez osobę nieuprawnioną – złożenia stosownego pełnomocnictwa dla tej osoby do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu (zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VI ust. 2 Zaproszenia).

 Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień, wobec czego Oferta ww. Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Oferta Nr 9 złożona przez Wykonawcę: ORI Tomasz Jaroszewicz, Kopczany 6, 16-315 Lipsk

 Zamawiający informuje, że w związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu stwierdził, że:

 1. zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty – pn.: „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów”: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny (…).”

Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Jednocześnie, zgodnie z Zaproszeniem (druk Oferta – stopka) druk Oferta powinien być  podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z
właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa.

Oferta Wykonawcy została podpisana w sposób nieidentyfikowalny, a tym samym Zamawiający    nie może stwierdzić czy Oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

 1. w formularzu druk „Oferta” w pkt. 6 Wykonawca powinien złożyć oświadczenie czy jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, natomiast w ofercie brak jest ww. oświadczenia Wykonawcy.
 2. w formularzu „Oferta” w pkt. 4 Wykonawca wpisał, że „oferta jest ważna do dnia 30.01.2018” w związku z faktem, że ww. termin ekspirował, Zamawiający nie może jednoznacznie stwierdzić jaki faktycznie termin Wykonawca miał na myśli. W przypadku podtrzymania ww. zapisu informujemy, że oferta Państwa nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Wobec powyższego, Zamawiający wezwał Wykonawcę do dnia 21 grudnia 2018 r.:

Ad.1.

– w przypadku podpisania oferty przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy – złożenie w tym zakresie stosownych wyjaśnień,

lub

– w przypadku podpisania oferty przez osobę nieuprawnioną – złożenie stosownego pełnomocnictwa dla tej osoby do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu (zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VI ust. 2 Zaproszenia).

Ad. 2.

 złożenie oświadczenia czy Wykonawca jest czy też nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług

Ad.3.

złożenie oświadczenia, z którego będzie wynikało jaki jest faktyczny termin ważności złożonej przez
Wykonawcę oferty.

 Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień, wobec czego Oferta ww. Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Oferta Nr 10 złożona przez Wykonawcę: Marcin Duda ARCHITEKT, Jasnodworska 14/27, 01-745 Warszawa

 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

Ww. wyjaśnienia oraz dowody miały zawierać jakie obiektywne czynniki (w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wyjątkowych warunków wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2177 ze zm.), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy) Wykonawca brał pod uwagę przy sporządzaniu oferty zawierającej cenę oraz jakie składniki cenotwórcze miały wpływ na sposób wyliczenia ceny oferty na: Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze” biorąc pod uwagę zarówno okres wykonania zamówienia, jak również zakres przedmiotu zamówienia określony w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Wobec powyższego Zamawiający, wezwał Wykonawcę – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. do złożenia w siedzibie Zamawiającego wyjaśnień (w tym wyjaśnień wraz z dowodami), o których mowa w niniejszym piśmie.

 Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień, wobec czego Oferta ww. Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Oferta Nr 11 złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum: DEMIURG Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Lubeckiego 2, 60-348 Poznań i DEMIURG Project S.A., ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań

Zamawiający informuje, że w związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu stwierdził, że:

 • Do oferty załączono wadliwe pełnomocnictwo.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany był do złożenia oferty zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale VI pkt Zaproszenia do złożenia oferty (zwanego dalej Zaproszenia), wobec czego w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do oferty zostały załączone dwa pełnomocnictwa:

1) pełnomocnictwo wystawione w dniu 10.12.2018 r. przez Członka konsorcjum DEMIURG Project S.A., z którego wynika, że DEMIURG Project S.A ustawia pełnomocnikiem DEMIURG Sp. z o.o. Sp. kom. reprezentowaną przez komplementariusza DEMIURG Sp. z o.o.;

2) pełnomocnictwo wystawione w dniu 10.12.2018 r. przez Pana Bartosza Kaczmarek Prokurenta samoistnego komplementariusza spółki DEMIURG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z którego wynika, że DEMIURG Spółka z o.o. Sp. kom. ustanawia Panią Wioletę Milżyńską pełnomocnikiem do występowania oraz reprezentowania spółki DEMIURG Sp. z o.o. Sp. Kom.

W ocenie Zamawiającego wadliwość wyżej wskazanych pełnomocnictw polega na tym, że:

– z treści pełnomocnictwa z dnia 10.12.2018 r. dla DEMIURG Sp. z o.o. Sp. kom. reprezentowanego przez komplementariusza DEMIURG Sp. z o.o. nie wynika, że w/w spółka ma prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

z treści pełnomocnictwa dla Pani Wiolety Milżyńskiej wynika, iż ww. osoba jest    upoważniona do  występowania oraz reprezentowania spółki DEMIURG Sp. z o.o. Sp.  kom. a nie w imieniu i na rzecz każdego z członków konsorcjum z osobna.

Zgodnie z art.106 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) „Pełnomocnik” może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocnictw tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa”.

2) w formularzu druk „Oferta” w pkt. 6 Wykonawca powinien złożyć oświadczenie czy jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, natomiast w ofercie brak jest ww. oświadczenia Wykonawcy.

3) w formularzu druk „Oferta” w pkt 4 Wykonawca wpisał, że „oferta jest ważna do dnia 10.02.18” w związku z faktem, że ww. termin ekspirował, Zamawiający nie może jednoznacznie stwierdzić jaki faktycznie termin Wykonawca miał na myśli. W przypadku podtrzymania ww. zapisu informujemy, że oferta Państwa nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Wobec powyższego, Zamawiający wezwał Wykonawcę do dnia 21 grudnia 2018 r. do złożenia:

1) prawidłowo wystawionych pełnomocnictw, tj. pełnomocnictwa DEMIURG Project S.A. dla DEMIURG Sp. z o.o. Sp. kom., z którego będzie wynikało, że ww. spółka ma prawo udzielenia dalszych pełnomocnictw,

oraz

w przypadku pełnomocnictwa dla Pani Wiolety Milżyńskiej złożone pełnomocnictwo powinno uwzględniać możliwość składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z osobna z członków konsorcjum.

2) oświadczenia czy Wykonawca jest czy też nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz

3) oświadczenia, z którego będzie wynikało jaki jest faktyczny termin ważności złożonej przez Wykonawcę oferty.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień/pełnomocnictwa, wobec czego Oferta ww. Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Oferta Nr 14 złożona przez Wykonawcę: Toor Tomasz Orliński, Małcużyńskiego 5/28, 02-793 Warszawa

 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

Ww. wyjaśnienia oraz dowody miały zawierać jakie obiektywne czynniki (w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wyjątkowych warunków wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2177 ze zm.), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy) Wykonawca brał pod uwagę przy sporządzaniu oferty zawierającej cenę oraz jakie składniki cenotwórcze miały wpływ na sposób wyliczenia ceny oferty na: Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 (Śródmieście) w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie – prace przygotowawcze” biorąc pod uwagę zarówno okres wykonania zamówienia, jak również zakres przedmiotu zamówienia określony w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Wobec powyższego Zamawiający, wezwał Wykonawcę – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. do złożenia w siedzibie Zamawiającego wyjaśnień (w tym wyjaśnień wraz z dowodami), o których mowa w niniejszym piśmie.

 Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień, wobec czego Oferta ww. Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Wobec powyższego poniżej przedstawia się punktację przyznaną Ofercie nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13 i 15 w kryterium oceny Ofert „Cena”:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Razem
1 61.377,00

————-  x 100 = 86,0

71.340,00

86,0
2 61.377,00

————-  x 100 = 86,0

71.340,00

86,0
3 61.377,00

————-  x 100 = 56,7

108.240,00

56,7
4  

61.377,00

————-  x 100 = 66,7

92.000,00

66,7
6 61.377,00

————-  x 100 = 53,8

114.144,00

53,8
7 61.377,00

————-  x 100 = 100,00

61.377,00

100,0
12 61.377,00

————-  x 100 = 70,9

86.592,00

70,9
13 61.377,00

————-  x 100 = 49,9

123.000,00

49,9
15 61.377,00

————-  x 100 = 58,7

104.550,00

58,7

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 4 grudnia 2018 godz 15:32
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 28 grudnia 2018 godz 15:39