sobota, 18 września 2021

  Nr sprawy: RZP-I-WI/12/DZP-1/2012                                                         

03 kwietnia 2012 r.

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-482; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie tablicy informacyjnej wraz z napisem oraz jej montaż w miejscu lokalizacji rzeźb (skrzyżowanie ulicy Sanguszki z Wybrzeżem Gdańskim) – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie tablicy informacyjnej identyfikującej autora rzeźb „Rycerze Okrągłego Stołu”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie tablicy informacyjnej wraz z napisem oraz jej montaż w miejscu lokalizacji rzeźb (skrzyżowanie ulicy Sanguszki z Wybrzeżem Gdańskim) – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie tablicy informacyjnej identyfikującej autora rzeźb „Rycerze Okrągłego Stołu”.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      wykonanie tablicy ze stopu aluminium o wymiarach (wysokość x szerokość) 50 cm x 70 cm z wyżłobionym napisem, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy;

2)      uzyskania uzgodnienia i akceptacji ostatecznej formy tablicy przez panią Magdalenę Abakanowicz – autora rzeźb;

3)      transport tablicy na miejsce lokalizacji rzeźb;

4)      montaż tablicy w miejscu zatwierdzonym przez autora.

II.          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od daty zawarcia umowy,

2)      zakończenie: w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2012 r. do godz. 11.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

 

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.        OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
    (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. 
  2. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 3 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 6 stronach.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz

Załącznik do wzoru Umowy – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/12/DZP-1/2012

16 kwietnia 2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie tablicy informacyjnej wraz z napisem oraz jej montaż w miejscu lokalizacji rzeźb (skrzyżowanie ulicy Sanguszki z Wybrzeżem Gdańskim) – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie tablicy informacyjnej identyfikującej autora rzeźb „Rycerze Okrągłego Stołu”– zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę ODLEWNIA METALI NIEŻELAZNYCH Bogusław Mochnaczewski, ul. Spokojna 9/11, 01—044 Warszawa – za cenę brutto: 3.321,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 10 kwietnia 2012 r. o godz. 11:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 Oferty złożone przez:

1)      Piotr Ivanov Foureyescrew, ul. Krasińskiego 37 lok 6, 01-784 Warszawa.

Cena oferty brutto: 8.000,00 zł (OFERTA NR 1).

 2)      RATIO Piotr Szepietowski, ul. Gwiaździsta 9, 05-074 Cisie.

Cena oferty brutto: 10.000,00 zł (OFERTA NR 2).

3)      ODLEWNIA METALI NIEŻELAZNYCH Bogusław Mochnaczewski, ul. Spokojna 9/11, 01—044 Warszawa.

Cena oferty brutto: 3.321,00 zł (OFERTA NR 3).

 4)      GRAWERSTWO-STEMPLARSTWO Ewa Kowalska, ul. Bagatela 11, 00-585 Warszawa.

Cena oferty brutto: 799,50 zł. (OFERTA Nr 4)

2. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty nie wziął pod uwagę OFERTY NR 4 złożonej przez GRAWERSTWO-STEMPLARSTWO Ewa Kowalska, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-585), przy ul. Bagatela 11, z uwagi na fakt, iż treść Oferty nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.

Wykonawca załączył do oferty informację techniczną o treści „Tablicę wykonać możemy z aluminium anodowanego w kolorze srebrnym, w kolorze złotym matowym lub błyszczącym. Napisy będą grawerowane i wypełnione kolorem wybranym przez Zamawiającego.”

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty, w Rozdziałe I, ust. 2 pkt. 1, Zamawiający określił, że przedmiot zamówienia obejmuje: „wykonanie tablicy ze stopu aluminium o wymiarach (wysokość x szerokość) 50 cm x 70 cm z wyżłobionym napisem (…)”

Biorąc powyższe pod uwagę oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w zakresie sposobu spełnienia świadczenia objętego przedmiotowym zamówieniem.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 3 kwietnia 2012 godz 10:58
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:25