sobota, 18 września 2021

wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej dla inwestycji pn.: ”Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”, o wymiarach 60 cm szerokości i 40 cm wysokości z pleksi wraz z montażem

Zaproszenie do złożenia oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/99/DZP-1/2010 Warszawa, dnia 03.11.2010 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-458; 22-31-24-452; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej dla inwestycji pn.: ”Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”, o wymiarach 60 cm szerokości i 40 cm wysokości z pleksi wraz z montażem

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
jednostronnej tablicy informacyjnej dla inwestycji pn.: ”Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”, o wymiarach 60 cm szerokości i 40 cm wysokości z pleksi wraz z montażem.
2. Przedmiot Zamówienia obejmuje:
1) zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg poniższych wytycznych – zgodnie z obowiązującymi dokumentami,
2) zaprojektowanie konstrukcji i mocowania tablicy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
3) wykonanie, dostawa i montaż zaprojektowanej tablicy informacyjnej z pleksi o wymiarach j.w. – po jej formalnej akceptacji przez Zamawiającego,
4) tablica informacyjna powinna zawierać następujące treści i logotypy graficzne:
a) Treść: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
b) Poziom dofinansowania: 85%;
c) Tytuł projektu: Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy;
d) Beneficjent: miasto stołeczne Warszawa;
e) Logotypy według zasad zawartych w „Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”:

– Logo Narodowej Strategii Spójności
– Logotyp marki Mazowsze
– Logo Unii Europejskiej.
5) Kolejność logotypów:
Narodowa Strategia Spójności w formie znaku programu regionalnego z zapisem Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności ( lewa strona); Logo marki Mazowsze – ( środek); flaga UE z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( prawa strona tablicy).

-Tablica informacyjna musi posiadać układ i strukturę powierzchniową zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy,
-„Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” stanowią Załącznik Nr 2 do Umowy,
-Wytyczne Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków z 10 września 2010 roku stanowią Załącznik Nr 3 do Umowy.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty zawarcia umowy,
2. Zakończenie: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 05.11.2010 r. do godz. 12.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych o wartości do kwoty 14 tys. EURO (II piętro), pokój Nr 39, Warszawa (kod:00-099) ul. Senatorska 29/31.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:
1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3)W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej lub faxu w sposób czytelny.
2. Forma składanych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
(z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.
2.Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 5 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 08.11.2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania na wykonanie:
jednostronnej tablicy informacyjnej dla inwestycji pn.: „Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, o wymiarach 60 cm szerokości i 40 cm wysokości z pleksi wraz z montażem.

1. W dniu 03.11. 2010 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie:
jednostronnej tablicy informacyjnej dla inwestycji pn.: „Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, o wymiarach 60 cm szerokości i 40 cm wysokości z pleksi wraz z montażem
do niżej wymienionych Wykonawców: PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka jawna z Józefowa, Art.-Bro. z Łomianek, Dorota Bagniewska Agencja Reklamy Plastica z Warszawy, WENUS z Kielc, Novum Invest Media z Gliwic oraz umieścił w/w zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl.

2.Termin na złożenie oferty upłynął w dniu 05.11.2010 r. o godz. 12.00. Do upływu terminu na składanie ofert wpłynęła jedna oferta:

Dorota Bagniewska Agencja Reklamy Plastica
02-903 Warszawa
ul. Powsińska 74 A lokal 25
CENA BRUTTO: 639,28 zł.

3.Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę złożoną przez Wykonawcę: Dorota Bagniewska Agencja Reklamy Plastica z siedzibą w Warszawie ( kod: 02-903 )przy ul. Powsińskiej 74 A lokal 25, za cenę brutto 639,28 zł.
Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

Materiały do pobrania dla oferentów

Załącznik Nr 1 – DRUK OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 1 – do Umowy – Pobierz
Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy – Pobierz
Załącznik Nr 2 – do Umowy – Wytyczne dla beneficjenta – Pobierz
Załącznik Nr 3 – do Umowy- Wytyczne Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków – Pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 lutego 2011 godz 13:42
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:08