sobota, 18 września 2021

Projekt pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6” został ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Nr sprawy: RZP-I-WI/35/DZP-1/2011                                                       

 01 sierpnia 2011 r. 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-482; fax.: 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Opracowanie projektu przyłącza energetycznego do obiektu przy ul. Smolnej 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.).

 

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem Zamówienia jest: opracowanie projektu przyłącza energetycznego do obiektu przy ul. Smolnej 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1)      opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przyłącza energetycznego (ostemplowanego w Urzędzie Dzielnicy) – 3 egz. oryginalne + 3 egz. kopii w formie papierowej oraz w 1 egz. na nośniku elektronicznym CD  lub DVD, w formacie „PDF”;
2)      opracowanie projektu organizacji ruchu (jeśli jest to wymagane) – 3 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. na nośniku elektronicznym CD  lub DVD, w formacie „PDF”;
3)      opracowanie kosztorysów inwestorskich na przedmiotowy zakres prac – 2 kpl. w formie papierowej oraz w 1 egz. na nośniku elektronicznym CD  lub DVD, w formacie „PDF”;
4)      uzyskanie opinii ZUD wraz z załącznikiem mapowym – 2 egz. oryginalne + 1 egz. ksero kolorowe w formie papierowej oraz w 1 egz. na nośniku elektronicznym CD  lub DVD, w formacie „PDF”;
5)      uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień, w szczególności wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień z właścicielami gruntów lub innymi osobami wydane na RWE Stoen Operator Sp. z o.o.;
6)      uzyskanie aktów notarialnych ustanawiających ograniczone prawa użytkowania na rzecz RWE Stoen Operator Sp. z o.o., w przypadku budowy urządzeń w gruntach niepublicznych;
7)      uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (jeśli jest to wymagane) wydanego na RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
8)      uzyskanie wypisów z rejestru gruntów wraz z zaznaczonymi działkami na załączniku mapowym – 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. na nośniku elektronicznym CD  lub DVD, formacie „PDF”;

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

3. Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia zgodnie z warunkami przyłączenia GR IV nr NDP/CS/09165/2010 i pismem RWE Stoen Operator Sp. z o. o. Nr NDP /CS/09165/2010-ND-PW/CS/00016/2011 z dnia 15.07.2011 r. (stanowiącymi załącznik do wzoru umowy) wraz z uzyskaniem od RWE Stoen Operator potwierdzenia kompletności dokumentacji. 

II.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie: niezwłocznie od daty zawarcia umowy,

2. Zakończenie: w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

III.    TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 05 sierpnia 2011 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)  Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

V.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. 

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego Zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowywraz z załącznikiem, w tym: na 6 stronach;
  warunki przyłączenia GR IV nr NDP/CS/09165/2010
i pismo RWE Stoen Operator Sp .z o.o. o Nr NDP /CS/09165/2010-ND-PW/CS/00016/2011 z dnia 15.07.2011 r.
na 4 stronach;

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania: 

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz
Załącznik do wzoru umowy – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/35/DZP-1/2011                                                               

05 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na: opracowanie projektu przyłącza energetycznego do obiektu przy ul. Smolnej 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6”.

1. W dniu 01 sierpnia 2011 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: opracowanie projektu przyłącza energetycznego do obiektu przy ul. Smolnej 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości – Smolna 6”, do niżej wymienionych Wykonawców:

1)      Pracownia Projektowa ELTRIM Mariusz Bagiński, ul. Ch. Botewa 4E m 193, 03-127 Warszawa;

2)      Projektowanie Instalacji Elektrycznych Cezary Gutkowski, ul. II Armii Wojska Polskiego 47, 02-495 Warszawa;

3)      Architekt Radosław Guzowski, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa,

oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl.

2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 05.08.2011 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 Oferta złożona przez:

– Architekta Radosława Guzowskiego, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-236),  przy ul. Świętojerskiej 5/7

Cena oferty brutto: 17.220,00 zł.

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę Architekta Radosława Guzowskiego, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-236), przy ul. Świętojerskiej 5/7 za cenę brutto: 17.220,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. postępowania.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 1 sierpnia 2011 godz 11:38
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:38