sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/38/DZP-1/2014                                                         01 sierpnia 2014 r.

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod:
00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę oprogramowania do multimedialnej ewidencji, archiwizacji i prezentacji zbiorów muzealnych dla Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)     Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oprogramowania do multimedialnej ewidencji, archiwizacji i prezentacji zbiorów muzealnych dla Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

2)     Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, instalację i uruchomienie oprogramowania do multimedialnej ewidencji, archiwizacji i prezentacji zbiorów muzealnych (zwanego dalej „Oprogramowaniem”) we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi oraz przeszkolenie użytkowników z obsługi ww. Oprogramowania (dotyczy pozycji 2 i 3 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia).

3)     Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy.

2)     zakończenie – w terminie do dnia 15 września 2014 roku.

 III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 07 sierpnia 2014 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych
(I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)     Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
    (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, w szczególności: przeszkolenie personelu (dotyczy pozycji 2 i 3 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącego załącznik Nr 3 do Zaproszenia), bezpłatne i bezterminowe aktualizacje w okresie gwarancji oraz minimum roczną zdalną pomoc techniczną.
  2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
  4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
  5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  6. VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/38/DZP-1/2014                                                             11 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę oprogramowania do multimedialnej ewidencji, archiwizacji i prezentacji zbiorów muzealnych dla Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania do multimedialnej ewidencji, archiwizacji i prezentacji zbiorów muzealnych dla Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: MUSNET.EU Sp. z o.o., ul. Lea 151, 30-133 Kraków – za cenę oferty brutto: 60.639,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 07 sierpnia 2014 r. o godz. 09:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
1)       MUSNET.EU Sp. z o.o., ul. Lea 151, 30-133 Kraków (Oferta Nr 1) – Cena oferty: 60.639,00 zł brutto;
2)       S SOFT Biuro Usług Informatycznych Halina Słomka, ul. Picassa 11 / 9, 03-126 Warszawa (Oferta Nr 2) – Cena oferty: 44.526,00 zł brutto.

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale IV Zaproszenia do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć m.in. wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.
Zamawiający, zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty (formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”) wymagał dostarczenia konkretnego oprogramowania, tj.:
1) Licencja programu MUSNET do ewidencji zbiorów dla 11 stanowisk komputerowych, wersja serwerowa,
2) Program MEDIASTORE do archiwizacji plików audio, video i zdjęć z dostępem do programu dla minimum10 użytkowników + instalacja programu,
3) Licencja programu NAVIGART do prezentacji zbiorów muzealnych w Internecie + instalacja programu.
Natomiast Wykonawca: S SOFT Biuro Usług Informatycznych Halina Słomka (Oferta Nr 2) załączył do oferty formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”, z treści którego wynika, że zaoferował oprogramowanie: MONA-FB, WWW-MONA, tj. oprogramowanie, które nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Wobec powyższego oferta Wykonawcy nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, a tym samym oferta Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 1 sierpnia 2014 godz 14:02
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:13