sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/21/DZP-1/2013                                                                      01 lipca 2013 r.

L.dz. SZRM/DZP-1/JP/              /2013

  

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wraz z montażem elementów wyposażenia do szatni parteru budynku D Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia do szatni parteru budynku D Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: dostarczenie, rozmieszczenie i zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Instytutu Głuchoniemych.

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określają:

1) Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”- stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia,

2) Rzut pomieszczenia szatni z naniesionym rozkładem szaf i ławek – stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia,

3) Moduły szaf oraz ławeczek szatni – stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego Zaproszenia,

4) Zdjęcie inspiracyjne – proponowany układ modułów i kolorystyka – szafa modułowa – stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego Zaproszenia.

 

II.          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie: w terminie do 30 sierpnia 2013 r.

 

 III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 05.07.2013 r. do godz. 12.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.        OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2.

 

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a także  serwis gwarancyjny w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producenta urządzeń. 

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. 

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

     VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 3 stronach;
Załącznik Nr 2 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”. na 2 stronach
Załącznik Nr 3 Rzut pomieszczenia szatni z naniesionym rozkładem szaf i ławek. na 1 stronach
Załącznik Nr 4 Moduły szaf oraz ławeczek szatni. na 1 stronach
Załącznik Nr 5 Zdjęcie inspiracyjne – proponowany układ modułów i kolorystyka – szafa modułowa. na 1 stronach
Załącznik Nr 6 Wzór Umowy. na 7 stronach

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Zestawienie Kosztów Zzamówienia – pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Rzut pomieszczeń szatni z naniesionym rozkładem szaf i ławek – pobierz
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Moduły szaf oraz ławeczek szatni – pobierz
Załącznik Nr 5 do Zaproszenia – Zdjęcie inspiracyjne – proponowany układ modułów i kolorystyka – szafa modułowa – pobierz
Załącznik Nr 6 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/21/DZP-1/2013                                                                  08 lipca 2013 r.

 

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wraz z montażem elementów wyposażenia do szatni parteru budynku D Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę wraz z montażem elementów wyposażenia do szatni parteru budynku D Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6” – zostało rozstrzygnięte.

 Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: PHU. EKTA Tadeusz Kobosko z siedzibą w Zielonce (kod: 05-220), ul. Kilińskiego 25 – za cenę oferty brutto: 7.189,35 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 05 lipca 2013 r. o godz. 12:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       KOMA, R. Kozakiewicz, R. Makowski Sp.j., ul. Chorzowska 3 lok. 3, 26-600 Radom, Cena oferty brutto: 7.640,00 zł (Oferta Nr 1);

2)       PHU. EKTA Tadeusz Kobosko, ul. Kilińskiego 25, 05-220 Zielonka, Cena oferty brutto:  7.189,35 zł (Oferta Nr 2).

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 1 lipca 2013 godz 13:18
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:28