sobota, 18 września 2021

Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Nr sprawy: RZP-I-WI/44/DZP-1/2012                                                                    12 września 2012 r.

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-482; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę 10 szt. klimatyzatorów przenośnych dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 10 szt. klimatyzatorów przenośnych dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” – zgodnie z Formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia” (stanowiącym załącznik Nr 3 do Zaproszenia).

II.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)       rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)       zakończenie: w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

III.          TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia  17 września 2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.          OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)       Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)       W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)       W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)       Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.       Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)       W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.       Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.       Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.       Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także serwis gwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.
  2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego jest niedopuszczalne.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
  4. Ewentualny upust cenowy oferowany przez Wykonawcę musi być zawarty w cenie jednostkowej.
  5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

        VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 5 stronach
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”. na 1 stronie.

Z up.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Jan Leśniewski

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/44/DZP-1/2012                                                      04 października 2012 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania na: dostawę 10 szt. klimatyzatorów przenośnych dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę 10 szt. klimatyzatorów przenośnych dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29C za cenę brutto: 25.215,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 17 września 2012 r. o godz. 10:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, (kod: 50-424) Wrocław – Cena oferty brutto: 25.215,00 zł (Oferta Nr 1);

2)       W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, (kod: 40-859) Katowice – Cena oferty brutto: 26.445,00 zł (Oferta Nr 2);

3)       THERMODYNAMIKA Marcin Janus, Lechanice 54A, 05-660 Warka – Cena oferty brutto: 16.851,00 zł. (Oferta Nr 3).

 

2. W związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Oferta Nr 3 złożona przez Wykonawcę: THERMODYNAMIKA Marcin Janus z siedzibą w Warce (kod: 05-660), Lechanice 54A, nie może być brana pod uwagę przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 i 4 pkt 5 „Zaproszenia do złożenia oferty”, Wykonawca zobowiązany był do złożenia w ofercie m.in. wypełnionego Formularza „Zestawienie Kosztów Zamówienia” zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do ww. Zaproszenia.

Wykonawca załączył do oferty Formularz „Zestawienie Kosztów Zamówienia” oświadczając tym samym, że dostarczy sprzęt o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego, co oznacza, że zaoferowany przedmiot dostawy jest tożsamy z opisanym w Zaproszeniu zakresem przedmiotu zamówienia. Na Ofertę Wykonawcy – zgodnie z jego oświadczeniem (strona 2 oferty) – składają się dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 3 – tabela, które nie obejmują dokumentów, w tym karty katalogowej wygenerowanej ze strony internetowej www.support.pvg.eu oraz broszury reklamowej firmy „Zibro” dołączonych do złożonej oferty. Zamawiający nie wymagał, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, złożenia kart katalogowych. Pomimo braku takiego wymogu Wykonawca załączył do Oferty dokumenty zawierające opisy techniczne, parametry i zdjęcia oferowanych wyrobów.

Wobec tak złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w treści oferty (obejmującego swoim zakresem dokumenty wymagane przez Zamawiającego), Zamawiający powinien potraktować załączone do oferty katalogi jako materiały reklamowe, informacyjne tj. inne materiały niż wymagane przez Zamawiającego.

Niezależnie od powyższego Zamawiający, po dokonaniu czynności związanych z analizą treści oferty wraz z kartą katalogową, stwierdził, że odnośnie wyposażenia wymieniowego w pozycji 1 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” – z dodatkowo załączonej dla ww. pozycji karty katalogowej wynika, że:

– zaoferowany przez Wykonawcę klimatyzator przenośny Zibro P 229 posiada parametr: kubatury chłodzenia do 95 m3, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby klimatyzator przenośny posiadał parametr: kubatury chłodzonych pomieszczeń powyżej 105 m3;

Ponadto z załączonej karty katalogowej wynika, że ww. klimatyzator posiada parametr „poziom hałasu elementu wewnętrznego w db 37-52”, zaś Zamawiający wymagał, aby klimatyzator posiadał parametr „Poziom hałasu – max. 46 db”;

Jednocześnie z załączonej dla ww. pozycji karty katalogowej wynika, że zaoferowany przez Wykonawcę klimatyzator posiada parametry:

a)      „Moc w W 29001”, zaś Zamawiający wymagał, aby klimatyzator posiadał parametr „Wydajność chłodnicza – 10 000 do 11 000 BTU/h”;

b)      „Regulator czasowy”, zaś Zamawiający wymagał, aby klimatyzator posiadał parametr „Programator 24-godzinny”;

Mając na względzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia (zawartego w „Zestawieniu kosztów zamówienia”) o dostarczeniu klimatyzatorów przenośnych o parametrach wymaganych przez Zamawiającego – Ofertę, a także informacje zawarte w załączonych katalogach, które są rozbieżne z ww. oświadczeniem Wykonawcy – Zamawiający nie mógł jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca złożył ofertę, której treść odpowiada treści Zaproszenia.

Zamawiający wezwał Wykonawcę – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2012 r. do złożenia wyjaśnień, czy Wykonawca w odniesieniu do pozycji 1 zaoferował wyposażenie o parametrach wymaganych przez Zamawiającego w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

Wykonawca w wymaganym terminie złożył wyjaśnienia dla ww. pozycji, w których potwierdza, że zaoferował produkty o parametrach innych niż wskazane przez Zamawiającego w „Zaproszeniu do złożenia oferty”. W związku z czym nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w formularzu „Zestawienie Kosztów Zamówienia” (Załącznik Nr 3 do Zaproszenia), a zatem Oferta Nr 3 nie może być brana pod uwagę przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 12 września 2012 godz 11:59
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:52