sobota, 18 września 2021

Dostawa dwóch pojazdów samojezdnych gąsienicowych dla osób niepełnosprawnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury” przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie.

Zaproszenie do złożenia oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/112/DZP-1/2010 17.11.2010 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-458; 22-31-24-452; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę dwóch pojazdów samojezdnych gąsienicowych dla osób niepełnosprawnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury” przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie,prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa dwóch pojazdów samojezdnych gąsienicowych dla osób niepełnosprawnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury” przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie.
1) Opis Przedmiotu zamówienia:

L.p. Opis parametru Wartość parametru
1. Waga całkowita max 60 kg
2. Udźwig max 130 kg
3. Prędkość 5,0 – 8,0 m/min
4. Zasięg min. 3 piętra
5. Zasilanie za pomocą akumulatorów min. 12 V

– Sterowanie elektroniczne na panelu sterującym,
– Wbudowana ładowarka,
– Automatyczny system samo-zatrzymywania się w przypadku braku zasilenia i awariach,
– System pozwalający na łagodny start i zatrzymywanie.
2) Charakterystyka bezpieczeństwa:
– Silnik z blokadą nie pozwalającą na samoistne zjechanie urządzenia,
– Elementy nie pozwalające na zsunięcie się osoby ze schodołazu.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 22 listopada 2010 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych o wartości do kwoty 14 tys. EURO (II piętro), pokój Nr 39, Warszawa (kod:00-099) ul. Senatorska 29/31.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
4) Inne dokumenty (np. karty katalogowe, foldery, opisy techniczne) zawierające parametry oraz inne informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej lub faxu w sposób czytelny.
2. Forma składanych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.
2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 4 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/112/DZP-1/2010
Warszawa, dnia 25.11.2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania na: dostawę dwóch pojazdów samojezdnych gąsienicowych dla osób niepełnosprawnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury” przy ul. Czarnieckiego 51
w Warszawie.

1. W dniu 17 listopada 2010 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał Zaproszenie do złożenia oferty na: dostawę dwóch pojazdów samojezdnych gąsienicowych dla osób niepełnosprawnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury” przy ul. Czarnieckiego 51 w Warszawie do niżej wymienionych Wykonawców: REHA TEAM z Wrocławia, PRO REHA Sp. z o.o. z Poznania, ORTOmedica Paweł Lux z Katowic, ORTO PLUS Lifts Kaczmarczyk, Hutnik Sp. Jawna z Częstochowy, REHAMIL z Szczecina oraz umieścił w/w zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl.
2. Termin na złożenie oferty upłynął w dniu 22 listopada 2010 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu na składanie ofert wpłynęły trzy oferty:
1) ORTO PLUS LIFTS KACZMARCZYK, HUTNIK SPÓŁKA JAWNA
Aleja Niepodległości nr 14
42-216 Częstochowa
Cena BRUTTO: 25.000,00 zł
2) „REHAMIL” K. WOŹNIEWSKI
Dargosław 32
72-304 Brojce
Cena BRUTTO: 23.540,00 zł
3) „FORPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ozimska nr 183A
45-310 Opole
Cena BRUTTO: 24.824,00 zł
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę złożoną przez Wykonawcę: „REHAMIL” K. Woźniewski z siedzibą w Brojce (kod: 72-304) Dargosław 32, za cenę brutto: 23.540,00 zł.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Paweł Barański
/-/

Materiały do pobrania dla oferentów:

Zaproszenie do złożenia oferty – pobierz
Załącznik Nr 1 – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 – wzór umowy – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 lutego 2011 godz 6:51
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:07