sobota, 18 września 2021

26 września 2019 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/29/DZP-1/2019                                                                

Nr sprawy: DZP-1.260.46.2019                                                                                                                                                                                                                          

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy
ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: przygotowanie analizy efektywności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA”
prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie analizy efektywności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA”.

 

 1. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zaproszenia.

 

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:
 • papierowej – w 2 egz.,
 • elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym w formatach:
 1. dla dokumentów (raporty, opisy, podsumowania itp.) – format edytowalny zgodny z programem
  MS WORD (*.doc, *.docx) oraz Portable Document Format (*.pdf),

dla modeli finansowych i obliczeń – format edytowalny zgodny z programem MS Excel (*.xls, *.xlsx) z otwartymi formułami.

 1. materiały w formie elektronicznej muszą być zgodne z materiałami przekazanymi w formie papierowej, a dodatkowo w ramach materiałów przekazywanych w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu plik/pliki w formacie *.pdf, które będą zawierać wszelkie podpisy i pieczątki naniesione w formie papierowej.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:
 2. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
 3. Zakończenie – do dnia 09 grudnia 2019 r.

 

III. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 03 października 2019 r. do godz. 10:00 w Zespole
ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 35, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

 

Uwaga!

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.

 

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia
lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1.

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

 

 1. Pełnomocnictwo –  w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Wypełniony Formularz „Wykaz usług” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

 

Oferta Wykonawcy, który nie wykaże się posiadaniem wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia, nie będzie podlegała ocenie i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający wskazuje, że w „Wykazie usług” mogą być umieszczone wyłącznie usługi, które obejmują pełen zakres przedmiotu niniejszego zamówienia. Za niespełniające wymagań będą uznane usługi obejmujące jedynie część analiz.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
 2. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie
  z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 3. Zamawiający wskazuje następujący adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 5. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 8. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polski z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 

Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 

Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. W cenie oferty należy uwzględnić całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Wszelkie obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)   oczywiste omyłki pisarskie,

2)   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)   inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3):

– jeśli Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawie innej omyłki poinformuje Zamawiającego, iż nie wyraża zgody na poprawę ww. omyłki – Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty Wykonawcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty,

– jeśli Wykonawca w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o poprawie innej omyłki nie odpowie na pismo Zamawiającego – Zamawiający uzna, iż Wykonawca wyraża milczącą zgodę na poprawę ww. omyłki
i będzie brał ofertę Wykonawcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

Cena – 100%

 

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

 

Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

 

minimalna cena oferowana brutto

                                            Cena =  ________________________________________________  x 100

     cena badanej oferty brutto

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną     punktację;

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 1. UMOWA
  1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
  3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia,
   z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

XII. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: przygotowanie analizy efektywności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach zadania inwestycyjnego
  : „Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA”
  (Nr procedury: RZP-I-WI/29/DZP-1/2019),
 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;
 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany
  w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej
z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych  i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

12.W przypadku wystąpienia z żądaniem  ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający  do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych.

___________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – Druk OFERTA,

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy,

Załącznik Nr 3 – „Wykaz usług”,

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik Nr 5 – Program funkcjonalno-użytkowy,

Załącznik Nr 6 – Kosztorys realizacji zadania inwestycyjnego.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty – Wykaz usług – Pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty – Program funkcjonalno-użytkowy – Pobierz

Załącznik Nr 6 do Zaproszenia do złożenia oferty – Kosztorys realizacji zadania inwestycyjnego – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja): 

Pismo SZRM z dnia 30.09.2019 r. – Pobierz

Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty w wersji edytowalnej – Pobierz

Informacja o złożonych ofertach:

03 października 2019 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.47.2019                                                                                                

Nr procedury: RZP-I-WI/30/DZP-1/2019      

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przygotowanie analizy efektywności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA”.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-520; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu 03 października 2019 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: przygotowanie analizy efektywności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 123.000,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Wyszczególnienie

 

 

Cena zł brutto

 

1 Collect Consulting S.A.

ul. Zbożowa 42B

40-657 Katowice

57.391,80
2 Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o.

ul. Wolności 18A

81-327 Gdynia

61.008,00
3 Konsorcjum firm:

1)     LPW Sp. z o.o. – Lider

ul. Żeliwna 38

40-599 Katowice

2)     Invest & Consulting Group Sp. z o.o. – Partner

ul. Katowicka 39/204

45-061 Opole

3)     Kancelaria Prawna NBC-Lex Zdzisław Glimos Sp. k. – Partner

ul. Astrów 10

40-045 Katowice

60.270,00
4 INVESTMENT SUPPORT

Agata Kozłowska

ul. Powstańców Warszawy 41A

05-840 Brwinów

Biuro:

ul. Srebrna 16 lok. 202

00-810 Warszawa

79.950,00

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31 października 2019 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/29/DZP-1/2019                                                            

Nr sprawy: DZP-1.260.46.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przygotowanie analizy efektywności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA”

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa – zwany dalej Zamawiającym –   zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: przygotowanie analizy efektywności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA” zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą Ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę –  Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., ul. Wolności 18A, 81-327 Gdynia – za cenę oferty 61.008,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru Oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 03.10.2019 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Collect Consulting S.A., ul. Zbożowa 42B, 40-657 Katowice (Oferta Nr 1).

Cena oferty: 57.391,80 zł brutto;

 • Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., ul. Wolności 18A, 81-327 Gdynia (Oferta Nr 2).

Cena oferty: 61.008,00 zł brutto;

 • Konsorcjum firm: 1) LPW Sp. z o.o. – Lider, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice
  2) Invest & Consulting Group Sp. z o.o. – Partner, ul. Katowicka 39/204, 45-061 Opole
  3) Kancelaria Prawna NBC-Lex Zdzisław Glimos Sp. k. – Partner, ul. Astrów 10,
  40-045 Katowice (Oferta Nr 3).

Cena oferty: 60.270,00 zł brutto;

 • INVESTMENT SUPPORT Agata Kozłowska, ul. Powstańców Warszawy 41A,
  05-840 Brwinów, Biuro: ul. Srebrna 16 lok. 202, 00-810 Warszawa (Oferta Nr 4).

Cena oferty: 79.950,00 zł brutto.

 

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że Oferta Nr 2 i Oferta Nr 4 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Natomiast Oferta Nr 1 i Oferta Nr 3 nie mogą być brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ są niezgodne z „Zaproszeniem do złożenia oferty”.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2 i Ofercie Nr 4 w kryterium oceny ofert „Cena” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Razem

2  

61.008,00

————-  x 100 = 100,0

61.008,00

 

100,0
4  

61.008,00

————-  x 100 = 76,3

79.950,00

 

76,3

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 26 września 2019 godz 9:31
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 31 października 2019 godz 15:51