sobota, 18 września 2021

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-312-44-11; fax. 22-312-44-90) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów – prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z  późn. zm.).

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta:

– Część I a – materiałów biurowych;

– Część I b – papieru do drukarek i kserokopiarek;

– Część II – materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów.

 1. 2. Część I – Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek

1)      Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i orientacyjną ilość materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek określa Wykaz materiałów przewidzianych do zakupu w 2016 roku dot. Części I a i Części I b w druku” OFERTA”.

2)      Zamawiający zastrzega, iż ilości materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek podane w wykazie dot. Części I a i Części I b w druku „OFERTA” są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w wykazie dot. Części I a i Części I b w druku „OFERTA”. Zakupy dokonywane w toku realizacji umowy mogą się różnić ilościowo dla poszczególnych pozycji od wartości podanych w wykazach dot. Części I a i Części I b w druku „OFERTA”.

3)      Dostarczane materiały biurowe i i papier do drukarek i kserokopiarek muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, mają być nienaruszone, posiadać znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta.

4)      Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczane materiały wynosi 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

 1. 3. Część II – Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów

1)      Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i orientacyjną ilość materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów określa Wykaz materiałów przewidzianych do zakupu w 2016 roku dot. Części II w druku

” OFERTA”.

2)      Zamawiający zastrzega, iż ilości materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów podane w wykazie dot. Części II w druku „OFERTA” są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w wykazie dot. Części II w druku „OFERTA”. Zakupy dokonywane w toku realizacji umowy mogą się różnić ilościowo dla poszczególnych pozycji od wartości podanych w wykazach dot. Części II w druku „OFERTA”.

3)      Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego będą      oryginalne,  fabrycznie nowe, co oznacza, że mają to być produkty wykonane z nowych elementów, wolne od wad, nieużywane, nie naprawiane, nie regenerowane, w oryginalnych opakowaniach producenta nie noszących znamion otwierania, z widocznym opisem zawartości, a w szczególności:

 • numerem katalogowym produktu,
 • nazwą i typem urządzenia, do którego są przeznaczone,
 • symbolem (logo)/ nazwą producenta,

4)      Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę zamiennych materiałów                                        eksploatacyjnych.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakończenie:  do dnia 21.12.2016 r.

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 10 marca 2016 r., do godziny 12:00 w Kancelarii SZRM  w Warszawie,                    przy ul. Senatorskiej 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji najniższej ceny tylko w przypadku:

 • kiedy najniższa oferta w którejkolwiek części przekracza wysokość posiadanych środków, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia
 • kiedy wartość dwóch lub więcej najniższych Ofert jest taka sama i nie przewyższa środków finansowych w dyspozycji Zamawiającego przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia.

IV.      OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi przedstawić:

 1. 1. wypełniony druk OFERTAzgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 2. 2. parafowany wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do druku OFERTA.
 3. 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 4. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie w przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 5. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.
 2. W przypadku załączenia do Oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 3. 3. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści Oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania Oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

 1. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”   przez mocodawcę.

VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto

(z podatkiem VAT), obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.

 1. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np.

w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w „druku OFERTA” w części, której oferta dotyczy
 2. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych
 3. Wszystkie składniki cenowe określone w Ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Ceny zaoferowane w „druku OFERTA” obowiązują przez cały okres obowiązywania

Umowy.

VII.     Kryteria wyboru oferty

W przedmiotowym postepowaniu zostanie wybrana oferta, która zawiera najniższą cenę oraz jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty
VII.     WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 03-03-2016 – pobierz
Załącznik nr 1 – Druk „Oferta” – pobierz
Załącznik nr 2 – Wzór umowy – pobierz
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytania i odpowiedzi z dnia 09-03-2016 r. – pobierz
Załącznik nr 1 – DRUK OFERTA zmodyfikowany dnia 09-03-2016 r. – pobierz

Informacja o wyborze.  Pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 marca 2016 godz 9:06
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:40