sobota, 18 września 2021

Znak sprawy: EFN-1.2300.2.1.2017.AP                                                                                              
Nr sprawy RZP-I-WB/21/EFN-1/2017

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ulicy Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-400; fax. 22/31-24-490), zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: zakup i dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z par. 10 Regulaminu w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych ze środków publicznych o wartości nieprzekarczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2017 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 12 stycznia 2017 r.  

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta:

– Część IA   – materiałów biurowych

– Część IB   – papieru do drukarek i kserokopiarek

– Część II – oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów i faksów.

 1. Część IA i IB – Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek.
 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość materiałów biurowych określa wykaz materiałów do zakupu w 2017 roku dotyczący Części IA i I B w załączniku nr 3 ” ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA”.
 3. Zamawiający zastrzega, iż ilości materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek podane w wykazie dotyczącym Części IA i Części IB w ZESTAWIENIU KOSZTÓW ZAMÓWIENIA stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w załączniku nr 3 do niniejszego Zaproszenia. Zakupy dokonywane w toku realizacji umowy mogą się różnić ilościowo dla poszczególnych pozycji od ilości podanych w załączniku nr 3.
 4. Dostarczane materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, mają być nienaruszone, posiadać znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta.
 5. Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczane materiały wynosi 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
 6. Część II – Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów i faksów:
 7. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość materiałów eksploatacyjnych określa wykaz materiałów przewidzianych do zakupu w 2017 roku dotyczący Części II w Załączniku nr 3 ”ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA”.
 8. Zamawiający zastrzega, iż ilości materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów i faxów podane w wykazie dotyczącym Części II w ZESTAWIENIU KOSZTÓW ZAMÓWIENIA stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w załączniku nr 3 do niniejszego Zaproszenia. Zakupy dokonywane w toku realizacji umowy mogą się różnić ilościowo dla poszczególnych pozycji od ilości podanych w załączniku nr 3.
 9. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego będą oryginalne, fabrycznie nowe, co oznacza, że mają to być produkty wykonane z nowych elementów, wolne od wad, nieużywane, nienaprawiane, nieregenerowane, w oryginalnych opakowaniach producenta nie noszących znamion otwierania, z widocznym opisem zawartości, a w szczególności:
 • numerem katalogowym produktu,
 • nazwą i typem urządzenia, do którego są przeznaczone,
 • symbolem (logo)/ nazwą producenta,

4) Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę zamiennych materiałów eksploatacyjnych.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 2. Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
 3. Zakończenie: do dnia 29.12.2017 r.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 17.03.2017 r., do godziny 12:00 w Kancelarii SZRM w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji najniższej ceny tylko w przypadku:

 • kiedy najniższa oferta w którejkolwiek części przekracza wysokość posiadanych środków, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia
 • kiedy wartość dwóch lub więcej najniższych Ofert jest taka sama i nie przewyższa środków finansowych w dyspozycji Zamawiającego przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia.
 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi przedstawić:

 1. wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 4. Parafowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 2
 5. Wypełniony Formularz ,,ZESTAWIENIE KOSZT

ÓW ZAMÓWIENIA – stanowiący załącznik nr 3

Uwaga!

 • W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej lub w formie konsorcjum, do oferty należy załączyć odpowiednio: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub właściwego KRS dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).
 • Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
  1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 . poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
  2. Zamawiający wskazuje następujący numer 22 312 44 00 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl
  3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
  5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
  6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
  7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
  8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  9. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.
 2. W przypadku załączenia do Oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 1. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 1. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści Oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania Oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 1. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez mocodawcę lub przez notariusza. 

 1. Informacje dodatkowe
 1. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Kryteria oceny oferty – cena 100%

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu.

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto z podatkiem VAT, obejmującą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 2. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie musi wynikać z prawidłowej wyceny formularza „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia, która powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
 3. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w poszczególnych pozycjach druku OFERTA jest niedopuszczalne.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W przypadku składania ofert na jedną z Części, obowiązek o którym mowa w ust. 4 dotyczy Części, na którą składana jest oferta.
 6. Brak wypełnienia i określenia wartości, bądź dopisanie pozycji w pozycji formularza ,,Druk OFERTA” i „Zestawienie kosztów zamówienia” spowoduje odrzucenie oferty.
 7. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 8. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie, powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 9. Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami stanowi błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty.

 

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ            TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt. IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw , chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w Ofercie:

 1. Oczywiste omyłki pisarskie,
 2. Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.
 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 • Wyborze najkorzystniejszej oferty podając ceny ofert.
 • Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. UMOWA
  1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
  3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzanych przez Zamawiającego do terminu składania ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w 11 umowy) stanowiącej załącznik nr 2 do Zaproszenia.
  5. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
  6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez podania uzasadnienia, zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.  

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 Druk „OFERTA” – Pobierz PDF
Załącznik nr 2 Parafowany wzór umowy – Pobierz PDF
Załącznik nr 3 Formularz: ,,Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz PDF, EXCEL

Informacja o modyfikacji Załącznika nr 3 – PDF
Załącznik nr 3 Formularz: „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz EXCEL

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi – PDF
 

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF
 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 8 marca 2017 godz 14:59
Ostatnia aktualizacja: szrm - 27 marca 2017 godz 13:45