sobota, 18 września 2021

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie           (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-400; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę materiałów biurowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek) do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z par. 10 Regulaminu w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych ze środków publicznych o wartości nieprzekarczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 33/2014 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 16 kwietnia 2014 r.  

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta:

– Część I   – materiałów biurowych;

– Część II – oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonerów).

 1. Część I – Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta materiałów biurowych
 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość materiałów biurowych określa wykaz materiałów do zakupu w grudniu 2016 roku dotyczący Części I w załączniku nr 3” ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA”.
 3. Dostarczane materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, mają być nienaruszone, posiadać znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta.
 4. Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczane materiały wynosi 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
 5. Część II – Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek
 6. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek określa wykaz materiałów przewidzianych do zakupu w grudniu 2016 roku dotyczący Części II w Załączniku nr 3 ”ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA”.
 7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego będą oryginalne, fabrycznie nowe, co oznacza, że mają to być produkty wykonane z nowych elementów, wolne od wad, nieużywane, nienaprawiane, nieregenerowane, w oryginalnych opakowaniach producenta nie noszących znamion otwierania, z widocznym opisem zawartości, a w szczególności:
 • numerem katalogowym produktu,
 • nazwą i typem urządzenia, do którego są przeznaczone,
 • symbolem (logo)/ nazwą producenta,

4) Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę zamiennych materiałów eksploatacyjnych.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 2. Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
 3. Zakończenie: do dnia 27.12.2016 r. do godziny 12.00.

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r., do godziny 12:00 w Kancelarii SZRM w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji najniższej ceny tylko w przypadku:

 • kiedy najniższa oferta w którejkolwiek części przekracza wysokość posiadanych środków, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia
 • kiedy wartość dwóch lub więcej najniższych Ofert jest taka sama i nie przewyższa środków finansowych w dyspozycji Zamawiającego przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia.
 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi przedstawić:

 1. wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 4. Parafowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 2
 5. Wypełniony Formularz ,,ZESTAWIENIE KOSZT

ÓW ZAMÓWIENIA – stanowiący załącznik nr 3

Uwaga!

 • W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej lub w formie konsorcjum, do oferty należy załączyć odpowiednio: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub właściwego KRS dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).
 • Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
 2. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.
 2. W przypadku załączenia do Oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 1. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 1. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści Oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania Oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 1. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 1. Informacje dodatkowe
 1. wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Kryteria oceny oferty – cena 100%

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu.

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto z podatkiem VAT, obejmującą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 2. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie musi wynikać z prawidłowej wyceny formularza „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia, która powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
 3. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w poszczególnych pozycjach druku OFERTA jest niedopuszczalne.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W przypadku składania ofert na jedną z Części, obowiązek o którym mowa w ust. 4 dotyczy Części, na którą składana jest oferta.
 6. Brak wypełnienia i określenia wartości, bądź dopisanie pozycji w pozycji formularza ,,druk OFERTA” i „Zestawienie kosztów zamówienia” spowoduje odrzucenie oferty.
 7. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 8. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie, powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 9. Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami stanowi błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty.

VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która zawiera najniższą cenę oraz jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.

VIII. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w Ofercie:

 1. Oczywiste omyłki pisarskie,
 2. Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez podania uzasadnienia, zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Załączniki 

Zaproszenie do złożenia oferty – pobierz PDF 
Druk „Oferta” Załącznik NR1 – pobierz PDF
Parafowany wzór umowy – Załącznik NR2 – pobierz PDF
Formularz: ,,Zestawienie kosztów zamówienia” Załącznik NR3 – pobierz PDF , pobierz XLS 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz PDF

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 9 grudnia 2016 godz 13:21
Ostatnia aktualizacja: szrm - 19 grudnia 2016 godz 15:00