sobota, 18 września 2021

Nr sprawy RZP-I-WB/134/EFN-1/2016

Znak sprawy: EFN-1.244.26.2016.PM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-400; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Usługę stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu, działającej na bazie wydzielonej sieci szkieletowej, która umożliwia Zamawiającemu łączenie jego sieci Lan w jedną sieć korporacyjną (Intranet) i transfer danych o parametrach technicznych wskazanych poniżej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej (brak możliwości zainstalowania anteny na budynku – budynek Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31 jest objęty wpisem do Rejestru Zabytków, oraz brak możliwości położenia nowego światłowodu) w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta.

Specyfikacja techniczna usługi:

1)      przepływność Switcha CE: 100 Mbit/s lub 1000 Mbit/s,

2)      określone Pasmo min. 80 Mbit/s, (stabilność łącza)

3)      6 publicznych adresów IP użytkowych,

4)      możliwość konfiguracji EVC obejmująca określone lokalizacje Zamawiajacego,

5)      łącze dostępowe do Sieci szkieletowej Miejskiego Ethernetu

6)      dostęp do Internetu w opcji VC Internet,

7)      zarządzanie Switchem instalowanym w danej lokalizacji Zamawiającego,

8)      całodobowy monitoring łącza Zamawiającego wraz z monitoringiem Switchy,

9)      świadczenie usługi BGP w następujących opcjach:

a) dostęp z protokołem BGP do sieci operatora oraz światowego Internetu bez możliwości tranzytowania ruchu z innych prefiksów niż należących do AS Zamawiającego,

b) dostęp z protokołem BGP do sieci operatora  bez możliwości dostępu do Internetu światowego, brak ograniczeń w tranzytowaniu innych AS-ów,

c) dostęp z protokołem BGP do sieci operatora oraz do światowego Internetu, brak ograniczeń w tranzytowaniu innych  AS-ów,

d) dostęp z protokołem BGP do sieci operatora bez  możliwości dostępu do Internetu światowego oraz bez możliwości tranzytowania ruchu z innych prefiksów niż należących do AS Zamawiającego.

10)  wsparcie techniczne w ramach Call Center, dedykowany opiekun techniczny

3.      Internet o przepustowości:

1)      z sieci Zamawiającego do sieci Internet (upload): minimum 80Mbit/s, bez limitu transferu;

2)      do sieci Zamawiającego z sieci Internet (download): minimum 80Mbit/s, bez limitu transferu oraz świadczenie usług pobocznych.

4. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.

5. Osobami do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia są: Przemysław Malicki – p.o. Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Teletechnicznej. Nr Tel 22 312 44 48.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Rozpoczęcie: od 01.01.2017 od godz. 0:00
  1. Zakończenie: do 31.12.2019 do godz. 23:59

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 22.11.2016 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Zamawiającego (parter), Warszawa   (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający wyznacza wizję lokalną  na dzień 17 .11.2016 r., o godz. 10.00 w budynku Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 w Warszawie.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

4) Parafowany wzór umowy –  stanowiący załącznik nr 2.

5) Wypełniony Formularz Zestawienia kosztów Zamówienia– stanowiący załącznik nr 3

 

 

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej lub w formie konsorcjum, do oferty należy załączyć odpowiednio: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub właściwego KRS dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania              w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2) W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

5. Informacje dodatkowe

1. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Kryteria oceny –  cena 100%

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu.

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto z podatkiem VAT, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz miesięczną opłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 2. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie musi wynikać z prawidłowej wyceny formularza „Zestawienia kosztów zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia, i uwzględniać wszystkie koszty, w tym także związane z instalacją/dzierżawą urządzeń, uruchomieniem usługi i ewentualnymi opłatami dzierżawy łącza.
 3. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w poszczególnych pozycjach druku OFERTA jest niedopuszczalne.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienia kosztów zamówienia”.
 5. Brak wypełnienia i określenia wartości, bądź dopisanie dodatkowej  pozycji w formularzu „druk OFERTA” i „Zestawienia kosztów zamówienia” spowoduje odrzucenie oferty.
 6. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 7. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie, powinny być wyliczone  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 8. Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkującym odrzuceniem oferty.
  2. Cena brutto oferty podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega waloryzacji.

VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która zawiera najniższą cenę oraz jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.

VIII. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w Ofercie:

 1. Oczywiste omyłki pisarskie,
 2. Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez podania uzasadnienia, zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 – Druk „OFERTA” na 3 stronach; – pobierz PDF , pobierz DOC
Załącznik nr 2 – Parafowany wzór umowy na 10 stronach; – pobierz PDF
Załącznik nr 3 – Formularz zestawienia kosztów zamówienia na 1 stronie – pobierz PDF , pobierz EXCEL

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

Informacja – Pobierz PDF 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-448; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na okres trzech lat – zostało rozstrzygnięte.

1.      Termin na złożenie Ofert upłynął w dniu 22.11.2016 r. o godz. 12:00.

Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna Oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

1)        Orange Polska Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, (Oferta Nr 1) – Cena oferty: 31 040,28 zł brutto;

Po przeprowadzonych negocjacjach, które odbyły się  w dniach 29.11.2016 i 06.12.2016 r. ustalono, że cena za Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta na okres trzech lat wynosić będzie 30 597,48 zł brutto.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 10 listopada 2016 godz 14:14
Ostatnia aktualizacja: szrm - 9 grudnia 2016 godz 13:28