sobota, 18 września 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-413; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2017, do którego w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) nie stosuje się jej przepisów.

 1. I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

 1. II. Termin wykonania zamówienia

Od  01 stycznia 2015 r., do momentu wykorzystania maksymalnej wartości  umowy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r.

 1. III. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdziale  IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do 26 listopada 2014 r. do godz. 12.00 w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 29/31, kancelaria ogólna (parter).

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 1. IV. Wykaz oświadczeń  lub dokumentów wymaganych w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk „OFERTA” wg Załącznika nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Wypełniony druk „Formularz asortymentowo-cenowy” – wg Załącznika nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 4. Aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w zakresie powszechnych usług pocztowych, w kraju i zagranicą, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 29 grudnia  2012 poz. 1529).
 5. 5. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

 • W przypadku, gdy ofertę będą składali Wykonawcy występujący wspólnie,
  do oferty należy załączyć dokumenty o których mowa w ppkt. 3 dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 • Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. V. Opis sposobu przygotowywania wymaganych dokumentów
  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 1. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 1. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

5.  Informacje dodatkowe

1) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2) Kryteria oceny- cena 100%.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy najtańsza oferta przekroczy środki, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.

 1. VI. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym Zaproszeniu.
 2. Wykonawca winien wypełnić Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik  nr 3 do niniejszego Zaproszenia przeliczając cenę jednostkową netto przez szacowaną ilość przesyłek, oraz cenę jednostkową brutto przez szacowaną ilość przesyłek.  Kwoty wskazane w pozycji IV pkt. 1 i 2 Formularza asortymentowo-cenowego podlegają przeliczeniu w zakresie wartości brutto, zaś suma wartości netto w pozycji IV pkt. 1 i 2 jest kwotą stałą niepodlegającą zmianie w całym okresie trwania umowy na usługi pozostałe nie wymienione w pozostałych punktach Formularza asortymentowo-cenowego. Wartości z kolumny nr 6 i z kolumny nr 8 należy podsumować i wpisać w odpowiednie rubryki. Suma z kolumny nr 8 winna być zgodna co do wartości z kwotą brutto wykazaną w druku „OFERTA”.
 3. W Załączniku nr 3 do Zaproszenia wyszczególnione zostały  rodzaje przesyłek oraz szacowane ilości danej korespondencji dla całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia tj. w skali do 36 miesięcy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji tabeli. Pominięcie którejkolwiek z pozycji lub jej niewypełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 5. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 6. Wszystkie składniki cenowe określone w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 7. VII. Wykaz załączników

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu ZamówieniaZałącznik nr 1
 2. Druk „OFERTA” – Załącznik nr 2.
 3. Formularz asortymentowo-cenowyZałącznik nr 3.
 4. Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikiemZałącznik nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy postępowania na  świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2017 r.

Zamawiający, informuje że w związku z wpłynięciem zapytań do przedmiotu zamówienia zmianie ulega termin:

– składania ofert z 26 listopada 2014 o godz. 12.00 na 01 grudnia 2014 o godz. 12.00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane niezwłocznie na stronie internetowej www.szrm.pl.

Załącznik do pobrania: Pobierz

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego

Pytania i odpowiedzi – Pobierz PDF.
Istotne postanowienia umowy – Pobierz PDF.
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Pobierz PDF.
7)Formularz asortymentowo-cenowy załącznik 3 – Pobierz XLSX

Rozstrzygnięcie przetargu

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2017” – zostało rozstrzygnięte. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę złożoną przez Wykonawcę: Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa– Cena oferty brutto: 69 285,15 zł
Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Rozstrzygnięcie przetargu: Pobierz PDF

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 20 listopada 2014 godz 7:38
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:45