sobota, 18 września 2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
24 kwietnia 2014 r.
Nr sprawy: RZP/I/WB/32/EFN-1/2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty budowlane na terenie siedziby SZRM, przy ul. Senatorskiej 29/31 polegające na: wymianie części okien na II p w budynku siedziby SZRM.; wymianie wykładzin podłogowych w pomieszczeniach nr 2, 2a, 2b, 4, 21 i w korytarzu na parterze w/w budynku oraz remoncie studni wodomierzowej na parkingu od strony ul. Senatorskiej.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty budowlane na terenie siedziby SZRM, przy ul. Senatorskiej 29/31 polegające na: wymianie części okien na II p w budynku siedziby SZRM.; wymianie wykładzin podłogowych w pomieszczeniach nr 2, 2a, 2b, 4, 21 i w korytarzu na parterze w/w budynku oraz remoncie studni wodomierzowej na parkingu od strony ul. Senatorskiej – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą  ofertę uznano Ofertę złożoną przez Wykonawcę:

– ERBUD Szczepan Kowalczyk, ul. Mrówcza 229, 04 – 697 Warszawa – za cenę oferty brutto 43 922, 46 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający  informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 16 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

  1. ERBUD Szczepan Kowalczyk, ul. Mrówcza 229, 04 – 697 Warszawa – cena oferty brutto 43 922, 46 zł.
  2. AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5 G, 02 – 972 Warszawa – cena oferty brutto 96 886, 31 zł.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Pobierz załączik – PDF

————————————————————————————————————————————————————————————————————

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 09.04.2014

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-413; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Wykonanie robót budowlanych na terenie siedziby SZRM, przy ul. Senatorskiej 29/31, polegających na: wymianie części okien na II p.; wymianie wykładzin podłogowych dywanowych w pomieszczeniach 2, 2a, 2b, 4, 21 i w korytarzu na parterze oraz remont studni wodomierzowej na parkingu od strony ul. Senatorskiej, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych na terenie siedziby SZRM, przy ul. Senatorskiej 29/31, polegających na: wymianie części okien na II p.w budynku siedziby SZRM; wymianie wykładzin podłogowych dywanowych w pomieszczeniach 2, 2a, 2b, 4, 21 i w korytarzu na parterze w/w budynku oraz remoncie studni wodomierzowej na parkingu od strony ul. Senatorskiej

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

– demontaż starych okien,

– montaż nowych okien,

– przycięcie i obrobienie parapetów wewnętrznych drewnianych,

– demontaż starych parapetów zewnętrznych,

– montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy pomalowanych farbą odporną na

odchody gołębi,

– docieplenie fragmentów ścian pomiędzy oknami, ułożenie tynków, malowanie elewacji

– zerwanie starych wykładzin podłogowych,

– przygotowanie podłoża,

– położenie nowych wykładzin,

– wynoszenie i wnoszenie mebli,

– rozebranie górnej części studni wodomierzowej,

– zamontowanie włazu z kręgów betonowych z pokrywą  z pierścieniem odciążającym,

– rozebranie  obrzeży trawnikowych i ułożenie nowych obrzeży na podsypce piaskowej,

– wywiezienie i utylizację wszelkich materiałów i gruzu pochodzącego z rozbiórki.

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót, które stanowią Załączniki Nr 3 – 5 do Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Rozpoczęcie: niezwłocznie po podpisaniu umowy,
  2. Zakończenie: w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 16 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00 w Kancelarii (parter), Warszawa   (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej lub w formie konsorcjum, do oferty należy załączyć odpowiednio: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub właściwego KRS dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VI Zaproszenia – w formie papierowej.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2) W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA” oraz kosztorysie ofertowym.

2. Podstawą obliczenia ceny, będzie przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego.

3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie winna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową.

4. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

…………………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na   2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy na 10 stronach;
Załącznik Nr 3Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Przedmiar robót – wymiana okienPrzedmiar robót – wymiana wykładzin podłogowych

Przedmiar robót – remont studni wodomierzowej

na   4 stronach;na   2 stronach;

na   3 stronach.

Pobierz załączniki:
Zaproszenie do złożenia oferty

Druk Oferta
Wzór umowy
Przedmiar robót – wymiana wykładzin
Przedmiar robót – wymiana okien
Przedmiar robót – remont studni wodomierzowej

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 24 kwietnia 2014 godz 11:35
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:51