wtorek, 7 grudnia 2021

Pobierz dokument 2012-OJS230-377761-pl w PDF

Dz.U./S S230

29/11/2012

377761-2012-PL

Państwa członkowskie – Roboty budowlane – Udzielenie zamówienia – Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

1/4

Niniejsze  ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377761-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Roboty budowlane

2012/S 230-377761

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa,  adresy i punkty kontaktowe

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31

Punkt kontaktowy:  jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Osoba do kontaktów:  Andrzej Sulikowski

00-099  Warszawa

POLSKA

Tel.:  +48 223124400

E-mail: asulikowski@szrm.pl

Faks:   +48 223124490

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szrm.pl

I.2)             Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna

I.3)             Główny  przedmiot lub przedmioty działalności

Budownictwo  i obiekty komunalne

I.4)             Udzielenie zamówienia w imieniu  innych instytucji zamawiających

Instytucja  zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Plac Bankowy 3/5

00-950  Warszawa

POLSKA

Skarb  Państwa reprezentowany przez  Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa  Narodowego

Krakowskie  Przedmieście 15/17

00-071  Warszawa

POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)           Opis

II.1.1)        Nazwa nadana zamówieniu

Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Budowa Muzeum  Historii Żydów Polskich” – zgodnie z Protokołem Konieczności robót dodatkowych Nr 12/2012 z dnia 27.6.2012 r. oraz z dodatkowymi ustaleniami z dnia 14.9.2012 r. do ww. Protokołu.

29/11/2012          S230 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie – Roboty budowlane – Udzielenie zamówienia – Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Suplement do Dziennika  Urzędowego Unii Europejskiej

1/4

Dz.U./S S230

29/11/2012

377761-2012-PL

Państwa członkowskie – Roboty budowlane – Udzielenie zamówienia – Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

2/4

II.1.2)        Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji  dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane

Kod NUTS PL127

II.1.3)        Informacje  na temat umowy ramowej  lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)        Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Budowa

Muzeum  Historii Żydów Polskich” – zgodnie z Protokołem Konieczności robót dodatkowych Nr 12/2012 z dnia

27.6.2012 r. oraz z dodatkowymi ustaleniami z dnia 14.9.2012 r. do ww. Protokołu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1)dostawy i montażu konstrukcji nośnych stalowych wraz z zabezpieczeniem p.poż.,  stropów  żelbetowych, systemowych obudów  ścian  na ruszcie stalowym  dla galerii nr 1, 2, 5, 6, 7, 8,

2)dostawy i montażu dodatkowych wind z szachtami w Galerii nr 6 i 7 – windy dla niepełnosprawnych bezpośrednio na stropy galerii,

3) konstrukcji marek  stalowych do mocowania dachu synagogi (dostawa i montaż kompletnego dachu synagogi wraz z zawiesiami jest elementem Wystawy Stałej i nie wchodzi w zakres niniejszego Przedmiotu Zamówienia),

4)konstrukcji  żelbetowej schodów na galerię,

5)instalacji  sanitarnych w obszarze Wystawy Stałej tzn.: wentylacji, hydrantowej, tryskaczowej. II.1.5)                    Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45331000, 45330000, 45331200, 45300000, 45311000, 45312100, 45421160, 45332200

II.1.6)        Informacje  na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte  Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)           Całkowita  końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)        Całkowita  końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 5 100 000,00 PLN

Łącznie  z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)           Rodzaj procedury

IV.1.1)       Rodzaj procedury

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym  Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru  procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji  ogłoszenia o zamówieniu w

Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle  określonymi  w dyrektywie.

Zamawiający może  udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie  50 % wartości  realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek  sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze  zamówienie

dodatkowe nie było objęte  przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej

29/11/2012          S230 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie – Roboty budowlane – Udzielenie zamówienia – Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Suplement do Dziennika  Urzędowego Unii Europejskiej

2/4

Dz.U./S S230

29/11/2012

377761-2012-PL

Państwa członkowskie – Roboty budowlane – Udzielenie zamówienia – Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

3/4

realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac.  W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy  robót budowlanych, tj. Konsorcjum  utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 9.4.2009 r. Umowy przez:  1. „POLIMEX – MOSTOSTAL” S.A., ul. Czackiego 15/17,  00-950  Warszawa –

Lider, 2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „INTERBUD–WEST” Sp. z o.o., ul. Kosynierów  Gdyńskich 51,

66-400  Gorzów Wlkp – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 45/DZP-2/2009 z dnia 17.6.2009 r. IV.2)                    Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)       Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2)       Informacje  na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję  elektroniczną: nie

IV.3)           Informacje  administracyjne

IV.3.1)       Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

RZP-II-WI/39/DZP-1/2012

IV.3.2)       Poprzednie publikacje dotyczące tego samego  zamówienia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 189-310129 z dnia 2.10.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)            Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.11.2012

V.2)            Informacje  o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)            Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz  którego została wydana  decyzja o udzieleniu zamówienia Konsorcjum: 1. „POLIMEX – MOSTOSTAL” S.A. – Lider; 2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „INTERBUD-WEST” Sp.zo.o. – Partner

Czackiego 15/17

00-950  Warszawa

POLSKA

V.4)            Informacje  na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 896 558,51 EUR

Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 5 100 000,00 PLN

Łącznie  z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Jeżeli  jest to wartość roczna lub miesięczna,:

liczbę lat: 1

V.5)            Informacje  na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak

Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)         Informacje  o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków  Unii Europejskiej: nie

29/11/2012          S230 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie – Roboty budowlane – Udzielenie zamówienia – Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Suplement do Dziennika  Urzędowego Unii Europejskiej

3/4

Dz.U./S S230

29/11/2012

377761-2012-PL

Państwa członkowskie – Roboty budowlane – Udzielenie zamówienia – Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

4/4

VI.2)         Informacje  dodatkowe:

VI.3)         Procedury odwoławcze

VI.3.1)       Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień  Publicznych

Postępu 17 A

02-676  Warszawa

POLSKA

Tel.:  +48 224587801

VI.3.2)       Składanie odwołań

VI.3.3)       Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień  Publicznych

Postępu 17 A

02-676  Warszawa

POLSKA

Tel.:  +48 224587801

VI.4)         Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27.11.2012

29/11/2012          S230 http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie – Roboty budowlane – Udzielenie zamówienia – Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Suplement do Dziennika  Urzędowego Unii Europejskiej

4/4

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 3 grudnia 2012 godz 11:48
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:24