wtorek, 29 września 2020

STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA – OGŁOSZENIA O NABORZE:

 

Ogłoszenie Termin składania aplikacji Treść ogłoszenia Wyniki naboru
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych 2020-09-14 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych 2020-09-14 Pobierz ogłoszenie  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-09-14 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-08-26 Pobierz ogłoszenie Pobierz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych 2020-08-26 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Inspektor ds. Zamówień Publicznych 2020-08-13 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-07-31 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych 2020-07-15 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-07-10 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
Specjalista ds. administracyjnych 2020-07-03 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych 2020-06-24 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności elektrycznej 2020-06-22 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-06-16 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-02-06 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
Specjalista ds. Informatyki 2019-12-19 Pobierz ogłoszenie Pobierz
Główny Specjalista ds. Informatyki 2019-12-11 Pobierz ogłoszenie Pobierz
Główny Specjalista ds. regulacji 2019-12-09 Pobierz ogłoszenie Pobierz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych  2019-11-06 Pobierz ogłoszenie Pobierz
Inspektor Robót Teletechnicznych 2019-11-05 Pobierz ogłoszenie Pobierz
Inspektor Robót Teletechnicznych 2019-10-09 Pobierz ogłoszenie Pobierz
Radca prawny  2019-09-30 Pobierz ogłoszenie Pobierz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Teletechnicznych 2019-08-13 Pobierz ogłoszenie Pobierz
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2019-07-22 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych 2019-06-03 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych 2019-05-24 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
Kierownik Zespołu ds. Kadr i Organizacji 2019-04-26 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Specjalista ds. kosztorysowania w Zespole ds. kosztów i rozliczeń inwestycji 2019-04-23 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Specjalista ds. kosztorysowania w zespole ds. kosztów i rozliczeń inwestycji 2019-03-25 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
Starszy inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji. 2019-02-11 Pobierz ogłoszenie Pobierz
Główny specjalista ds. zamówień publicznych 2019-02-07 Pobierz ogłoszenie  Pobierz

Główny specjalista ds. weryfikacji dokumentacji projektowej w specjalności sanitarnej

2019-01-23 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych 2018-01-23 Pobierz ogłoszenie  Pobierz

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych

2018-12-17 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
Specjalista ds. finansowo-księgowych 2018-10-05 Pobierz ogloszenie  Pobierz
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego robót telekomunikacyjnych 2018-09-29 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych 2018-09-29 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych 2018-09-29 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
Specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji 2018-09-29 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych 2018-07-20 Pobierz ogłoszenie Pobierz 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE/KIEROWNICZE

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych w Zespole ds. Nadzoru Inwestorskiego

1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe kierunek elektryczny

uprawnienia zawodowe: uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

wymagany staż pracy – 10 lat,

rodzaj doświadczenia: prowadzenie i nadzorowanie inwestycji z zakresu robót elektrycznych.

obsługa komputera w zakresie programów MS Office,

przynależność do izby inżynierów

2. znajomość regulacji prawnych: prawo budowlane, znajomość przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego

3. Wymagania dodatkowe:

dobra organizacja pracy,

dyspozycyjność,

odporność na stres i umiejętność pracy pod presja czasu,

umiejętność analitycznego myślenia,

umiejętność interpretowania przepisów,

umiejętność pracy w zespole,

łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

samodzielność w pracy i realizacji powierzonych zadań

dokładność, sumienność, kreatywność

pożądana znajomość języka angielskiego

dobry stan zdrowia

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami umowy z Wykonawcą,

Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;

Prawidłowy i terminowy tok realizacji inwestycji oraz postęp robót na budowie;

Zabezpieczenie interesów Inwestora w toku realizacji zadania inwestycyjnego;

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, komisjach odbiorów częściowych, końcowych, usterkowych i przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji;

Współdziałanie przy realizacji inwestycji z projektantem, przedstawicielem inwestora i inspektorami robót branżowych oraz z użytkownikiem obiektu, na obszarze którego prowadzona jest inwestycja, dla zapewnienia niezakłóconego przebiegu inwestycji,

Kontrolowanie przebiegu realizacji budowy w okresach zapewniających skuteczny, prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót, potwierdzając dokonane czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy wraz z kontrolowaniem ich wykonania oraz sprawdzeniem wykonania zaleceń władz budowlanych, inwestora, nadzory autorskiego i organów kontrolnych,

Potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych robót, weryfikowanie dokumentów rozliczeniowych i stałe kontrolowanie rozliczenia budowy;

Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania w tym kontrolowanie dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do użytku, potwierdzanie kompletności i zgodności dokumentacji powykonawczej. Terminowe sporządzanie rozliczeń budów w tym sporządzanie dowodów przekazania środków trwałych dla celów majątkowych;

Sporządzanie na bieżąco protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zaniechane wraz z weryfikowaniem kosztorysów;

W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego jako koordynatora, koordynowanie na budowie działań wszystkich stron procesu inwestycyjnego;

Współdziałanie z innymi Zespołami w zakresie niezbędnych czynności na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji;

Wykonywanie czynności w zakresie weryfikacji kosztorysów, sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za wykonane roboty, harmonogramów oraz planów rzeczowo-finansowych;

Opracowanie danych niezbędnych dla celów sporządzania sprawozdań z realizacji inwestycji;

Nadzorowanie usunięcia wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji;

Współpraca w przygotowaniu dokumentów przetargowych w tym danych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wnoszeniem ewentualnych uwag i propozycji do wzoru umowy na roboty budowlane i usługi w zakresie technicznych warunków realizacji;

Zgłaszanie uwag i propozycji do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na każdym etapie jej opracowania oraz dokumentacji przetargowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz udział w naradach uzgadniających w przedmiotowym obszarze;

Uczestniczenie w postepowaniach przetargowych na roboty budowlane, udział   w komisjach przetargowych oraz przy redagowaniu odpowiedzi na zapytania wykonawców;

Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika z zakresu działania Zespołu ds. Nadzoru Inwestorskiego.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny – podpisany odręcznie,

b) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane odręcznie,

c) kserokopia świadectw pracy,

d) kserokopia dyplomów potwierdzającym wykształcenie,

e) kserokopia zaświadczeń o ukończonych  kursach, szkoleniach,

f) oryginał kwestionariusza osobowego,

g) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia,

h) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane odręcznie,

i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych –  podpisane odręcznie,

j) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane odręcznie,

k) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn.  zm.) – podpisaną odręcznie,

l) inne dodatkowe dokumenty niż ww. wymienione.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 w Warszawie w terminie do dnia ……………..2015 r z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych.

Dokumenty, które wpłyną do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

– Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – pobierz plik 
– Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – pobierz plik 

– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – pobierz plik 
– Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych przez SZRM – pobierz plik

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 24 sierpnia 2016 godz 3:30
Ostatnia aktualizacja: szrm - 29 września 2020 godz 13:57