Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie: 6.1 Kultura

Nazwa projektu: "Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie"

Wartość całkowita projektu: 26 938 337,79 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 4 998 783,11 zł

OPIS PROJEKTU

Przebudowa i modernizacja obiektu miały charakter kompleksowy i objęły powiększenie scen teatralnych, zwiększenie liczby miejsc na widowniach z 470 do 600, przebudowę korytarzy, budowę pomieszczeń zaplecza, montaż wind, nowoczesnego oświetlenia, nagłośnienia, wentylacji i klimatyzacji. Dzięki rozbudowie powierzchnia teatru została powiększona o 700 m kwadratowych, a kubatura o 3500 m sześciennych. Rozbudowano wejście główne oraz dobudowano niezależne wejścia do najmniejszej sceny.