Projekt "Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego" dofinansowany z RPO WM 2007-2013

W dniu 19 listopada 2010 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Beneficjentem - Miastem Stołecznym Warszawa została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-14-005/10-00 dla projektu "Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, priorytet III: Regionalny system transportowy, działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Projekt został zakończony w 2015 roku. Wysokość dofinansowania wyniosła 112 971 763,45 PLN, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.