Podpisana umowa nr POIS.6.1.291/13-00

W dniu 26 kwietnia 2013 r. popisano umowę nr POIS.6.1.291/13-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego, nr POIiŚ 6.1-39 z listy projektów indywidualnych (preumowa).

W dniu 30 grudnia.2013r. została popisana umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-046/13-00 projektu „Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020” w ramach działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowita wartość po zrealizowaniu projektu: 10 974 994,88 PLN

Wartość dofinansowanie z Funduszu Spójności: 2 165 205,00 PLN