Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Projekt pn. „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Tytuł projektu: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej”

Wartość projektu: 1 108 655,93 zł

Wkład m.st. Warszawy: 506 668,11 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 601 987,82 zł

OPIS PROJEKTU

1. Budowa ekspozycji żółwia błotnego w ramach projektu reintrodukcji tego gatunku.

Żółw ten jest jedynym gatunkiem występującym naturalnie w Polsce, chronionym i silnie zagrożonym. Został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i posiada status EN jako gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony jest wyginięciem. Jego liczebność na Mazowszu szacowana jest zaledwie na 100 sztuk. Dlatego Miejski Ogród Zoologiczny przy wsparciu finansowym ze środków unijnych podjął wysiłki w celu odbudowy populacji tych gadów na Mazowszu. Jednym z elementów nowoczesnego programu reintrodukcji żółwi było stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi populacji i wsparciu rozmnażania żółwi. Niezbędne było więc wybudowanie imitującego warunki naturalne wybiegu ze zbiornikiem – oczkiem wodnym o powierzchni 80m² z filtracją i zamkniętym obiegiem wody. Dno zbiornika o budowie tarasowej umożliwiło ustawienie koszy z roślinnością. Na brzegach utworzono specjalne płycizny, gdzie gady mogą wygrzewać się na słońcu w ciepłej wodzie. Zapewnienie warunków pozwalających na obserwowanie życia żółwi to ważny element edukacyjny projektu. Bliska obserwacja zwierząt możliwa jest dzięki wybudowanemu pomostowi widokowemu. Teren całej ekspozycji o powierzchni około 240 m² został ogrodzony i dostępny dla osób niepełnosprawnych.

2. Budowa 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków.

W ramach projektu w „Ptasim Azylu”, czyli ośrodku rehabilitacji dla ptaków chronionych zbudowano 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych i chorych ptaków – 2 duże, 5 średnich i 4 małe tzn.:

  • 1 duża prostokątna woliera o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 40 m x 5 m x 4 m
  • 1 duża okrągła woliera o średnicy 15 m i wys. 4 m
  • 2 średnie woliery o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 5 m x 10 m x 3 m
  • 3 średnie woliery o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 4 m x 6 m x 3 m
  • 4 małe woliery o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 3 m x 3 m x 2 m
  • ok. 180 mb ogrodzenia metalowego wykonanego z paneli, oddzielającego woliery rehabilitacyjne zamykające teren wolier zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej.