Kolejna inwestycja dofinasowana w ramach RPO WM 2007-2013 dla projektu " Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim"

W dniu 23.11.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-14-004/10-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem - Miastem Stołecznym Warszawa dla projektu "Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od mostu nad Kanałem Zerańskim" w ramach priorytetu III - Regionalny system transportowy, działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa

Projekt jest współfinansowny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 77 850 961,56 PLN, co stanowi 75,74 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.