Umowa o dofinansowanie dla projektu "Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W dniu 18.10.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-014/09-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Beneficjentem- Miastem Stołecznym Warszawa dla projektu "Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz działania 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN-T, priorytetu VI - Drogowa i lotnicza sieć TEN-T.

Zgodnie z umową, całkowita wartość projektu po zakończeniu inwestycji wynosi 223 119 124,40 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 125 213 732,71 PLN