Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego

W dniu 09.08.2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a Miastem Stołecznym Warszawa została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0014/16-00 dla projektu pn. „Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego”.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 56 079 661,47 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 56 079 661,47 PLN
Dofinansowanie (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) nie większe niż: 47 667 712,24 PLN

Opis projektu:

Inwestycja polega na:

 • przebudowie ul. Marynarskiej na odc. od ul. Taśmowej do węzła Marynarska – Wołoska – Rzymowskiego w Warszawie w dzielnicy Mokotów,
 • przebudowie istniejącej infrastruktury oraz wykonania urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • przebudowę jezdni do szerokości 2 x 3 pasy ruchu w każdym kierunku (droga powiatowa klasy GP o długości ok. 0,8 km) z dodatkowymi pasami skrętu w prawo na skrzyżowaniach,
 • przebudowę ul. Postępu wraz z budową wiaduktu nad ul. Marynarską,
 • budowę przejścia dla pieszych na wysokości ul. Wynalazek,
 • przebudowę trasy tramwajowej, ścieżek rowerowych, chodników,
 • budowę przystanków autobusowych i tramwajowych,
 • instalację oświetlenia,
 • oznakowanie,
 • przebudowę infrastruktury podziemnej,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym kanalizacji deszczowej,
 • budowę ekranów akustycznych oraz nasadzenia zieleni izolacyjnej.

Odcinek ulicy objęty projektem jest jednym z kluczowych fragmentów tzw. Obwodnicy Miejskiej w południowej części miasta, zapewni bezpośrednie połączenie do drogi ekspresowej S79 oraz, jako ciąg ulic Marynarska – Rzymowskiego, połączenie miejskiej sieci ulicznej z ciągiem drogi krajowej nr 92 (E30) stanowiącej tzw. korytarz paneuropejskich sieci TEN-T „Morze Północne – Bałtyk”.

Celem projektu jest realizacja połączenia drogowego o zwiększonej przepustowości i nośności, które wraz z już  wybudowanymi/przebudowanymi odcinkami dróg stanowić będzie bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego jakim jest miasto Warszawa z międzynarodowymi sieciami TEN-T: drogową i lotniczą. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie europejskim i krajowym oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub wypełniając formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.