Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III

 

W dniu 05.11.2020 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Stołecznym Warszawa podpisana została umowa nr POIS.03.01.00-00-0057/19-00 dla projektu pn. „Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III”.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach:
Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 63 373 455,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 61 853 156,00 PLN
Dofinansowanie (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych)
nie większe niż: 52 575 182,60 PLN

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska. Estakada nad skrzyżowaniami ulic Marsa – Rekrucka – Żołnierska oraz Marsa – Okularowa – Chełmżyńska przeznaczona będzie do bezkolizyjnego ruchu w kierunku węzła Marsa. Projekt jest trzecim etapem inwestycji polegającej na rozbudowie ciągu ulic: Marsa – Żołnierska na odc. od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta, w którego zakres wchodziło poszerzenie istniejących jezdni, rozbiórka starych i budowa nowych wiaduktów drogowych, budowa ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie zielenią pasa drogowego. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie odpowiedniej komunikacji tej części Warszawy. Rozbudowa ulicy przyczyni się w znacznym stopniu do wzrostu płynności ruchu, skrócenia czasu podróży oraz redukcji kosztów związanych z eksploatacja pojazdów. Realizacja inwestycji wpłynie na zwiększenie przepustowości sieci ulicznej m. st. Warszawy, zmniejszenie kosztów społecznych związanych z ruchem drogowym oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu (przeciwstawne kierunki ruchu, w przeciwieństwie do stanu istniejącego, zlokalizowane zostaną na dwóch odrębnych obiektach inżynierskich).

Zakres trzeciego etapu inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych, na które składać się będą roboty polegające na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu. Na zakres tych robót składają się:

  • budowa obiektu mostowego,
  • roboty drogowe,
  • stała organizacja ruchu,
  • odwodnienie drogi,
  • przebudowa sieci elektroenergetycznej,
  • budowa oświetlenia,
  • sygnalizacja świetlna,
  • zieleń.

Realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia integracji aglomeracji warszawskiej od strony wschodniej. Ponadto przyczyni się do wzrostu atrakcyjności aglomeracji warszawskiej, jako potencjalnego miejsca dla realizacji nowych inwestycji. Poprzez rozbudowę bezpiecznej dla użytkownika infrastruktury drogowej oraz połączenie najważniejszych ośrodków miejskich z siecią TEN-T, projekt wpisuje się w realizację celu osi priorytetowej.

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub wypełniając formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.