Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II

W dniu 31.05.2016r. została podpisana umowa nr POIS.03.01.00-00-0013/15-00 dla projektu pn. „Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II” pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Stołecznym Warszawa.

W dniu 19.10.2018 r. został podpisany Aneks nr POIS.03.01.00-00-0013/15-01 do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0013/15-00 z dnia 31 maja 2016 r. dla projektu pn. „Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II”.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach:
Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 231 098 508,68 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 196 603 935,30 PLN
Dofinansowanie (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) nie większe niż: 167 113 345,00 PLN

.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 637 i 631 (ciąg ulic Marsa - Żołnierska) do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). Inwestycja wymaga przebudowy lokalnego układu drogowego, istniejącej infrastruktury oraz wykonania urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko. Projekt dotyczy przebudowy istniejącego ciągu ulic Marsa-Żołnierska od węzła Marsa (ul. Naddnieprzańska) do granicy miasta Warszawy. Długość odcinka wynosi ok. 4,8 km. W skład elementów inwestycji wchodzą:

 1. Przebudowa drogi głównej do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP):

  • budowa 5 bezkolizyjnych przejazdów: w ciągu ulicy Marsa nad torami kolejowymi, w ciągu ulicy Marsa nad ul. Chełmżyńską-Okularową oraz nad skrzyżowaniem ulic Żołnierskiej, Rekruckiej i Marsa, w ciągu ulicy Żołnierskiej nad torami kolejowymi, w ciągu ulicy Żołnierskiej na węźle „Nowo-Zabraniecka”, w ciągu ulicy Żołnierskiej na węźle „Czwartaków”– łącznie budową objęte zostanie 9 obiektów inżynierskich (wiaduktów drogowych i estakad),
  • budowa bezkolizyjnej kładki pieszo-rowerowej (1 obiekt inżynierski)
  • przebudowa węzła z ul. Strażacką,
  • budowa węzła z ul. Czwartaków,
  • budowa drugiej jezdni na odcinku od ul. Strażackiej do granicy miasta Warszawy,
  • przebudowa skrzyżowania ulic Marsa z ulicami Chełmżyńską-Okularową oraz skrzyżowania ulic Marsa z ulicami Żołnierska/ Rekrucka

 2. Budowa i przebudowa ulic lokalnego układu komunikacyjnego, w tym:

  • budowa ulic lokalnych wzdłuż ul. Marsa - obustronnie,
  • budowa i przebudowa ulic Optycznej/Babie Lato,
  • przebudowa skrzyżowań,

 3. Wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego – budowa wydzielonych ciągów komunikacyjnych,
 4. Przebudowa przystanków transportu zbiorowego,
 5. Przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej
 6. Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej
 7. Budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, „cicha” nawierzchnia drogowa, zieleń izolacyjna, przepusty, urządzenia oczyszczające wody opadowe).

Celem głównym projektu, jest realizacja połączenia drogowego o zwiększonej przepustowości i nośności, stanowiącego bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego jakim jest miasto Warszawa z międzynarodową siecią drogową TEN-T. Realizacja projektu spowoduje zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie zarówno europejskim jak i krajowym, ponieważ zrealizuje wysokiej jakości powiązania drogowe do międzynarodowej sieci TEN-T, oraz zapewni wysokiej jakości międzyregionalne i wewnątrzregionalne powiązania transportowe.

 

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub wypełniając formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.