Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa

 

Ministerstwo Infrastruktury jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Priorytetów VI-VIII Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej I stopnia przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zatwierdziło listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 6.1 Rozwój sieci TEN-T.

W konkursie największą liczbę punktów otrzymał projekt "Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa przygotowywany przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (lista rankingowa)

Kolejny etap konkursu to ocena merytoryczna II stopnia, która dokonywana jest  w oparciu o pełną dokumentację projektu dostarczoną przez wnioskodawców w terminie 3 miesięcy od momentu akceptacji listy rankingowej. Pozytywna ocena drugiego etapu zagwarantuje przyznanie dofinansowania dla projektu.