Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"

W dniu 18 marca 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T projekt "Budowa Trasy Mostu północnego od węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny" został umieszczony na liście podstawowej projektów zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej I stopnia w oparciu o określone kryteria, projekt uzyskał 36 punktów przekraczając wymagane minimum 50% z 56 punktów możliwych do uzyskania. Pozytywny wynik kolejnego etapu konkursu, tj. ocena merytoryczna II stopnia, zagwarantował dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla projektu.

W dniu 4 sierpnia 2010 roku pomiędzy Instytucją Wdrażającą - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a Beneficjentem - Miastem Stołecznym Warszawa została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-034/08-00 dla projektu "Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działanie 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T.