środa, 27 października 2021

W dniu 4 września została zawarta umowa na opracowanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie z firmą JAPO Jan Poborski z Rudy Śląskiej.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie koncepcji adaptacji nieruchomości w dwóch wariantach: w wariancie I – z garażem podziemnym ok. 600 m2 z wjazdem od Stalowej oraz w wariancie II – bez garażu podziemnego (z powiększoną kondygnacją parteru o pomieszczenia magazynowe i miejsca parkingowe zapewniając wjazd od Stalowej).

Wykonawca przygotuje analizę przedprojektową obejmującą zagadnienia takie jak: opracowanie warunków ochrony p. poż. w zakresie ewakuacji ludzi, w zakresie dróg ewakuacyjnych i wymaganych dojazdów pożarowych służących prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Straży Pożarnej; opracowanie uwarunkowań realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę analizę stanu istniejącego zagospodarowania terenu.

Firma JAPO Jan Poborski wykona Projekt koncepcyjny zawierający m.in.:

– wizualizację 3d nowoprojektowanego budynku, jego otoczenia oraz projektowanego zagospodarowania terenu, przy założeniu lokalizacji inwestycji w północnej części działki;

– opis rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, schematycznych rzutów kondygnacji, schematycznych przekrojów, widoków elewacji;

– Firma pozyska pozytywne opinie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Metra Warszawskiego oraz Zarządu Praskich Terenów Publicznych;

– wystąpi o uzyskanie wstępnych informacji technicznych możliwości przyłączenia do sieci: ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz światłowodowej, weryfikacja możliwości wykorzystania istniejących przyłączy;

– określi szacunkowe koszty prac projektowych i robót budowlanych, rozbiórkowych i instalacyjnych;

– przygotuje spis wymaganych opracowań projektowych, ekspertyz, uzgodnień, procedur i decyzji administracyjnych oraz rodzajów robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego;

– sporządzi opis zaprojektowanej dostępności, wymagane zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową, do wszystkich podstawowych funkcjonalności obiektu, w myśl definicji „projektowania uniwersalnego”.

Koszt opracowania ‘Koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie’ wyniesie 51.660,00 zł brutto. Zgodnie z umową Wykonawca przygotuje ją do 3 grudnia 2017 r.

Wspomniana nieruchomość zlokalizowana jest na Pradze-Północ na działce ew. nr 19 z obrębu 4-13-02 między ulicami: Stalową, Szwedzką i Strzelecką w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej mieszczącej się w starych zabytkowych kamienicach (również wymagających remontu), w ostrej granicy sąsiadujących działek. Obecnie administratorem nieruchomości jest ZGN Praga-Północ.

Wybrana ‘Koncepcja adaptacji nieruchomości’ obejmie 3 budynki usługowo-magazynowe tworzące zwartą zabudowę w formie litery ‘U’, o rożnych gabarytach i zróżnicowanym sposobie użytkowania, okalające podwórko.

Pierwszy z budynków, pustostan oznaczony literą ‘A’, zlokalizowany jest bezpośrednio przy komunikacji pieszej wzdłuż ulicy Stalowej. W dwukondygnacyjnym obiekcie mieściły się kiedyś: lokal gastronomiczny i pracownia stolarska.

Pięciokondygnacyjny budynek ‘B’, usytuowany w ostrej granicy na końcu wąskiej działki, z uwagi na stan techniczny – decyzją Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – wyłączony jest z użytkowania i przeznaczony do rozbiórki.

W parterowym budynku ‘C’ znajduje się stacja TRAFO, rozdzielnia elektryczna, pustostany oraz pomieszczenie usługowe – zakład wulkanizacyjny.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Barbara Dżugaj - 4 września 2017 godz 14:36
Ostatnia aktualizacja: bdzugaj - 4 września 2017 godz 14:37