sobota, 18 września 2021

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-312-44-11; fax. 22-312-44-90) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów – prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta:

– Część I – materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek

– Część II – materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów.

 1. Część I – Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek
 1. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i orientacyjną ilość materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek określa Wykaz dot. Części Ia i Części Ib w druku” OFERTA”.
 2. Zamawiający zastrzega, iż ilości materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek podane w wykazie dot. Części Ia i Części Ib w druku „OFERTA” są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w wykazie dot. Części Ia i Części Ib w druku „OFERTA”. Zakupy dokonywane w toku realizacji umowy mogą się różnić ilościowo dla poszczególnych pozycji od wartości podanych w wykazach dot. Części Ia i Części Ib w druku „OFERTA”.
 3. Dostarczane materiały biurowe i i papier do drukarek i kserokopiarek muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, mają być nienaruszone, posiadać znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta.
 4. Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczane materiały wynosi 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
 1. Część II – Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów
 1. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i orientacyjną ilość materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów określa Wykaz dot. Części II w druku ” OFERTA”.
 2. Zamawiający zastrzega, iż ilości materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów podane w wykazie dot. Części II w druku „OFERTA” są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w wykazie dot. Części II w druku „OFERTA”. Zakupy dokonywane w toku realizacji umowy mogą się różnić ilościowo dla poszczególnych pozycji od wartości podanych w wykazach dot. Części II w druku „OFERTA”.
 3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego będą wysokiej jakości i zapewnią kompatybilność ze sprzętem Zamawiającego oraz należyte bezpieczeństwo pracy, a także że ich zamontowanie i używanie nie spowoduje utraty gwarancji producenta sprzętu, do którego są przeznaczone.
 4. Wymagany okres gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne wynosi 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego.
 5. Materiały eksploatacyjne dostarczone przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, co oznacza, że mają to być produkty wykonane z nowych elementów, wolne od wad, nieużywane, nienaprawiane, nieregenerowane, w oryginalnych opakowaniach producenta nienoszących znamion otwierania, z widocznym opisem zawartości, a w szczególności:
 • numerem katalogowym produktu,
 • nazwą i typem urządzenia, do którego są przeznaczone,
 • symbolem (logo)/ nazwą producenta,
 • terminem przydatności do użytku.
 1. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały eksploatacyjne, które w całym swoim procesie produkcyjnym są wytwarzane z nowych elementów, zostały wyprodukowane bez naruszenia praw własnościowych i patentowych ich właścicieli lub za ich zgodą, ich stosowanie nie może w żadnym przypadku naruszać warunków gwarancji urządzenia.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt:

 • fabrycznie nowy, nieregenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 i ISO 14001 lub normami równoważnymi,

 • opakowany hermetycznie nie noszący śladów użytkowania,

 • którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producenta sprzętu,

 • który zapewnia jakość druku co najmniej taką, jak materiał oryginalny zalecany przez producenta sprzętu,

 • który nie ogranicza pełnej współpracy z oprogramowaniem sprzętu monitorującym poziom tonera w zasobniku i umożliwia prawidłowe wskazanie tego poziomu wraz z informacją w stosownym czasie o konieczności wymiany tonera,

 • w którym wszystkie części są nowe, a w szczególności bęben światłoczuły (o ile jest wyposażony w bęben światłoczuły),

 • w którym zastosowano toner dopasowany do pracy z danym urządzeniem.

 1. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania materiałów eksploatacyjnych regenerowanych – nie zostaną one uznane za równoważne. W przypadku gdy Wykonawca przedstawi w swojej ofercie materiały regenerowane, oferta taka zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

 2. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne w stosunku do tonerów jest zobowiązany udokumentować w ofercie równoważność zaoferowanego asortymentu, co oznacza iż Wykonawca musi udowodnić, iż dysponuje asortymentem równoważnym poprzez dołączenie do oferty niżej wymienionych dokumentów poświadczających równoważność oferowanych przez siebie produktów, albowiem to na nim spoczywa ciężar dowodu w tej kwestii tj.:

 • pojemność czy też wydajność tonerów (ilość uzyskanych kopii) przy standardowym zacienieniu nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych. Wydajność ta winna zostać potwierdzona dołączonymi do oferty testami (formularz raportu potwierdzający ilość kopii) wykonanymi przez producenta równoważnego materiału eksploatacyjnego zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych. Ze złożonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać których pozycji asortymentowych dany dokument dotyczy (Uwaga: Zamawiający zaleca oznaczyć której pozycji Oferty dotyczy dokument oraz zachować kolejność asortymentu. Dokument musi zawierać informację o tym kto wykonał raporty i zgodnie z jaką normą),

 • dla innych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający wymaga jedynie informacji jakiego typu produktem jest to produkt (oryginalny bądź zamiennik).

 1. Dokumenty składane jako potwierdzenie równoważności zaoferowanych tonerów nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 Prawa zamówień publicznych.

 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty wymagań określonych przez Zamawiającego, jak i potwierdzające, że proces ich produkcji przebiega zgonie z normami ISO 90001:2000 i ISO 14001, muszą zostać dołączone do Oferty.

 3. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli urządzenie / produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tonera Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zamiany materiału oferowanego na nowy.
 4. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z odbiorem reklamowanego materiału od Zamawiającego i dostarczeniem wolnego od wad.
 5. W przypadku zgłoszenia trzeciej reklamacji danego typu równoważnego materiału eksploatacyjnego Zamawiający zażąda dostawy materiałów oryginalnych producenta sprzętu, do którego są przeznaczone lub zalecanych przez producenta, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały oryginalne w cenach jednostkowych materiału reklamowanego, które są wyszczególnione w druku „OFERTA” do końca trwania umowy. Taka zamiana asortymentu nie będzie stanowiła zmiany umowy ani oferty na podstawie której umowa została zawarta.
 6. W przypadku uszkodzenia urządzenia drukującego spowodowanego użyciem materiałów równoważnych potwierdzonego ekspertyzą sporządzoną przez autoryzowany serwis producenta, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia w pełnej wysokości.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakończenie:  do dnia 19.12.2014 r.

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 14 lutego 2014 r., do godziny 10.00 w Kancelarii SZRM w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji najniższej ceny tylko w przypadku:

 • kiedy wartość najniższej Oferty przewyższa środki finansowe w dyspozycji Zamawiającego przeznaczone na realizację niniejszego zamówienia,
 • kiedy wartość dwóch lub więcej najniższych Ofert jest taka sama i nie przewyższa środków finansowych w dyspozycji Zamawiającego przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi przedstawić:

 1. wypełniony druk OFERTAzgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 2. parafowany wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie w przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 5. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.
 2. W przypadku załączenia do Oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści Oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania Oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

 1. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez mocodawcę.

VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto

(z podatkiem VAT), obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.

 1. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np.

w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

 1. Wszystkie składniki cenowe określone w Ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Ceny zaoferowane w „druku OFERTA” obowiązują przez cały okres obowiązywania

Umowy.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – druk OFERTA. na  9 stronach – Pobierz

Załącznik Nr 2 – wzór Umowy. na  7 stronach – Pobierz
——————————————————————————————————————————————————-

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 lutego 2014 godz 8:27
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:52