wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa urządzeń i akcesoriów oświetlenia technologicznego, urządzeń do instalacji monitoringu CCTV wraz z ich montażem do istniejącej instalacji dla potrzeb podłączenia dostarczonych urządzeń w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008

Numer ogłoszenia: 338076 – 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń i akcesoriów oświetlenia technologicznego, urządzeń do instalacji monitoringu CCTV wraz z ich montażem do istniejącej instalacji dla potrzeb podłączenia dostarczonych urządzeń w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do: Część I: 1) dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania urządzeń, wymienionych w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także wykonanie przyłączy ściennych dla ww. urządzeń; 2)uruchomienia wraz z zaprogramowaniem systemu zainstalowanych urządzeń oraz instruktażu użytkowników w zakresie ich użytkowania. 3)zainstalowania urządzeń do wcześniej przygotowanych instalacji elektrycznych zakończonych gniazdami (sale piwnic i amfiteatr) oraz podłączenie regulatora ROT do gotowej tablicy pola zasilającego. Skonfigurowanie i uruchomienie systemu. Część II: dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania i dokonania rozruchu technologicznego urządzeń, wymienionych w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ oraz instruktażu użytkowników w zakresie ich użytkowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, w tym: Część I – urządzenia oświetlenia technologicznego, Część II – urządzenia CCTV. Termin wykonania zamówienia: 1) dla Części I – do 30 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.12.2011 r. 2) dla Części II – do 30 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.12.2011 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6, 31.50.00.00-1, 32.23.40.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ,z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
  1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
  2) Wykazu wykonanych dostaw, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: – wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy:
  a) dla Części I – dostawę urządzeń oświetlenia sterowanego poprzez system cyfrowy o wartości co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto**,
  b) dla Części II – dostawę urządzeń do instalacji monitoringu CCTV o wartości co najmniej 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto**
  Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
  * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę; dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
  ** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 17 października 2011 r.

3) dokumentu (np. referencji) potwierdzającego, że dostawy wymienione w Wykazie wykonanych dostaw zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZRM, Warszawa (kod: 00-099), Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2011 godzina 11:30, miejsce: SZRM, Warszawa (kod: 00-099), Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 ogłoszenia w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 ogłoszenia w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) FINANSOWANIE: Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Urządzenia oświetlenia technologicznego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do:
  1) dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania urządzeń, wymienionych w Zestawieniu kosztów zamówienia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także wykonanie przyłączy ściennych dla ww. urządzeń;
  2) uruchomienia wraz z zaprogramowaniem systemu zainstalowanych urządzeń oraz instruktażu użytkowników w zakresie ich użytkowania.
  3) zainstalowania urządzeń do wcześniej przygotowanych instalacji elektrycznych zakończonych gniazdami (sale piwnic i amfiteatr) oraz podłączenie regulatora ROT do gotowej tablicy pola zasilającego. Skonfigurowanie i uruchomienie systemu. Termin wykonania: do 30 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie poźniej niż do dnia 15.12.2011 r.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6, 31.50.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Urządzenia CCTV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do: dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania i dokonania rozruchu technologicznego urządzeń, wymienionych w Zestawieniu kosztów zamówienia oraz instruktażu użytkowników w zakresie ich użytkowania. Termin wykonania: do 30 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie poźniej niż do dnia 15.12.2011 r.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.23.40.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

 Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

 Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenia art. 22 ust.1 – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art 24 – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zest.k.zam Część I – pobierz

 Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zest.k.zam. Część II – pobierz

 Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca – pobierz

 Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Część I – pobierz

Załącznik Nr 9 – do SIWZ – Część II – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Część II – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 25 10 2011 r. – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY      CZĘŚĆ I

Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2011                                                                                                   03 listopada 2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę urządzeń i akcesoriów oświetlenia technologicznego, urządzeń do instalacji monitoringu CCTV wraz z ich montażem do istniejącej instalacji dla potrzeb podłączenia dostarczonych urządzeń w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej –  Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

za najkorzystniejszą ofertę – w Części I – uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-220),  ul. Łopuszańska 20

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 października 2011 r. do godz. 11:30 – na Część I – została złożona jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

Oferta Nr 2 – LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-220),  ul. Łopuszańska 20

Oferta Nr 2 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 2, w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium: Cena Razem
2  208.949,94
____________    x 100 = pkt. 100
208.949,94
100

 

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY         CZĘŚĆ II

Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2011                                                                                           03 listopada 2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę urządzeń i akcesoriów oświetlenia technologicznego, urządzeń do instalacji monitoringu CCTV wraz z ich montażem do istniejącej instalacji dla potrzeb podłączenia dostarczonych urządzeń w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej –  Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

za najkorzystniejszą ofertę – w Części II – uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez TELBUD-BIS  Krzysztof Dąbrowa z siedzibą w Markach (kod: 05-270) , ul. Graniczna 13N/1

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 października 2011 r. do godz. 11:30 – na Część II – została złożona jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

Oferta Nr 1 – TELBUD-BIS  Krzysztof Dąbrowa z siedzibą w Markach (kod: 05-270) , ul. Graniczna 13N/1.

Oferta Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1, w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:   Cena Razem
1  14.575,50
___________     x 100 = pkt. 100,0
14.575,50
100,0

 

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

                                                                                                                                                                         OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa urządzeń i akcesoriów oświetlenia technologicznego, urządzeń do instalacji monitoringu CCTV wraz z ich montażem do istniejącej instalacji dla potrzeb podłączenia dostarczonych urządzeń w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.
Numer ogłoszenia: 374654 – 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 338076 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń i akcesoriów oświetlenia technologicznego, urządzeń do instalacji monitoringu CCTV wraz z ich montażem do istniejącej instalacji dla potrzeb podłączenia dostarczonych urządzeń w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do: Część I: 1) dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania urządzeń, wymienionych w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, a także wykonanie przyłączy ściennych dla ww. urządzeń; 2)uruchomienia wraz z zaprogramowaniem systemu zainstalowanych urządzeń oraz instruktażu użytkowników w zakresie ich użytkowania. 3)zainstalowania urządzeń do wcześniej przygotowanych instalacji elektrycznych zakończonych gniazdami (sale piwnic i amfiteatr) oraz podłączenie regulatora ROT do gotowej tablicy pola zasilającego. Skonfigurowanie i uruchomienie systemu. Część II: dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania i dokonania rozruchu technologicznego urządzeń, wymienionych w Formularzu Zestawienie kosztów zamówienia stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ oraz instruktażu użytkowników w zakresie ich użytkowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, w tym: Część I – urządzenia oświetlenia technologicznego, Część II – urządzenia CCTV. Termin wykonania zamówienia: 1) dla Części I – do 30 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.12.2011 r. 2) dla Części II – do 30 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.12.2011 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6, 31.50.00.00-1, 32.23.40.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: FINANSOWANIE: Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1    Nazwa: Urządzenia oświetlernia technologicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LTT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łopuszańska Nr 20, 02-220 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170965,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 208949,94

Oferta z najniższą ceną: 208949,94 / Oferta z najwyższą ceną: 208949,94

Waluta: PLN.

 

Część NR: 2

Nazwa: Urządzenia CCTV

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TELBUD-BIS, ul.Graniczna 13N/1, 05-270 Marki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13599,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 14575,50

Oferta z najniższą ceną: 14575,50 / Oferta z najwyższą ceną: 14575,50

Waluta: PLN

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 17 października 2011 godz 12:35
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:37