niedziela, 17 października 2021

                                                                                                                                     31 grudnia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków oraz pomieszczeń socjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”, prowadzonego na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)

 1. Opis przedmiotu zamówienia został podzielony na dwie części:

Część I – Gabinety zabiegowe i pokoje przygotowania leku;

Część II- Wyposażenie tymczasowych pokoi socjalnych.

Opis przedmiotu zamówienia określają:

 • Formularz asortymentowo-cenowy dla każdej części;
 • Szczegółowy opis wyposażenia oddzielnie dla każdej części;
 • Rzuty: A+2_przygotowanie_leku, A+2_zabiegowe, A+3_przygotowanie_leku, A+3_zabiegowy, B_parter_przygotowanie_leku, B_parter_zabiegowy, C+1_przygotowanie_leku, C+3_przygotowanie_leku, C+3_zabiegowy.
 1. Termin realizacji zamówienia:
 • rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
 • zakończenie: w terminie do dnia 19.03.2021 r. w tym:
  1. Część I:

– etap I – elementy wymienione w Załączniku Nr 3 Formularz „Asortymentowo-cenowy” poz. 1-25, 36-73, 85-122, 157-163 dla Części I, szczegółowy opis wyposażenia dla Części I, Rzuty: A+2_przygotowanie_leku, A+2_zabiegowe, A+3_przygotowanie_leku, A+3_zabiegowy, B_parter_przygotowanie_leku, B_parter_zabiegowy, C+1_przygotowanie_leku, C+3_przygotowanie_leku, C+3_zabiegowy –
w terminie do dnia 12.02.2021 r.;

– etap II –  elementy wymienione w Załączniku Nr 3 Formularz „Asortymentowo-cenowy” poz. 26-35, 74-84, 123-156 dla Części I, szczegółowy opis wyposażenia dla Części I – w terminie do dnia 19.03.2021 r.;

 1. b) Część II – elementy wymienione w Formularzu „Asortymentowo-cenowym” dla Części II oraz szczegółowy opis wyposażenia dla Części II – w terminie do dnia 22.01.2021 r.

III. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia
07 stycznia 2021 r. do godz. 10:00
w Zespole ds. Zamówień Publicznych (parter), pokój Nr 4A, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej
 3. Pełnomocnictwo –  w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
 5. Wypełniony Formularz „Asortymentowo-cenowy” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polski z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 1. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień.
 3. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa.
 4. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający może  poprawić w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta spełniająca warunki udziału
  w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę.
 2. Zamawiający poinformuje o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty.

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
  1. Istotne Postanowienia Umowy stanowi Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy.

 

 1. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa wyposażenia gabinetów zabiegowych i pomieszczeń socjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”. (Nr procedury: RZP-II-WI/47/DZP-1/2020),
 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;
 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
  w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9.  w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych  i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

12.W przypadku wystąpienia z żądaniem  ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający  do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych.

_______________________________________________________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego Ogłoszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – druk OFERTA,

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik Nr 3 – Formularz „Asortymentowo-cenowy” dla Części I i Części II,

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis wyposażenia Część – I;

Załącznik Nr 5 – Szczegółowy opis wyposażenia Część – II;

Załącznik Nr 6 –  Istotne Postanowienia Umowy dla Części I i Części II;

Załącznik Nr 7 – Rzuty: A+2_przygotowanie_leku, A+2_zabiegowe, A+3_przygotowanie_leku, A+3_zabiegowy, B_parter_przygotowanie_leku, B_parter_zabiegowy, C+1_przygotowanie_leku, C+3_przygotowanie_leku, C+3_zabiegowy.

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

Załączniki do pobrania:

Załączniki od Nr 1 do Nr 7 do Ogłoszenia z dnia 31.12.2020 r. – pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

 

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Nr sprawy: DZP-1.260.70.2020                                                                          07 stycznia 2021r.    

Nr procedury: RZP-II-WI/47/DZP-1/2020    

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa wyposażenia gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków oraz pomieszczeń socjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa, informuje, że w dniu 07 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: Dostawa wyposażenia gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków oraz pomieszczeń socjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”, prowadzonego na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 922 814,93 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Część I:

Gabinety zabiegowe i pokoje przygotowania leku(Etap I + Etap II)

Część II:

Wyposażenie tymczasowych pokoi socjalnych

 

Cena zł brutto

 

Cena zł brutto

 

1 TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

 

1 159 881,39 zł 94 136,82 zł
2 Intelimedical Poland Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 4 lok. 11

10-220 Olsztyn

 

1 020 990,99 zł 59 699,28 zł
3 OFFICE PLUS RZESZÓW Sp. z o.o.

ul. Słupecka 4 m 85

02-309 Warszawa

675 985,66 zł – – – – – – – –
4 KREO Linda Mazur

ul. Hanasiewicza 22

35-103 Rzeszów

 

525 835,14 zł – – – – – – – –

  

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I

Nr procedury: RZP-II-WI/47/DZP-1/2020                                                                 

Nr sprawy: DZP-1.260.70.2020

                                                                                                                             Warszawa, dn. 14.01.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków oraz pomieszczeń socjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego” – Część I – Gabinety zabiegowe i pokoje przygotowania leku (Etap I + Etap II).

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta – zawiadamia, iż postępowanie
o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków oraz pomieszczeń socjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego” zostało unieważnione w Części I – Gabinety Zabiegowe i pokoje przygotowania leku (Etap I + Etap II), ponieważ Oferta Nr 1, Oferta Nr 2, Oferta Nr 4 nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu.

Ponadto Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (na Część I – Gabinety zabiegowe i pokoje przygotowania leku (Etap I + Etap II)) kwotę 872 500,78 zł brutto, wobec czego zaoferowana cena tj. 1 020 990,99 zł przez Wykonawcę Interimedical Poland Sp. z o.o. przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający  unieważnia postępowanie w Części I w przedmiotowej sprawie.

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II

Nr procedury: RZP-II-WI/47/DZP-1/2020                                                                 

Nr sprawy: DZP-1.260.70.2020   

                                                                                                                                                Warszawa, dn. 14.01.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków oraz pomieszczeń socjalnych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa Szpitala Południowego” – Część II – Wyposażenie tymczasowych pokoi socjalnych.

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta – zawiadamia, iż postępowanie
o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków oraz pomieszczeń socjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego” zostało unieważnione w Części II – wyposażenie tymczasowych pokoi socjalnych, ponieważ zaoferowana cena Przez Wykonawcę Interimedical Poland Sp. z o.o. tj. 59 699,28 zł  przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 50 314,15 zł.

 

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 31 grudnia 2020 godz 13:18
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 14 stycznia 2021 godz 15:16