niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie o zamówieniu

z dnia 18.12.2020 r.

na:

 zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”

Nr procedury: RZP-II-WI/44/DZP-1/2020                                                                                   18 grudnia 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.67.2020

OGŁOSZENIE

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”, prowadzonego na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

 

 1. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione dokumenty:
  • Opis przedmiotu zamówienia;
  • Pompy infuzyjne;
  • Ssak próżniowy;
  • Aparat EKG;
  • Stół zabiegowy;
  • Wózek anestezjologiczny;
  • Łóżko szpitalne elektryczne;
  • Ssak medyczny elektryczny;
  • Wózek do przewożenia chorych;
  • Kozetka;
  • Laryngoskop;
  • Deska ortopedyczna;
  • Stolik zabiegowy;
  • Stojak na kroplówkę;
  • Formularz asortymentowo-cenowy.
 2. Termin realizacji zamówienia:
 3. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
 4. Zakończenie – w terminie do dnia 22.01.2021 r

 

III. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia  30 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (parter), pokój Nr 4A, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

 

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Pełnomocnictwo –  w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 4. Wypełniony Formularz „Asortymentowo-cenowy” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik
  Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia wraz z formularzami od nr 1 do nr 13:
 • Pompy infuzyjne;
 • Ssak próżniowy;
 • Aparat EKG;
 • Stół zabiegowy;
 • Wózek anestezjologiczny;
 • Łóżko szpitalne elektryczne;
 • Ssak medyczny elektryczny;
 • Wózek do przewożenia chorych;
 • Kozetka;
 • Laryngoskop;
 • Deska ortopedyczna;
 • Stolik zabiegowy;
 • Stojak na kroplówkę.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polski z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Forma składanych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 

Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 

Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

 1. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający może  poprawić w ofercie:

1)   oczywiste omyłki pisarskie,

2)   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)   inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę.
 3. Zamawiający poinformuje o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty.

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
  1. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. istotnymi postanowieniami umowy.

 

 1. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup sprzętu medycznego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego” (Nr procedury: RZP-II-WI/44/DZP-1/2020),
 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;
 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9.  w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej
z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych  i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

12.W przypadku wystąpienia z żądaniem  ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający  do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych.

___________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – druk OFERTA,

Załącznik Nr 2 – Formularz „Asortymentowo-cenowy” wraz z formularzami od nr 1 do nr 13,

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy,

Załącznik Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia.

 

Dyrektor Stołecznego

Zarządu Rozbudowy Miasta

/-

/ Łukasz Górecki

Załączniki do ogłoszenia:

Załączniki od Nr 1 do Nr 4 do Ogłoszenia z dnia 18.12.2020 r. – Pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 23.12.2020 r. – pytania i odpowiedzi

Pismo SZRM z dnia 29.12.2020 r. – zmiana terminu składania ofert – Pobierz

Pismo SZRM z dnia 30.12.2020 r. – Pobierz

Załączniki do Pisma SZRM z dnia 30.12.2020 r. – Pobierz

Pismo SZRM z dnia 30.12.2020 r. – Pobierz

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach – Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: dotyczy: zadanie nr 3 – Aparat EKG, zadanie nr 7 – Ssak medyczny elektryczny, zadanie nr 10 – Laryngoskop, zadanie nr 11 – Deska ortopedyczna, zadanie nr 14 – Wózek do przewożenia potraw, zadanie nr 15, zadanie nr 17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dotyczy zadania nr: 3, 7, 10, 11, 14, 15, 17 – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadanie nr 1 – Pompy infuzyjne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 1 – Pompy Infuzyjne – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadanie nr 2 – Ssak próżniowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert – zadanie nr 2 – Ssak próżniowy – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadanie nr 4 – Stół zabiegowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 4 – Stół zabiegowy – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadanie nr 5 – Wózek anestezjologiczny

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 5 – Wózek anestezjologiczny – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadanie nr 6: Łóżko szpitalne elektryczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 6 – Łóżko szpitalne elektryczne – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadanie nr 8: Wózek do przewożenia chorych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 8 – Wózek do przewożenia chorych – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadanie nr 9: Kozetka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 9 – Kozetka – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadanie nr 12: Stolik zabiegowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 12 – Stolik zabiegowy – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadanie nr 13: Stojak na kroplówkę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 13 – Stojak na kroplówkę – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy zadanie nr 16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 16 – Pobierz

Zamawiający informuje, że uczestnikom postępowania, przysługuje odwołanie na dokonanie wyboru Wykonawcy. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem – do Kierownika Zamawiającego – w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej SZRM decyzji o wyborze Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 18 grudnia 2020 godz 16:55
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 14 stycznia 2021 godz 9:29