niedziela, 17 października 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 18.12.2020 r. wraz z modyfikacją dokonaną w Piśmie z dnia 23.12.2020 r.

na:

kompleksowe wyposażenie Apteki
i Laboratorium w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

Nr procedury: RZP-I-WI/43/DZP-1/2020                                                                 

Nr sprawy: DZP-1.260.66.2020

18 grudnia 2020 r.

 OGŁOSZENIE

 Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: kompleksowe wyposażenie Apteki
i Laboratorium w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”
, prowadzonego na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe wyposażenie Apteki i Laboratorium w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.
 3. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa:
  • Szczegółowy opis wyposażenia;
  • Regał magazynowy apteczny;
  • Regał magazynowy modułowy;
  • Wózek transportowy zamknięty;
  • System karuzeli horyzontalnej;
  • Komora laminarna;
  • Dygestorium apteczne;
  • Stół do komplementacji zamówień;
  • Urządzenie do cięcia blistrów;
  • Oprogramowanie sterujące magazynem aptecznym;
  • System karuzeli wertykalnej;
  • Łaźnia wodna;
  • Mikser recepturowy;
  • Kapsułkarka ręczna;
  • Waga laboratoryjna;
  • Rejetrator temperatury i wilgotności;
  • Sterylizator nablatowy;
  • Pistolet na sprężone powietrze;
  • Pistolet na wodę;
  • SOP i SRCP;
  • Szafa chłodnicza 300 l;
  • Szafa chłodnicza 700 l;
  • Szafa chłodnicza 1400 l;
  • Cytowirówka;
  • Wózek transportowy;
  • Dygestorium nablatowe;
  • Cieplarka laboratoryjna z płaszczem wodnym;
  • Cieplarka laboratoryjna;
  • Mikroskop;
  • wirówka laboratoryjna
  • Urządzenie do rozmnażania osocza
  • Lodówka medyczna
  • Chłodziarka medyczna
  • Zamrażarka osocza
  • Chłodziarka medyczna
  • Lodówka dwukomorowa
  • Schładzarka do odpadów
  • Urządzenie do zgrzewania drenów
  • OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA MEBLI
  • SP Apteka rzut
  • SP laboratorium rzut
  • Formularz asortymentowo-cenowy.
 4. Termin realizacji zamówienia:
 • rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
 • zakończenie: w terminie do dnia 22.03.2021 r. w tym:
 1. a) etap I – elementy wymienione w Załączniku Nr 1 Formularz „Asortymentowo-cenowy” wraz
  z Załącznikami od 1 do 1.37, szczegółowy opis wyposażenia, Pozostałe informacje,
  sp apteka rzut oraz SP laboratorium rzut, do umowy, z wyłączeniem elementów
  nr 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 – w terminie do dnia 22.01.2021 r.;
 2. b) etap II- system dystrybucji i magazynowania leków – elementy 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 wymienione w Załączniku Nr 1 Formularz „Asortymentowo-cenowy” wraz z Załącznikami od 1 do 1.37, szczegółowy opis wyposażenia, Pozostałe informacje, sp apteka rzut oraz SP laboratorium rzut – w terminie do dnia 22.03.2021 r.

 III. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia  29 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (parter), pokój Nr 4A, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 3. Pełnomocnictwo –  w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie – – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
 5. Wypełniony Formularz „Asortymentowo-cenowy” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia wraz z formularzami:
 • Regał magazynowy apteczny;
 • Regał magazynowy modułowy;
 • Wózek transportowy zamknięty;
 • System karuzeli horyzontalnej;
 • Komora laminarna;
 • Dygestorium apteczne;
 • Stół do komplementacji zamówień;
 • Urządzenie do cięcia blistrów;
 • Oprogramowanie sterujące magazynem aptecznym;
 • System karuzeli wertykalnej;
 • Łaźnia wodna;
 • Mikser recepturowy;
 • Kapsułkarka ręczna;
 • Waga laboratoryjna;
 • Rejetrator temperatury i wilgotności;
 • Sterylizator nablatowy;
 • Pistolet na sprężone powietrze;
 • Pistolet na wodę;
 • SOP i SRCP;
 • Szafa chłodnicza 300 l;
 • Szafa chłodnicza 700 l;
 • Szafa chłodnicza 1400 l;
 • Cytowirówka;
 • Wózek transportowy;
 • Dygestorium nablatowe;
 • Cieplarka laboratoryjna z płaszczem wodnym;
 • Cieplarka laboratoryjna;
 • Mikroskop;
 • wirówka laboratoryjna
 • Urządzenie do rozmnażania osocza
 • Lodówka medyczna
 • Chłodziarka medyczna
 • Zamrażarka osocza
 • Chłodziarka medyczna
 • Lodówka dwukomorowa
 • Schładzarka do odpadów
 • Urządzenie do zgrzewania drenów

 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polski z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. Forma składanych dokumentów.

 Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność
z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 1. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień.
 3. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa.
 4. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający może  poprawić w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę.

 

 1. Zamawiający poinformuje o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty.

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

 

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. UMOWA
  1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.

 

 1. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksowe wyposażenie Apteki
  i Laboratorium w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”
  (Nr procedury: RZP-II-WI/43/DZP-1/2020),
 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;
 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany
  w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9.  w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej
z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych  i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

12.W przypadku wystąpienia z żądaniem  ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający  do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych.

___________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – druk OFERTA,

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu,

Załącznik Nr 3 – Formularz „Asortymentowo-cenowy” wraz z Załącznikami od 1 do 1.37, szczegółowy opis wyposażenia, Pozostałe informacje, sp apteka rzut oraz SP laboratorium rzut,

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy.

Załączniki do pobrania:

Załączniki od Nr 1 do Nr 4 do Ogłoszenia z dnia 18.12.2020 r. – pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 23.12.2020 r. – modyfikacja treści ogłoszenia – pobierz

Załączniki do Pisma z dnia 23.12.2020 r – pobierz

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Nr sprawy: DZP-1.260.66.2020                                                                          29 grudnia 2020 r.    

Nr procedury: RZP-II-WI/43/DZP-1/2020    

 

 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: kompleksowe wyposażenie Apteki i Laboratorium w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa, informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: kompleksowe wyposażenie Apteki i Laboratorium w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”, prowadzonego na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 6.405.368,10 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwotę brutto zaoferowaną przez Wykonawcę.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Wyszczególnienie

 

 

Cena zł brutto

 

1  

Intelimedical Poland Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 4 lok. 11

10-220 Olsztyn

 

6 240 470,07 zł

  

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr procedury: RZP-II-WI/43/DZP-1/2020                                                                      08 stycznia 2021 r.                                

Nr sprawy: DZP-1.260.66.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: kompleksowe wyposażenie Apteki
i Laboratorium w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

 Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa – zwany dalej Zamawiającym –   zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: kompleksowe wyposażenie Apteki
i Laboratorium w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”– zostało rozstrzygnięte.

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 29.12.2020 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła  1 Oferta złożona przez Wykonawcę: Intelimedical Poland Sp. z o. o.
ul. Kasprowicza 4 lok. 11, 10-220 Olsztyn (Oferta Nr 1). Cena oferty: 6 240 470,07 zł brutto.

Wybrano  Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Intelimedical Poland Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 4 lok. 11, 10-220 Olsztyn.

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 18 grudnia 2020 godz 17:46
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 14 stycznia 2021 godz 9:28