niedziela, 17 października 2021

Nr procedury: RZP-II-WI/46/DZP-1/2020                                                                                                                                                                                                                            05 stycznia 2021 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.69.2020

 

O G Ł O S Z E N I E

 Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy
ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: zakup dodatkowych licencji do opisywania badań RTG i TK wraz z integracją z systemem PACS w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”, prowadzonego na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup dodatkowych licencji do opisywania badań RTG i TK wraz z integracją z systemem PACS w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

Opis przedmiotu zamówienia został podzielony na dwie Części:

Część I   – Dostawa licencji diagnostycznych do opisywania badań RTG i TK,

Część II  – Dostawa duplikatora z komputerem sterującym i oprogramowaniem.

 1. Opis przedmiotu zamówienia określają:
 • Formularz asortymentowo-cenowy dla każdej Części.
 • Opis przedmiotu zamówienia dla każdej Części.

II.Termin realizacji zamówienia: 42 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:

 • Część I –  Dostawa licencji diagnostycznych do opisywania badań RTG i TK – 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Część  II – Dostawa duplikatora z komputerem sterującym i oprogramowaniem – 42 dni od dnia   zawarcia umowy.

 

III. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia  12 stycznia 2021 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (parter), pokój Nr 4A, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Pełnomocnictwo –  w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 3. Wypełniony Formularz „Asortymentowo-cenowy” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.

V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polski z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

      2. Forma składanych dokumentów.

 Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający może  poprawić w ofercie:

1)   oczywiste omyłki pisarskie,

2)   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)   inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

VIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę.
 2. Zamawiający poinformuje o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty.

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. IX.ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
  1. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. istotnymi postanowieniami umowy.

X. POSTANOWIENIA ZWIAZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą
  w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 277 58 05 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup dodatkowych licencji do opisywania badań RTG i TK wraz z integracją z systemem PACS w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego” (Nr procedury: RZP-II-WI/46/DZP-1/2020),
 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;
 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany
  w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9.  w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej
z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych  i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

12.W przypadku wystąpienia z żądaniem  ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający  do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych.

___________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 XI.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego ogłoszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – druk OFERTA,

Załącznik Nr 2 – Formularz „Asortymentowo-cenowy” dla każdej Części,

Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia dla każdej Części,

Załącznik Nr 4 – Istotne postanowienia umowy dla każdej Części.

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

Ogłoszenie z dnia 05 stycznia 2021 r. – w pdf

Ogłoszenie z dnia 05.01.2021 r. – pobierz

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Formularz Asortymentowo-cenowy – Część I i II – pobierz

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia -Opis przedmiotu zamówienia – Część I i II – pobierz

Załączni8k Nr 4 do Ogłoszenia – Istotne postanowienia umowy – Część I- pobierz

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – Istotne postanowienia umowy – Część II – pobierz

Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej:

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Formularz asortymentowo-cenowy – Część I i II  – pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.01.2021 – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Część I i Część II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część I – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część II – pobierz

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 5 stycznia 2021 godz 15:26
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 14 stycznia 2021 godz 14:35