wtorek, 7 grudnia 2021

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2014/S 196-345766

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
00-099 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223124400
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szrm.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Administracja samorządowa

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Stołeczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Ursynów w Warszawie w sąsiedztwie 2 obiektów służby zdrowia: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii u zbiegu ulic Witolda Pileckiego i Indiry Gandhi.
Działka, na której jest zaprojektowana inwestycja jest płaska i w pełni uzbrojona.
Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje budowę Szpitala Południowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Szpital składa się z 3 budynków oznaczonych jako A, B i C, powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt składa się z 2 kondygnacji podziemnych i 5 kondygnacji nadziemnych, w tym kondygnacji technicznej i lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Ilość łóżek: 288. Powierzchnia terenu wynosi 17 230,48 m².
Na parterze zaprojektowano m.in.: Izbę Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Poradnie Szpitalne (tj.: chirurgiczną, ortopedyczną, kardiologiczną, ginekologiczno-położniczą, psychologiczną, urologii i nefrologii, diabetologiczną, gastroenterologiczną i dermatologiczno-wenerologiczną), Centralną Sterylizację, Oddział Patomorfologii, Aptekę. Na pierwszym piętrze znajdować się będą: laboratoria, pomieszczenia rehabilitacyjne, Oddział Psychiatryczny oraz Blok Diagnostyczno-Zabiegowy. Piętro 2 i 3 przeznaczono na m.in.: Oddział Położniczy z odcinkiem Neonatologii, Oddział Ginekologii i Patologii Ciąży, Oddział Porodowy Aseptyczny i Septyczny, Oddział Dziecięcy, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Blok Operacyjny (3 sale operacyjne). Piętro 4 to kondygnacja techniczna. Na dachu znajduje się lądowisko dla helikopterów lotniczego pogotowia ratunkowego.
Założenie konstrukcyjne opiera się na układzie słupowo-płytowym.
W ramach inwestycji zaprojektowano zagospodarowanie terenu. Wokół budynku Szpitala Południowego biegnie droga przeciwpożarowa. W tym układzie drogowym zaprojektowano zespoły parkingów: dla części wejściowej, części ratunkowej i dojazd zaopatrzeniowy. Ilość miejsc parkingowych naziemnych wynosi 38 stanowisk, natomiast na parkingu podziemnym na 2 kondygnacjach są 362 stanowiska. Od strony Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie pomiędzy budynkiem B i C zaprojektowano budynek rozprężalni gazów medycznych wraz ze zbiornikiem na ciekły tlen. Agregat prądotwórczy zlokalizowano od strony Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w sąsiedztwie istniejącego agregatu należącego do Hematologii.
Parametry techniczne charakteryzujące inwestycję:
— powierzchnia zabudowy – budynki główne 6 575,95 m²,
— powierzchnia zabudowy – budynek techniczny 40,95 m²,
— kubatura całkowita 188 945 m³,
— powierzchnia użytkowa 42 406,40 m²,
— powierzchnia dróg i parkingów naziemnych 4 745,58 m²,
— powierzchnia chodników 2 428,03 m²,
— powierzchnia zieleni na terenie 2 558,78 m²,
— powierzchnia zieleni ekstensywnej na terenie 536,69 m².
Opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności:
1. dokumentacja projektowa, na którą składają się:
— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
— przedmiary robót;
2. dokumentacja geotechniczna;
3. decyzje, opinie, postanowienia, zgody, wytyczne, uzgodnienia.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45215140, 45200000, 45300000, 45400000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. roboty budowlane;
2. instalacja wod.-kan.;
3. instalacja chłodnicza;
4. wymiennikownia;
5. przyłącza sieci cieplnej;
6. instalacja CSSiW;
7. instalacje elektryczne;
8. wentylacja;
9. stacja redukcyjno-pomiarowa;
10. roboty drogowe;
11. instalacje teletechniczne;
12. instalacja centralnego ogrzewania;
13. przyłącza wod.-kan.;
14. instalacja gazów medycznych;
15. kotłownia;
16. zieleń.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach robót uzupełniających przewiduje się wykonanie:
1. robót budowlanych;
2. robót sanitarnych;
3. robót elektrycznych i teletechnicznych;
4, robót drogowych;
5. zieleni.
Termin realizacji:
1) rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy;
2) zakończenie: do 15.9.2018.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 350 000 PLN (słownie złotych: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy).
Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający poda w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na co najmniej 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
Uwaga:
W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie ww. zdolnością finansową muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolności finansowej innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w ww. zakresie na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny, którą wskaże we wniosku, nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 2), może przedstawić inny dokument, który w sposób wystarczający będzie potwierdzał spełnienie opisanego ww. warunku.
W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na 8.10.2014.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Wykazu robót budowlanych, w którym Wykonawca wykaże się:
a) wykonaniem* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie** budynku użyteczności publicznej*** o wartości zamówienia co najmniej 250 000 000 PLN brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt milionów)****;
b) wykonaniem* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie** budynku użyteczności publicznej*** o powierzchni użytkowej co najmniej 40 000 m² oraz, który posiada 3 kondygnacje, z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 z nich ma być kondygnacją podziemną;
c) wykonaniem* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie** szpitala*****, o powierzchni użytkowej minimum 15 000 m², wyposażonego w co najmniej: salę operacyjną, salę do stałego monitorowania pacjenta, pomieszczenie do diagnozowania pacjenta oraz pomieszczenie zabiegowe.
* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione we wniosku.
** Przez „budowę” Zamawiający rozumie wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Wielkość powierzchni użytkowej odpowiednio: 40 000 m² dla warunku określonego w pkt 2 lit. b) oraz 15 000 m² dla warunku określonego w pkt 2 lit. c) dotyczy części nowo wykonanej (tj. wybudowanej, odbudowanej, rozbudowanej, nadbudowanej), co oznacza, że dla wykazania spełnienia warunków w ramach powierzchni użytkowej nie mogą zostać uwzględnione powierzchnie użytkowe już istniejące, tj. nie objęte rozbudową i nadbudową.
*** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.
**** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na 8.10.2014.
***** Przez „szpital” Zamawiający rozumie budynek lub kompleks budynków przeznaczonych do wykonywania działalności leczniczej, tj. świadczeń całodobowych lub w okresie nie przekraczającym 24 godzin, świadczeń zdrowotnych polegających m.in. na: diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji pacjentów.
Uwaga:
W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Uwaga:
Wykaz wykonanych robót budowlanych, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien zawierać niżej wymienione informacje:
1) w odniesieniu do pkt 1 ppkt 2 lit. a):
— nazwę i siedzibę Zamawiającego/Odbiorcy (aktualne dane), z którym Wykonawca/podmiot zawarł umowę,
— nazwę i miejsce wykonania zamówienia,
— opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem rodzaju robót oraz charakteru budynku, w którym ww. roboty zostały wykonane,
— wartość brutto wykonanego zamówienia (roboty budowlanej) podana w walucie, w której zostało dokonane rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą;
— terminy wykonania: data rozpoczęcia, data zakończenia;
2) w odniesieniu do pkt 1 ppkt 2 lit. b):
— nazwę i siedzibę Zamawiającego/Odbiorcy (aktualne dane), z którym Wykonawca/podmiot zawarł umowę,
— nazwę i miejsce wykonania zamówienia,
— opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem rodzaju robót oraz charakteru budynku, w którym ww. roboty zostały wykonane, jego powierzchni użytkowej oraz liczby kondygnacji podziemnych i kondygnacji nadziemnych,
— terminy wykonania: data rozpoczęcia, data zakończenia;
3) w odniesieniu do pkt 1 ppkt 2 lit. c):
— nazwę i siedzibę Zamawiającego/Odbiorcy (aktualne dane), z którym Wykonawca/podmiot zawarł umowę,
— nazwę i miejsce wykonania zamówienia,
— opis przedmiotu zamówienia wraz z: określeniem rodzaju robót oraz charakteru budynku, w którym ww. roboty zostały wykonane, jego powierzchni użytkowej wraz z podaniem funkcji/przeznaczenia/rodzaju pomieszczeń (sal) w ww. budynku,
— terminy wykonania: data rozpoczęcia, data zakończenia;
3) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia).
Uwaga: w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
2. Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w którym Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która wykaże się co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy, przy budowie* lub przebudowie** obiektów budowlanych***, w tym co najmniej 1 szpitala****;
b) dysponowaniem co najmniej 1 osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która wykaże się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych, przy budowie* lub przebudowie** obiektów budowlanych***, w tym co najmniej 1 szpitala****;
c) dysponowaniem co najmniej 1 osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która wykaże się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych, przy budowie* lub przebudowie** obiektów budowlanych***, w tym co najmniej 1 szpitala****;
d) dysponowaniem co najmniej 1 osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
e) dysponowaniem co najmniej 1 osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
f) dysponowaniem co najmniej 1 osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót ogrodniczych posiadającą:
— wykształcenie wyższe kierunkowe: architektura krajobrazu lub ogrodnictwo i która wykaże się odbyciem co najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią albo
— wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone i która wykaże się odbyciem co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią.
* Przez „budowę” należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
** Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
*** Przez „obiekt budowlany” należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
**** Przez „szpital” Zamawiający rozumie budynek lub kompleks budynków przeznaczonych do wykonywania działalności leczniczej, tj. świadczeń całodobowych lub w okresie nie przekraczającym 24 godzin, świadczeń zdrowotnych polegających m.in. na: diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji pacjentów.
Uwaga:
W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Uwaga:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 powinien zawierać niżej wymienione informacje:
1) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. a):
— imię i nazwisko,
— kwalifikacje/uprawnienia zawodowe wraz z podaniem specjalności wynikającej z uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnienia) lub innego dokumentu określającego zakres posiadanych kwalifikacji / uprawnień zawodowych,
— zakres czynności, które będą wykonywane przez wskazane osoby,
— podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami,
— informacje dotyczące wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego: nr ewidencyjny członka, termin ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
— nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych,
— wykaz zrealizowanych zamówień, w ramach których osoba wskazana pełniła funkcję kierownika budowy z podaniem: rodzaju robót (budowa lub przebudowa) oraz charakteru obiektu,
— czas (od…do…), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu podanych zamówień;
2) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. b):
— imię i nazwisko,
— kwalifikacje/uprawnienia zawodowe wraz z podaniem specjalności wynikającej z uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnienia) lub innego dokumentu określającego zakres posiadanych kwalifikacji / uprawnień zawodowych,
— zakres czynności, które będą wykonywane przez wskazane osoby,
— podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami,
— informacje dotyczące wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego: nr ewidencyjny członka, termin ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
— nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych,
— wykaz zrealizowanych zamówień, w ramach których osoba wskazana pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych z podaniem rodzaju robót (budowa lub przebudowa) oraz charakteru obiektu,
— czas ( od…do…), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu podanych zamówień;
3) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. c):
— imię i nazwisko;
— kwalifikacje/uprawnienia zawodowe wraz z podaniem specjalności wynikającej z uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnienia) lub innego dokumentu określającego zakres posiadanych kwalifikacji / uprawnień zawodowych,
— zakres czynności, które będą wykonywane przez wskazane osoby,
— podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami,
— informacje dotyczące wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego: nr ewidencyjny członka, termin ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
— nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych,
— wykaz zrealizowanych zamówień, w ramach których osoba wskazana pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych z podaniem rodzaju robót (budowa lub przebudowa) oraz charakteru obiektu,
— czas (od… do…), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu podanych zamówień;
4) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. d):
— imię i nazwisko,
— kwalifikacje/uprawnienia zawodowe wraz z podaniem specjalności wynikającej z uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnienia) lub innego dokumentu określającego zakres posiadanych kwalifikacji / uprawnień zawodowych,
— zakres czynności, które będą wykonywane przez wskazane osoby,
— podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami,
— informacje dotyczące wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego: nr ewidencyjny członka, termin ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
5) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. e):
— imię i nazwisko,
— kwalifikacje/uprawnienia zawodowe wraz z podaniem specjalności wynikającej z uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnienia) lub innego dokumentu określającego zakres posiadanych kwalifikacji / uprawnień zawodowych,
— zakres czynności, które będą wykonywane przez wskazane osoby,
— podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami,
— informacje dotyczące wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego: nr ewidencyjny członka, termin ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
6) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. f):
— imię i nazwisko,
— posiadane wykształcenie,
— nazwa szkoły/uczelni oraz Nr świadectwa/ dyplomu/ oraz zakres/ specjalność posiadanego wykształcenia,
— zakres czynności, które będą wykonywane przez wskazane osoby,
— podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami,
— nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując zamówienia związane z gospodarką zielenią,
— wykaz zrealizowanych zamówień, w których wskazana osoba uczestniczyła wraz z podaniem zakresu wykonywanych prac związanych z gospodarką zielenią,
— czas (od…. do…), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu wymienionych zamówień
albo
— imię i nazwisko,
— posiadane wykształcenie,
— nazwa szkoły/uczelni oraz nr świadectwa/dyplomu oraz zakres/specjalność posiadanego wykształcenia,
— zakres czynności, które będą wykonywane przez wskazane osoby,
— podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami,
— nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując zamówienia związane z gospodarką zielenią,
— wykaz zrealizowanych zamówień, w których wskazana osoba uczestniczyła wraz z podaniem zakresu wykonywanych prac związanych z gospodarką zielenią,
— czas (od… do…), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu wymienionych zamówień;
3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Ograniczona

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty lub oświadczenia określone w sekcji III.2) i VI.3). W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu zawarte w ogłoszeniu spełni większa liczba wykonawców niż ta, która została określona w sekcji IV.1.2) ogłoszenia, Zamawiający zastosuje dodatkową kwalifikację w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, w postaci:
1) przyznania każdemu Wykonawcy po 1 punkcie za każde następne zamówienie wykonane w wymaganym okresie, wskazane w warunku (o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2 lit. a) Ogłoszenia), polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o wartości zamówienia co najmniej 250 000 000 PLN brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt milionów);
2) przyznania każdemu Wykonawcy po 1 punkcie za każde następne zamówienie wykonane w wymaganym okresie, wskazane w warunku (o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2 lit. b) Ogłoszenia), polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 40 000 m² oraz, który posiada 3 kondygnacje z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 z nich ma być kondygnacją podziemną;
3) przyznania każdemu Wykonawcy po 1 punkcie za każde następne zamówienie wykonane w wymaganym okresie, wskazane w warunku (o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2 llt. c) Ogłoszenia), polegające na budowie szpitala, o powierzchni użytkowej minimum 15 000 m², wyposażonego w co najmniej: salę operacyjną, salę do stałego monitorowania pacjenta, pomieszczenie do diagnozowania pacjenta oraz pomieszczenie zabiegowe. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności, najwyższą ilość punktów przyznawanych według ww. zasad. W przypadku uzyskania przez wykonawców jednakowej ilości punktów, co spowoduje przekroczenie liczby Wykonawców, którą Zamawiający wskazał w sekcji IV.1.2) ogłoszenia, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy, którzy uzyskali jednakową ilość punktów.

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

RZP-II-WI/37/DZP-1/2014

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.11.2014 – 11:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
I.
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
1) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zwanym Wykazem robót budowlanych) oraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
*Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym „Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”);
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2.
II. Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt 1, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt 2-4, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
c) odnośnie dokumentu, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt 5 i 7 – w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego, zaś w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki;
d) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt 6 dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy.
Uwaga: W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa wyżej musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i 6, składa dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 7, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
Uwaga:
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia ust. 2 i 4 w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio.
3) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2.
5. Inne dokumenty
Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający wniosek musi dodatkowo załączyć: pełnomocnictwo do podpisania wniosku.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu, forma składanych oświadczeń lub dokumentów:
1) Wniosek, przygotowany z zachowaniem formy pisemnej, należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
2) Treść wniosku musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek musi zawierać wymagane w ogłoszeniu oświadczenia lub dokumenty.
3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
4) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub podmiot, którego dokumenty dotyczą.
5) Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub przez notariusza.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, a na ich zasobach lub zdolnościach finansowych będzie polegał Wykonawca (zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp), kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Powyższa forma (tj. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) nie może być zastosowana do: zobowiązań innych podmiotów załączonych do wniosku przez Wykonawcę oraz listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorstwami.
6) Wszelkie poprawki w treści wniosku, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania wniosku, mogą być dokonane tylko poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.
7) Osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (wynikających z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy winny podpisać:
a) każdą zapisaną (zadrukowaną) stronę wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami;
b) wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski), w przeciwnym wypadku zmiany nie będą uwzględnione.
8) Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (wynikających z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy muszą być czytelne lub opisane pieczęciami imiennymi.
9) Pożądane jest, aby wszystkie strony wniosku były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby wniosek złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie wniosku.
10) Informacje zawarte we wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) co, do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania wniosków, że nie mogą być one udostępniane – muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony, na których znajdują się zastrzeżone informacje, należy:
a) załączyć jako odrębną część, nie złączoną z wnioskiem w sposób trwały;
b) ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części wniosku.
Uwaga: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niezastrzeżenia przez Wykonawcę w druku „Wniosek” informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
11) Wniosek należy umieścić w dwóch trwale zamkniętych, nieprzezroczystych opakowaniach np. kopertach. Opakowania powinny być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach). Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”, nr sprawy: RZP-II-WI/37/DZP-1/2014 oraz zawierać ostrzeżenie o treści: Nie otwierać przed terminem otwarcia wniosków. Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej określono, powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). W przypadku wniosku składanego przez wykonawców występujących wspólnie, wniosek należy opatrzyć w sposób jak opisano wyżej, pełną nazwą i dokładnym adresem wszystkich Wykonawców składających wniosek wspólnie, z zaznaczeniem lidera. Uwaga: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów.
Uwaga: Do składania na wezwanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia na wezwanie Zamawiającego pełnomocnictw lub złożenia na wezwanie Zamawiającego listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub złożenia wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorstwami – stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego punktu.
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń, wyjaśnień, wniosków, informacji oraz zawiadomień w formie faksu w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przy czym muszą one być złożone w stosownym terminie i potwierdzone niezwłocznie na piśmie.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy:
— zobowiązań innych podmiotów składanych przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,
— listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorstwami – składanych przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówien Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówien Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

8.10.2014

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:

– w formacie .pdf

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – pobierz

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 2 – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

– z rozszerzeniem .doc:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – pobierz

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 2 – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniajacego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

 

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Ogłoszenie dodatkowych

informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub

sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa –

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: ul. Senatorska 29/31

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-099 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 223124400

Osoba do kontaktów: Joanna Polak

E-mail: jpolak@szrm.pl Faks: +48 223124490

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.szrm.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _

I.2) Rodzaj zamawiającego:

X Instytucja zamawiająca     Podmiot zamawiający_

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Ursynów w Warszawie

w sąsiedztwie dwóch obiektów służby zdrowia: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii u zbiegu ulic Witolda Pileckiego i Indiry Gandhi.

Działka, na której jest zaprojektowana inwestycja jest płaska i w pełni uzbrojona.

Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje budowę Szpitala Południowego wraz

z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Szpital składa się z trzech budynków

oznaczonych jako A, B i C, powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt składa się z 2 kondygnacji

podziemnych i 5 kondygnacji nadziemnych, w tym kondygnacji technicznej i lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Ilość łóżek: 288. Powierzchnia terenu wynosi 17230,48m2.

Na parterze zaprojektowano m.in.: Izbę Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Poradnie Szpitalne ( tj.:

chirurgiczną, ortopedyczną, kardiologiczną, ginekologiczno – położniczą, psychologiczną, urologii i nefrologii, diabetologiczną, gastroenterologiczną i dermatologiczno – wenerologiczną), Centralną Sterylizację, Oddział Patomorfologii, Aptekę. Na pierwszym piętrze znajdować się będą: laboratoria, pomieszczenia rehabilitacyjne, Oddział Psychiatryczny oraz Blok Diagnostyczno-Zabiegowy. Piętro 2 i 3 przeznaczono na m.in.: Oddział Położniczy z odcinkiem Neonatologii, Oddział Ginekologii i Patologii Ciąży, Oddział Porodowy Aseptyczny i Septyczny, Oddział Dziecięcy, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Blok Operacyjny (3 sale operacyjne). Piętro 4 to kondygnacja techniczna. Na dachu znajduje się lądowisko dla helikopterów lotniczego pogotowia ratunkowego.

Założenie konstrukcyjne opiera się na układzie słupowo-płytowym.

W ramach inwestycji zaprojektowano zagospodarowanie terenu. Wokół budynku Szpitala Południowego biegnie droga przeciwpożarowa. W tym układzie drogowym zaprojektowano zespoły parkingów: dla części wejściowej, części ratunkowej i dojazd zaopatrzeniowy. Ilość miejsc parkingowych naziemnych wynosi 38 stanowisk, natomiast na parkingu podziemnym na dwóch kondygnacjach są 362 stanowiska. Od strony Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie pomiędzy budynkiem B i C zaprojektowano budynek rozprężalni gazów medycznych wraz ze zbiornikiem na ciekły tlen. Agregat prądotwórczy zlokalizowano od

strony Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w sąsiedztwie istniejącego agregatu należącego do Hematologii.

Parametry techniczne charakteryzujące inwestycję:

Powierzchnia zabudowy – budynki główne 6575,95 m2

Powierzchnia zabudowy – budynek techniczny 40,95 m2

Kubatura całkowita 188945,00 m3

Powierzchnia użytkowa 42406,40 m2

Powierzchnia dróg i parkingów naziemnych 4745,58m2

Powierzchnia chodników 2428,03m2

Powierzchnia zieleni na terenie 2558,78 m2

Powierzchnia zieleni ekstensywnej na terenie 536,69 m2

Opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności:

1. Dokumentacja projektowa, na którą składają się :

– projekt budowlany,

– projekty wykonawcze,

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

– przedmiary robót,

2. Dokumentacja geotechniczna.

3. Decyzje, opinie, postanowienia, zgody, wytyczne, uzgodnienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45000000

Dodatkowe przedmioty 45100000

45215140

45200000

45300000

45400000

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta

X Ograniczona

Ograniczona przyspieszona

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Dialog konkurencyjny

Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu

Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

RZP-II-WI/37/DZP-1/2014

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

X eNotices

TED eSender

Login: ENOTICES_SZRM

Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-132581 rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 196-345766 z dnia: 11/10/2014 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

08/10/2014 (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

Procedury niepełnej

X Sprostowania

Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne

Zamówienia nie udzielono

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

X Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą

Oba przypadki

VI.3.2)

X W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

W obu przypadkach

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Sekcja III.2.3)

Zamiast:

Wykaz osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, o którym mowa w pkt

2 ppkt 2 powinien zawierać niżej

wymienione informacje:

1) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. a):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— informacje dotyczące wpisu

do właściwej Izby Samorządu

Zawodowego: nr ewidencyjny

członka, termin ważności

członkostwa w Izbie i posiadania i posiadania wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując pracę na budowie lub

przebudowie obiektów budowlanych,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

pełniła funkcję kierownika budowy

z podaniem: rodzaju robót (budowa

lub przebudowa) oraz charakteru

obiektu,

— czas (od…do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

2) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. b):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— informacje dotyczące wpisu

do właściwej Izby Samorządu

Zawodowego: nr ewidencyjny

członka, termin ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując pracę na budowie lub

przebudowie obiektów budowlanych,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

pełniła funkcję kierownika robót

elektrycznych z podaniem rodzaju

robót (budowa lub przebudowa) oraz

charakteru obiektu,

— czas ( od…do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

3) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. c):

— imię i nazwisko;

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— informacje dotyczące wpisu

do właściwej Izby Samorządu

Zawodowego: nr ewidencyjny

członka, termin ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując pracę na budowie lub

przebudowie obiektów budowlanych,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

pełniła funkcję kierownika robót

sanitarnych z podaniem rodzaju

robót (budowa lub przebudowa) oraz

charakteru obiektu,

— czas (od… do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

4) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. d):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— informacje dotyczące wpisu

do właściwej Izby Samorządu

Zawodowego: nr ewidencyjny

członka, termin ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej;

5) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. e):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— informacje dotyczące wpisu

do właściwej Izby Samorządu

Zawodowego: nr ewidencyjny

członka, termin ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej;

6) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. f):

— imię i nazwisko,

— posiadane wykształcenie,

— nazwa szkoły/uczelni oraz

Nr świadectwa/ dyplomu/ oraz

zakres/ specjalność posiadanego

wykształcenia,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując zamówienia związane z

gospodarką zielenią,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w których wskazana osoba

uczestniczyła wraz z podaniem

zakresu wykonywanych prac

związanych z gospodarką zielenią,

— czas (od…. do…), w którym

osoba uczestniczyła w wykonywaniu

wymienionych zamówień

albo

— imię i nazwisko,

— posiadane wykształcenie,

— nazwa szkoły/uczelni oraz

nr świadectwa/dyplomu oraz

zakres/specjalność posiadanego

wykształcenia,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując zamówienia związane z

gospodarką zielenią,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w których wskazana osoba

uczestniczyła wraz z podaniem

zakresu wykonywanych prac

związanych z gospodarką zielenią,

— czas (od… do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

wymienionych zamówień;

Powinno być:

Wykaz osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, o którym mowa w pkt

2 ppkt 2 powinien zawierać niżej

wymienione informacje:

1) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. a):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej

albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując pracę na budowie lub

przebudowie obiektów budowlanych,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

pełniła funkcję kierownika budowy

z podaniem: rodzaju robót (budowa

lub przebudowa) oraz charakteru

obiektu,

— czas (od…do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

2) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. b):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując pracę na budowie lub

przebudowie obiektów budowlanych,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

pełniła funkcję kierownika robót

elektrycznych z podaniem rodzaju

robót (budowa lub przebudowa) oraz

charakteru obiektu,

— czas ( od…do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

3) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. c):

— imię i nazwisko;

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując pracę na budowie lub

przebudowie obiektów budowlanych,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

pełniła funkcję kierownika robót

sanitarnych z podaniem rodzaju

robót (budowa lub przebudowa) oraz

charakteru obiektu,

— czas (od… do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

4) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. d):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

5) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. e):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

6) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. f):

— imię i nazwisko,

— posiadane wykształcenie,

— nazwa szkoły/uczelni oraz

Nr świadectwa/ dyplomu/ oraz

zakres/ specjalność posiadanego

wykształcenia,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując zamówienia związane z

gospodarką zielenią,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w których wskazana osoba

uczestniczyła wraz z podaniem

zakresu wykonywanych prac

związanych z gospodarką zielenią,

— czas (od…. do…), w którym

osoba uczestniczyła w wykonywaniu

wymienionych zamówień

albo

— imię i nazwisko,

— posiadane wykształcenie,

— nazwa szkoły/uczelni oraz

nr świadectwa/dyplomu oraz

zakres/specjalność posiadanego

wykształcenia,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując zamówienia związane z

gospodarką zielenią,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w których wskazana osoba

uczestniczyła wraz z podaniem

zakresu wykonywanych prac

związanych z gospodarką zielenią,

— czas (od… do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

wymienionych zamówień;

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamiast:

25/11/2014 Godzina: 11:30

(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

19/12/2014 Godzina: 11:30

(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/11/2014 (dd/mm/rrrr) – ID:2014-152443

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Ogłoszenie dodatkowych

informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub

sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa –

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: ul. Senatorska 29/31

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-099 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 223124400

Osoba do kontaktów: Joanna Polak

E-mail: jpolak@szrm.pl Faks: +48 223124490

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.szrm.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:

X Instytucja zamawiająca                      Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Ursynów w Warszawie w sąsiedztwie dwóch obiektów służby zdrowia: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii u zbiegu ulic Witolda Pileckiego i Indiry Gandhi. Działka, na której jest zaprojektowana inwestycja jest płaska i w pełni uzbrojona. Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje budowę Szpitala Południowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Szpital składa się z trzech budynków oznaczonych jako A, B i C, powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt składa się z 2 kondygnacji podziemnych i 5 kondygnacji nadziemnych, w tym kondygnacji technicznej i lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Ilość łóżek: 288. Powierzchnia terenu wynosi 17230,48m2. Na parterze zaprojektowano m.in.: Izbę Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Poradnie Szpitalne ( tj.: chirurgiczną, ortopedyczną, kardiologiczną, ginekologiczno – położniczą, psychologiczną, urologii i nefrologii, diabetologiczną, gastroenterologiczną i dermatologiczno – wenerologiczną), Centralną Sterylizację, Oddział Patomorfologii, Aptekę. Na pierwszym piętrze znajdować się będą: laboratoria, pomieszczenia rehabilitacyjne, Oddział Psychiatryczny oraz Blok Diagnostyczno-Zabiegowy. Piętro 2 i 3 przeznaczono na m.in.: Oddział Położniczy z odcinkiem Neonatologii, Oddział Ginekologii i Patologii Ciąży, Oddział Porodowy Aseptyczny i Septyczny, Oddział Dziecięcy, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Blok Operacyjny (3 sale operacyjne). Piętro 4 to kondygnacja techniczna. Na dachu znajduje się lądowisko dla helikopterów lotniczego pogotowia ratunkowego. Założenie konstrukcyjne opiera się na układzie słupowo-płytowym. W ramach inwestycji zaprojektowano zagospodarowanie terenu. Wokół budynku Szpitala Południowego biegnie droga przeciwpożarowa. W tym układzie drogowym zaprojektowano zespoły parkingów: dla części wejściowej, części ratunkowej i dojazd zaopatrzeniowy. Ilość miejsc parkingowych naziemnych wynosi 38 stanowisk, natomiast na parkingu podziemnym na dwóch kondygnacjach są 362 stanowiska. Od strony Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie pomiędzy budynkiem B i C zaprojektowano budynek rozprężalni gazów medycznych wraz ze zbiornikiem na ciekły tlen. Agregat prądotwórczy zlokalizowano od strony Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w sąsiedztwie istniejącego agregatu należącego do Hematologii.

Parametry techniczne charakteryzujące inwestycję:

Powierzchnia zabudowy – budynki główne 6575,95 m2

Powierzchnia zabudowy – budynek techniczny 40,95 m2

Kubatura całkowita 188945,00 m3

Powierzchnia użytkowa 42406,40 m2

Powierzchnia dróg i parkingów naziemnych 4745,58m2

Powierzchnia chodników 2428,03m2

Powierzchnia zieleni na terenie 2558,78 m2

Powierzchnia zieleni ekstensywnej na terenie 536,69 m2

Opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności:

1. Dokumentacja projektowa, na którą składają się :

– projekt budowlany,

– projekty wykonawcze,

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

– przedmiary robót,

2. Dokumentacja geotechniczna.

3. Decyzje, opinie, postanowienia, zgody, wytyczne, uzgodnienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny                                        Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45000000

Dodatkowe przedmioty 45100000

45215140

45200000

45300000

45400000

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta

X Ograniczona

Ograniczona przyspieszona

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Dialog konkurencyjny

Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu

Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

RZP-II-WI/37/DZP-1/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

X  eNotices

TED eSender

Login: ENOTICES_SZRM

Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-132581 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 196-345766 z dnia: 11/10/2014 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

08/10/2014 (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

Procedury niepełnej

X Sprostowania

Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne

Zamówienia nie udzielono

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

x Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą

Oba przypadki

VI.3.2)

X W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

W obu przypadkach

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

Zamiast:                        Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

Sekcja VI.3,4) Daty, które należ

poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Zamiast:

19/12/2014 Godzina: 11:30

(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

16/03/2015 Godzina: 11:30

(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:                         Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/12/2014 (dd/mm/rrrr) – ID:2014-162761

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSOTWANIE

Ogłoszenie dodatkowych

informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub

sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa –

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: ul. Senatorska 29/31

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-099 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 223124400

Osoba do kontaktów: Joanna Polak

E-mail: jpolak@szrm.pl Faks: +48 223124490

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.szrm.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:

X Instytucja zamawiająca                 Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Ursynów w Warszawie w sąsiedztwie dwóch obiektów służby zdrowia: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii u zbiegu ulic Witolda Pileckiego i Indiry Gandhi.

Działka, na której jest zaprojektowana inwestycja jest płaska i w pełni uzbrojona.

Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje budowę Szpitala Południowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Szpital składa się z trzech budynków oznaczonych jako A, B i C, powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt składa się z 2 kondygnacji podziemnych i 5 kondygnacji nadziemnych, w tym kondygnacji technicznej i lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Ilość łóżek: 288. Powierzchnia terenu wynosi 17230,48m2.

Na parterze zaprojektowano m.in.: Izbę Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Poradnie Szpitalne ( tj.:

chirurgiczną, ortopedyczną, kardiologiczną, ginekologiczno – położniczą, psychologiczną, urologii i nefrologii, diabetologiczną, gastroenterologiczną i dermatologiczno – wenerologiczną), Centralną Sterylizację, Oddział Patomorfologii, Aptekę. Na pierwszym piętrze znajdować się będą: laboratoria, pomieszczenia rehabilitacyjne, Oddział Psychiatryczny oraz Blok Diagnostyczno-Zabiegowy. Piętro 2 i 3 przeznaczono na m.in.: Oddział Położniczy z odcinkiem Neonatologii, Oddział Ginekologii i Patologii Ciąży, Oddział Porodowy Aseptyczny i Septyczny, Oddział Dziecięcy, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Blok Operacyjny (3 sale operacyjne). Piętro 4 to kondygnacja techniczna. Na dachu znajduje się lądowisko dla helikopterów lotniczego pogotowia ratunkowego.

Założenie konstrukcyjne opiera się na układzie słupowo-płytowym.

W ramach inwestycji zaprojektowano zagospodarowanie terenu. Wokół budynku Szpitala Południowego biegnie droga przeciwpożarowa. W tym układzie drogowym zaprojektowano zespoły parkingów: dla części wejściowej, części ratunkowej i dojazd zaopatrzeniowy. Ilość miejsc parkingowych naziemnych wynosi 38 stanowisk, natomiast na parkingu podziemnym na dwóch kondygnacjach są 362 stanowiska. Od strony Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie pomiędzy budynkiem B i C zaprojektowano budynek rozprężalni gazów medycznych wraz ze zbiornikiem na ciekły tlen. Agregat prądotwórczy zlokalizowano od strony Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w sąsiedztwie istniejącego agregatu należącego do Hematologii.

Parametry techniczne charakteryzujące inwestycję:

Powierzchnia zabudowy – budynki główne 6575,95 m2

Powierzchnia zabudowy – budynek techniczny 40,95 m2

Kubatura całkowita 188945,00 m3

Powierzchnia użytkowa 42406,40 m2

Powierzchnia dróg i parkingów naziemnych 4745,58m2

Powierzchnia chodników 2428,03m2

Powierzchnia zieleni na terenie 2558,78 m2

Powierzchnia zieleni ekstensywnej na terenie 536,69 m2

Opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności:

1. Dokumentacja projektowa, na którą składają się :

– projekt budowlany,

– projekty wykonawcze,

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

– przedmiary robót,

2. Dokumentacja geotechniczna.

3. Decyzje, opinie, postanowienia, zgody, wytyczne, uzgodnienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45000000

Dodatkowe przedmioty 45100000

45215140

45200000

45300000

45400000

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta

X Ograniczona

Ograniczona przyspieszona

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Dialog konkurencyjny

Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu

Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

RZP-II-WI/37/DZP-1/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

X eNotices

TED eSender

Login: ENOTICES_SZRM

Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-132581 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 196-345766 z dnia: 11/10/2014 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

08/10/2014 (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

Procedury niepełnej

X Sprostowania

Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne

Zamówienia nie udzielono

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

X Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą

Oba przypadki

VI.3.2)

X W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

W obu przypadkach

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

Sekcja II.1.1)

Zamiast:

Wykonanie robót budowlanych w  ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

Powinno być: „Budowa Szpitala Południowego”.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Sekcja II.1.5)

Zamiast:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Ursynów w Warszawie w sąsiedztwie 2 obiektów służby zdrowia: Centrum

Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii u zbiegu ulic Witolda

Pileckiego i Indiry Gandhi. Działka, na której jest zaprojektowana inwestycja jest płaska i w pełni uzbrojona.

Realizacja zadania inwestycyjnego

obejmuje budowę Szpitala

Południowego wraz z

infrastrukturą towarzyszącą

oraz zagospodarowaniem

terenu. Szpital składa się z 3

budynków oznaczonych jako

A, B i C, powiązanych ze sobą

komunikacyjnie. Obiekt składa się

z 2 kondygnacji podziemnych i 5

kondygnacji nadziemnych, w tym

kondygnacji technicznej i lądowiska

dla śmigłowców sanitarnych. Ilość

łóżek: 288. Powierzchnia terenu

wynosi 17 230,48 m².

Na parterze zaprojektowano m.in.:

Izbę Przyjęć, Szpitalny Oddział

Ratunkowy, Poradnie Szpitalne

(tj.: chirurgiczną, ortopedyczną,

kardiologiczną, ginekologicznopołożniczą,

psychologiczną,

urologii i nefrologii, diabetologiczną,

gastroenterologiczną i

dermatologiczno-wenerologiczną),

Centralną Sterylizację, Oddział

Patomorfologii, Aptekę. Na

pierwszym piętrze znajdować się

będą: laboratoria, pomieszczenia

rehabilitacyjne, Oddział

Psychiatryczny oraz Blok

Diagnostyczno-Zabiegowy. Piętro 2

i 3 przeznaczono na m.in.: Oddział

Położniczy z odcinkiem Neonatologii,

Oddział Ginekologii i Patologii Ciąży,

Oddział Porodowy Aseptyczny

i Septyczny, Oddział Dziecięcy,

Oddział Chorób Wewnętrznych,

Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział

Intensywnej Terapii i Anestezjologii,

Blok Operacyjny (3 sale operacyjne).

Piętro 4 to kondygnacja techniczna.

Na dachu znajduje się lądowisko dla

helikopterów lotniczego pogotowia

ratunkowego.

Założenie konstrukcyjne opiera się

na układzie słupowo-płytowym.

W ramach inwestycji zaprojektowano

zagospodarowanie terenu. Wokół

budynku Szpitala Południowego

biegnie droga przeciwpożarowa.

W tym układzie drogowym

zaprojektowano zespoły parkingów:

dla części wejściowej, części

ratunkowej i dojazd zaopatrzeniowy.

Ilość miejsc parkingowych

naziemnych wynosi 38 stanowisk,

natomiast na parkingu podziemnym

na 2 kondygnacjach są 362

stanowiska. Od strony Centrum

Onkologii – Instytutu im. Marii

Skłodowskiej-Curie w Warszawie

pomiędzy budynkiem B i C

zaprojektowano budynek rozprężalni

gazów medycznych wraz ze

zbiornikiem na ciekły tlen. Agregat

prądotwórczy zlokalizowano od

strony Instytutu Hematologii i

Transfuzjologii w sąsiedztwie

istniejącego agregatu należącego do

Hematologii.

Parametry techniczne

charakteryzujące inwestycję:

— powierzchnia zabudowy – budynki

główne 6 575,95 m²,

— powierzchnia zabudowy –

budynek techniczny 40,95 m²,

— kubatura całkowita 188 945 m³,

— powierzchnia użytkowa 42 406,40

m²,

— powierzchnia dróg i parkingów

naziemnych 4 745,58 m²,

— powierzchnia chodników 2 428,03

m²,

— powierzchnia zieleni na terenie 2

558,78 m²,

— powierzchnia zieleni ekstensywnej

na terenie 536,69 m².

Opis przedmiotu zamówienia określa

w szczególności:

1. dokumentacja projektowa, na

którą składają się:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót,

— przedmiary robót;

2. dokumentacja geotechniczna;

3. decyzje, opinie, postanowienia,

zgody, wytyczne, uzgodnienia.

Powinno być:

Przedmiotowa inwestycja

zlokalizowana jest w dzielnicy

Ursynów w Warszawie w sąsiedztwie

2 obiektów służby zdrowia: Centrum

Onkologii – Instytut im. Marii

Skłodowskiej-Curie w Warszawie

oraz Instytutu Hematologii i

Transfuzjologii u zbiegu ulic Witolda

Pileckiego i Indiry Gandhi.

Działka, na której jest

zaprojektowana inwestycja jest

płaska i w pełni uzbrojona.

Realizacja zadania inwestycyjnego

obejmuje budowę Szpitala

Południowego wraz z

infrastrukturą towarzyszącą

oraz zagospodarowaniem

terenu. Szpital składa się z 3

budynków oznaczonych jako

A, B i C, powiązanych ze sobą

komunikacyjnie. Obiekt składa się

z 2 kondygnacji podziemnych i 5

kondygnacji nadziemnych, w tym

kondygnacji technicznej i lądowiska

dla śmigłowców sanitarnych. Ilość

łóżek: 288. Powierzchnia terenu

wynosi 17 230,48 m².

Na parterze zaprojektowano m.in.:

Izbę Przyjęć, Szpitalny Oddział

Ratunkowy, Poradnie Szpitalne

(tj.: chirurgiczną, ortopedyczną,

kardiologiczną, ginekologicznopołożniczą,

psychologiczną,

urologii i nefrologii, diabetologiczną,

gastroenterologiczną i

dermatologiczno-wenerologiczną),

Centralną Sterylizację, Oddział

Patomorfologii, Aptekę. Na

pierwszym piętrze znajdować się

będą: laboratoria, pomieszczenia

rehabilitacyjne, Oddział

Psychiatryczny oraz Blok

Diagnostyczno-Zabiegowy. Piętro 2

i 3 przeznaczono na m.in.: Oddział

Położniczy z odcinkiem Neonatologii,

Oddział Ginekologii i Patologii Ciąży,

Oddział Porodowy Aseptyczny

i Septyczny, Oddział Dziecięcy,

Oddział Chorób Wewnętrznych,

Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział

Intensywnej Terapii i Anestezjologii,

Blok Operacyjny (3 sale operacyjne).

Piętro 4 to kondygnacja techniczna.

Na dachu znajduje się lądowisko dla

helikopterów lotniczego pogotowia

ratunkowego.

Założenie konstrukcyjne opiera się

na układzie słupowo-płytowym.

W ramach inwestycji zaprojektowano

zagospodarowanie terenu. Wokół

budynku Szpitala Południowego

biegnie droga przeciwpożarowa.

W tym układzie drogowym

zaprojektowano zespoły parkingów:

dla części wejściowej, części

ratunkowej i dojazd zaopatrzeniowy.

Ilość miejsc parkingowych

naziemnych wynosi 38 stanowisk,

natomiast na parkingu podziemnym

na 2 kondygnacjach są 362

stanowiska. Od strony Centrum

Onkologii – Instytutu im. Marii

Skłodowskiej-Curie w Warszawie

pomiędzy budynkiem B i C

zaprojektowano budynek rozprężalni

gazów medycznych wraz ze

zbiornikiem na ciekły tlen. Agregat

prądotwórczy zlokalizowano od

strony Instytutu Hematologii i

Transfuzjologii w sąsiedztwie

istniejącego agregatu należącego do

Hematologii.

Parametry techniczne

charakteryzujące inwestycję:

— powierzchnia zabudowy – budynki

główne 6 575,95 m²,

— powierzchnia zabudowy –

budynek techniczny 40,95 m²,

— kubatura całkowita 188 945 m³,

— powierzchnia użytkowa 42 406,40

m²,

— powierzchnia dróg i parkingów

naziemnych 4 745,58 m²,

— powierzchnia chodników 2 428,03

m²,

— powierzchnia zieleni na terenie 2

558,78 m²,

— powierzchnia zieleni ekstensywnej

na terenie 536,69 m².

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OBEJMUJE:

1) przeprojektowanie dokumentacji

projektowej i dokumentacji

przetargowej w zakresie

zagospodarowania terenu i

infrastruktury towarzyszącej wraz z

uzyskaniem wszelkich koniecznych

uzgodnień, opinii i decyzji, w tym

zamiennej lub nowej decyzji o

pozwoleniu na budowę;

2) przeprojektowanie dokumentacji

projektowej i dokumentacji

przetargowej w celu dostosowania

do aktualnie obowiązujących

przepisów prawa, w tym w

szczególności

w zakresie efektywności

energetycznej wraz z uzyskaniem

wszelkich koniecznych uzgodnień,

opinii i decyzji, w tym zamiennej

lub nowej decyzji o pozwoleniu na

budowę;

3) wykonanie robót budowlanych,

4) wykonywanie nadzoru

projektowego nad robotami

budowlanymi

Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia określają w

szczególności wymagania

Zamawiającego w zakresie

przeprojektowania, określone w

umowie oraz:

1. Dokumentacja projektowa, na

którą składają się :

– projekt budowlany,

– projekty wykonawcze,

– Specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robót,

– przedmiary robót,

2. Dokumentacja geotechniczna.

3. Decyzje, opinie, postanowienia,

zgody, wytyczne, uzgodnienia.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

Sekcja II.1.6)

Zamiast:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45215140,

45200000, 45300000, 45400000

Powinno być:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000-7

45100000-8

45215140-0

45200000-9

45300000-0

45400000-1

71200000-0

71247000-1

71248000-8

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

Sekcja II.2.1)

Zamiast:

Całkowita wielkość lub zakres:

Zakres przedmiotu zamówienia

obejmuje:

1. roboty budowlane;

2. instalacja wod.-kan.;

3. instalacja chłodnicza;

4. wymiennikownia;

5. przyłącza sieci cieplnej;

6. instalacja CSSiW;

7. instalacje elektryczne;

8. wentylacja;

9. stacja redukcyjno-pomiarowa;

10. roboty drogowe;

11. instalacje teletechniczne;

12. instalacja centralnego

ogrzewania;

13. przyłącza wod.-kan.;

14. instalacja gazów medycznych;

15. kotłownia;

16. zieleń.

Zamawiający przewiduje udzielenie

zamówień uzupełniających, w

trybie i na zasadach określonych

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo

zamówień publicznych. W ramach

robót uzupełniających przewiduje się

wykonanie:

1. robót budowlanych;

2. robót sanitarnych;

3. robót elektrycznych i

teletechnicznych;

4, robót drogowych;

5. zieleni.

Termin realizacji:

1) rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia

zawarcia umowy;

2) zakończenie: do 15.9.2018.

Powinno być:

Całkowita wielkość lub zakres:

Zakres przedmiotu zamówienia

obejmuje:

I. przeprojektowanie dokumentacji

projektowej i dokumentacji

przetargowej w zakresie

zagospodarowania terenu i

infrastruktury towarzyszącej wraz z

uzyskaniem wszelkich koniecznych

uzgodnień, opinii i decyzji, w tym

zamiennej lub nowej decyzji o

pozwoleniu na budowę;

II. przeprojektowanie dokumentacji

projektowej i dokumentacji

przetargowej w celu dostosowania

do aktualnie obowiązujących

przepisów prawa, w tym w

szczególności

w zakresie efektywności

energetycznej wraz z uzyskaniem

wszelkich koniecznych uzgodnień,

opinii i decyzji, w tym zamiennej

lub nowej decyzji o pozwoleniu na

budowę;

III. wykonanie robót budowlanych, w

tym:

1. roboty budowlane;

2. instalacja wod.-kan.;

3. instalacja chłodnicza;

4. wymiennikownia;

5. przekładka sieci cieplnej;

6. instalacja CSSiW;

7. instalacje elektryczne;

8. wentylacja;

9. stacja redukcyjno-pomiarowa;

10. roboty drogowe;

11. instalacje teletechniczne;

12. instalacja centralnego

ogrzewania;

13. przyłącza wod.-kan.;

14. instalacja gazów medycznych;

15. kotłownia;

16. zieleń.

IV. wykonywanie nadzoru

projektowego nad robotami

budowlanymi;

Zamawiający przewiduje udzielenie

zamówień uzupełniających, w trybie

i na zasadach określonych w art. 67

ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych. W ramach usług i robót

uzupełniających przewiduje się

wykonanie:

1. robót budowlanych;

2. robót sanitarnych;

3. robót elektrycznych i

teletechnicznych;

4, robót drogowych;

5. zieleni;

6. przeprojektowania dokumentacji

projektowej i przetargowej ;

7.nadzoru projektowego;

Termin wykonania zamówienia – do

dnia 15.09.2018 r., w tym:

1) przeprojektowanie dokumentacji

projektowej i dokumentacji

przetargowej w zakresie

zagospodarowania terenu i

infrastruktury towarzyszącej – w

terminie do 3 miesięcy od daty

zawarcia umowy;

2) przeprojektowanie dokumentacji

projektowej i dokumentacji

przetargowej w celu dostosowania

do aktualnie obowiązujących

przepisów prawa, w tym w

szczególności w zakresie

efektywności energetycznej – w

terminie do 2 miesięcy od daty

zawarcia umowy;

3) wykonanie robót budowlanych –

do dnia 15 września 2018 r.;

4) wykonywanie nadzoru

projektowego nad robotami

budowlanymi – do dnia 15 września

2018 r.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

Sekcja III.2.3)

Zamiast:

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne

do dokonania oceny spełniania

wymogów:

1. Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny

spełniania ww. warunku na

podstawie złożonych przez

Wykonawcę niżej wymienionych

dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że

w przypadku składania wniosku

przez Wykonawców występujących

wspólnie, ww. oświadczenie

muszą złożyć łącznie Wykonawcy

występujący wspólnie;

2) Wykazu robót budowlanych, w

którym Wykonawca wykaże się:

a) wykonaniem* w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu

składania wniosków, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, co najmniej 1

roboty budowlanej polegającej na

budowie** budynku użyteczności

publicznej*** o wartości zamówienia

co najmniej 250 000 000 PLN

brutto (słownie złotych: dwieście

pięćdziesiąt milionów)****;

b) wykonaniem* w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu

składania wniosków, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, co najmniej 1

roboty budowlanej polegającej na

budowie** budynku użyteczności

publicznej*** o powierzchni

użytkowej co najmniej 40 000 m²

oraz, który posiada 3 kondygnacje,

z zastrzeżeniem, że co najmniej

1 z nich ma być kondygnacją

podziemną;

c) wykonaniem* w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu

składania wniosków, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, co najmniej jednej

roboty budowlanej polegającej

na budowie** szpitala*****, o

powierzchni użytkowej minimum

15 000 m², wyposażonego w co

najmniej: salę operacyjną, salę do

stałego monitorowania pacjenta,

pomieszczenie do diagnozowania

pacjenta oraz pomieszczenie

zabiegowe.

* Za wykonaną robotę budowlaną

Zamawiający rozumie taką robotę,

która została zrealizowana w

ramach danej umowy i odebrana

przez Zamawiającego/Odbiorcę,

jako wykonana w sposób należyty

oraz zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo

do ewentualnego sprawdzenia

prawdziwości przedstawianych

danych, które będą wyszczególnione

we wniosku.

** Przez „budowę” Zamawiający

rozumie wykonanie obiektu

budowlanego w określonym

miejscu, a także odbudowę,

rozbudowę, nadbudowę obiektu

budowlanego. Wielkość powierzchni

użytkowej odpowiednio: 40 000

m² dla warunku określonego w

pkt 2 lit. b) oraz 15 000 m² dla

warunku określonego w pkt 2 lit.

c) dotyczy części nowo wykonanej

(tj. wybudowanej, odbudowanej,

rozbudowanej, nadbudowanej),

co oznacza, że dla wykazania

spełnienia warunków w ramach

powierzchni użytkowej nie mogą

zostać uwzględnione powierzchnie

użytkowe już istniejące, tj. nie objęte

rozbudową i nadbudową.

*** Przez budynek użyteczności

publicznej, Zamawiający rozumie

budynek przeznaczony dla

administracji publicznej, wymiaru

sprawiedliwości, kultury, kultu

religijnego, oświaty, szkolnictwa

wyższego, nauki, opieki zdrowotnej,

opieki społecznej i socjalnej, obsługi

bankowej, handlu, gastronomii,

usług, turystyki, sportu, obsługi

pasażerów w transporcie kolejowym,

drogowym, lotniczym lub wodnym,

poczty lub telekomunikacji oraz

inny ogólnodostępny budynek

przeznaczony do wykonywania

podobnych funkcji; za budynek

użyteczności publicznej uznaje się

także budynek biurowy i socjalny.

**** W przypadku, gdy rozliczenie

pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem

a Zamawiającym/Odbiorcą za

wykonane zamówienie zostało

dokonane w innej walucie niż w

złotych polskich, Zamawiający

dokona przeliczenia wartości

wykonanych zamówień w innej

walucie na złote polskie – na

podstawie średniego kursu złotego

w stosunku do walut obcych

określonego w Tabeli Kursów

Narodowego Banku Polskiego na

8.10.2014.

***** Przez „szpital” Zamawiający

rozumie budynek lub kompleks

budynków przeznaczonych do

wykonywania działalności leczniczej,

tj. świadczeń całodobowych lub w

okresie nie przekraczającym 24

godzin, świadczeń zdrowotnych

polegających m.in. na:

diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji

pacjentów.

Uwaga:

W przypadku składania wniosku

przez Wykonawców występujących

wspólnie, wykonaniem robót muszą

wykazać się łącznie Wykonawcy

występujący wspólnie.

W przypadku gdy Wykonawca

będzie polegać na wiedzy i

doświadczeniu innych podmiotów

Wykonawca ma złożyć pisemne

zobowiązanie tych podmiotów

do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów w zakresie

wiedzy i doświadczenia na okres

korzystania z nich przy wykonaniu

zamówienia.

Uwaga:

Wykaz wykonanych robót

budowlanych, o którym mowa w pkt

1 ppkt 2 powinien zawierać niżej

wymienione informacje:

1) w odniesieniu do pkt 1 ppkt 2 lit.

a):

— nazwę i siedzibę Zamawiającego/

Odbiorcy (aktualne dane), z którym

Wykonawca/podmiot zawarł umowę,

— nazwę i miejsce wykonania

zamówienia,

— opis przedmiotu zamówienia wraz

z określeniem rodzaju robót oraz

charakteru budynku, w którym ww.

roboty zostały wykonane,

— wartość brutto wykonanego

zamówienia (roboty budowlanej)

podana w walucie, w której

zostało dokonane rozliczenie

pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a

Zamawiającym/Odbiorcą;

— terminy wykonania: data

rozpoczęcia, data zakończenia;

2) w odniesieniu do pkt 1 ppkt 2 lit.

b):

— nazwę i siedzibę Zamawiającego/

Odbiorcy (aktualne dane), z którym

Wykonawca/podmiot zawarł umowę,

— nazwę i miejsce wykonania

zamówienia,

— opis przedmiotu zamówienia

wraz z określeniem rodzaju robót

oraz charakteru budynku, w którym

ww. roboty zostały wykonane,

jego powierzchni użytkowej oraz

liczby kondygnacji podziemnych i

kondygnacji nadziemnych,

— terminy wykonania: data

rozpoczęcia, data zakończenia;

3) w odniesieniu do pkt 1 ppkt 2 lit.

c):

— nazwę i siedzibę Zamawiającego/

Odbiorcy (aktualne dane), z którym

Wykonawca/podmiot zawarł umowę,

— nazwę i miejsce wykonania

zamówienia,

— opis przedmiotu zamówienia

wraz z: określeniem rodzaju robót

oraz charakteru budynku, w którym

ww. roboty zostały wykonane,

jego powierzchni użytkowej wraz z

podaniem funkcji/przeznaczenia/

rodzaju pomieszczeń (sal) w ww.

budynku,

— terminy wykonania: data

rozpoczęcia, data zakończenia;

3) dowody dotyczące

najważniejszych robót, określające,

czy roboty te zostały wykonane w

sposób należyty oraz wskazujące,

czy zostały wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone

(poświadczenie lub inny dokument

– jeżeli z uzasadnionych przyczyn

o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie

uzyskać ww. poświadczenia).

Uwaga: w przypadku gdy

Zamawiający jest podmiotem, na

rzecz którego roboty budowlane

wskazane w wykazie robót

budowlanych zostały wcześniej

wykonane, Wykonawca nie ma

obowiązku przedkładania dowodów,

o których mowa wyżej.

2. Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny

spełniania ww. warunku na

podstawie złożonego przez

Wykonawcę oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu określonych w art.

22 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem,

że w przypadku składania wniosku

przez Wykonawców występujących

wspólnie, ww. oświadczenie

muszą złożyć łącznie Wykonawcy

występujący wspólnie.

3. Osoby zdolne do wykonania

zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny

spełniania ww. warunku na

podstawie złożonych przez

Wykonawcę niżej wymienionych

dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że

w przypadku składania wniosku

przez Wykonawców występujących

wspólnie, ww. oświadczenie

muszą złożyć łącznie Wykonawcy

występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, w którym Wykonawca

wykaże się:

a) dysponowaniem osobą

wyznaczoną do sprawowania

funkcji kierownika budowy,

posiadającą uprawnienia do

pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

w zakresie kierowania robotami

budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń, która wykaże się co

najmniej 5-letnim doświadczeniem w

pełnieniu funkcji kierownika budowy,

przy budowie* lub przebudowie**

obiektów budowlanych***, w tym co

najmniej 1 szpitala****;

b) dysponowaniem co najmniej

1 osobą wyznaczoną do

sprawowania funkcji kierownika

robót elektrycznych, posiadającą

uprawnienia do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w zakresie

kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez

ograniczeń, która wykaże się co

najmniej 2-letnim doświadczeniem

w pełnieniu funkcji kierownika

robót elektrycznych, przy budowie*

lub przebudowie** obiektów

budowlanych***, w tym co najmniej 1

szpitala****;

c) dysponowaniem co najmniej 1

osobą wyznaczoną do sprawowania

funkcji kierownika robót sanitarnych,

posiadającą uprawnienia do

pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

w zakresie kierowania robotami

budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

bez ograniczeń, która wykaże się co

najmniej 2-letnim doświadczeniem

w pełnieniu funkcji kierownika

robót sanitarnych, przy budowie*

lub przebudowie** obiektów

budowlanych***, w tym co najmniej 1

szpitala****;

d) dysponowaniem co najmniej

1 osobą wyznaczoną do

sprawowania funkcji kierownika

robót telekomunikacyjnych,

posiadającą uprawnienia do

pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

w zakresie kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności telekomunikacji

przewodowej wraz z infrastrukturą

towarzyszącą;

e) dysponowaniem co najmniej 1

osobą wyznaczoną do sprawowania

funkcji kierownika robót drogowych

posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności

drogowej;

f) dysponowaniem co najmniej

1 osobą wyznaczoną do

sprawowania funkcji kierownika robót

ogrodniczych posiadającą:

— wykształcenie wyższe

kierunkowe: architektura krajobrazu

lub ogrodnictwo i która wykaże

się odbyciem co najmniej 3-letniej

praktyki zawodowej w wykonywaniu

zamówień związanych z gospodarką

zielenią albo

— wykształcenie średnie

kierunkowe: ogrodnicze lub

tereny zielone i która wykaże się

odbyciem co najmniej 5-letniej

praktyki zawodowej w wykonywaniu

zamówień związanych z gospodarką

zielenią.

* Przez „budowę” należy rozumieć

wykonanie obiektu budowlanego

w określonym miejscu, a także

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę

obiektu budowlanego.

** Przez „przebudowę” należy

rozumieć wykonywanie robót

budowlanych, w wyniku których

następuje zmiana parametrów

użytkowych lub technicznych

istniejącego obiektu budowlanego,

z wyjątkiem charakterystycznych

parametrów, jak: kubatura,

powierzchnia zabudowy, wysokość,

długość, szerokość bądź liczba

kondygnacji.

*** Przez „obiekt budowlany”

należy rozumieć budynek wraz

z instalacjami i urządzeniami

technicznymi, budowlę stanowiącą

całość techniczno-użytkową wraz z

instalacjami i urządzeniami, obiekt

małej architektury.

**** Przez „szpital” Zamawiający

rozumie budynek lub kompleks

budynków przeznaczonych do

wykonywania działalności leczniczej,

tj. świadczeń całodobowych lub w

okresie nie przekraczającym 24

godzin, świadczeń zdrowotnych

polegających m.in. na:

diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji

pacjentów.

Uwaga:

W przypadku składania wniosku

przez Wykonawców występujących

wspólnie, dysponowaniem ww.

osobami muszą wykazać się łącznie

Wykonawcy występujący wspólnie.

W przypadku, gdy Wykonawca

będzie polegać na osobach zdolnych

do wykonania zamówienia innych

podmiotów – Wykonawca ma

złożyć pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów

w zakresie osób zdolnych do

wykonania zamówienia na okres

korzystania z nich przy wykonaniu

zamówienia.

Uwaga:

Wykaz osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, o którym mowa w pkt

2 ppkt 2 powinien zawierać niżej

wymienione informacje:

1) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

a):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— informacje dotyczące wpisu

do właściwej Izby Samorządu

Zawodowego: nr ewidencyjny

członka, termin ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując pracę na budowie lub

przebudowie obiektów budowlanych,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

pełniła funkcję kierownika budowy

z podaniem: rodzaju robót (budowa

lub przebudowa) oraz charakteru

obiektu,

— czas (od…do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

2) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

b):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— informacje dotyczące wpisu

do właściwej Izby Samorządu

Zawodowego: nr ewidencyjny

członka, termin ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując pracę na budowie lub

przebudowie obiektów budowlanych,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

pełniła funkcję kierownika robót

elektrycznych z podaniem rodzaju

robót (budowa lub przebudowa) oraz

charakteru obiektu,

— czas ( od…do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

3) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

c):

— imię i nazwisko;

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— informacje dotyczące wpisu

do właściwej Izby Samorządu

Zawodowego: nr ewidencyjny

członka, termin ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując pracę na budowie lub

przebudowie obiektów budowlanych,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

pełniła funkcję kierownika robót

sanitarnych z podaniem rodzaju

robót (budowa lub przebudowa) oraz

charakteru obiektu,

— czas (od… do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

4) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

d):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— informacje dotyczące wpisu

do właściwej Izby Samorządu

Zawodowego: nr ewidencyjny

członka, termin ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej;

5) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

e):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— informacje dotyczące wpisu

do właściwej Izby Samorządu

Zawodowego: nr ewidencyjny

członka, termin ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej;

6) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. f):

— imię i nazwisko,

— posiadane wykształcenie,

— nazwa szkoły/uczelni oraz

Nr świadectwa/ dyplomu/ oraz

zakres/ specjalność posiadanego

wykształcenia,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując zamówienia związane z

gospodarką zielenią,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w których wskazana osoba

uczestniczyła wraz z podaniem

zakresu wykonywanych prac

związanych z gospodarką zielenią,

— czas (od…. do…), w którym

osoba uczestniczyła w wykonywaniu

wymienionych zamówień

albo

— imię i nazwisko,

— posiadane wykształcenie,

— nazwa szkoły/uczelni oraz

nr świadectwa/dyplomu oraz

zakres/specjalność posiadanego

wykształcenia,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując zamówienia związane z

gospodarką zielenią,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w których wskazana osoba

uczestniczyła wraz z podaniem

zakresu wykonywanych prac

związanych z gospodarką zielenią,

— czas (od… do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

wymienionych zamówień;

3) Oświadczenia, że osoby, które

będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia posiadają wymagane

uprawnienia.

Powinno być:

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne

do dokonania oceny spełniania

wymogów:

1. Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny

spełniania ww. warunku na

podstawie złożonych przez

Wykonawcę niżej wymienionych

dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że

w przypadku składania wniosku

przez Wykonawców występujących

wspólnie, ww. oświadczenie

muszą złożyć łącznie Wykonawcy

występujący wspólnie;

2) Wykazu robót budowlanych, w

którym Wykonawca wykaże się:

a) wykonaniem* w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu

składania wniosków, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, co najmniej 1

roboty budowlanej polegającej na

budowie** budynku użyteczności

publicznej*** o wartości zamówienia

co najmniej 250 000 000 PLN

brutto (słownie złotych: dwieście

pięćdziesiąt milionów)****;

b) wykonaniem* w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu

składania wniosków, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, co najmniej 1

roboty budowlanej polegającej na

budowie** budynku użyteczności

publicznej*** o powierzchni

użytkowej co najmniej 40 000 m²

oraz, który posiada 3 kondygnacje,

z zastrzeżeniem, że co najmniej

1 z nich ma być kondygnacją

podziemną;

c) wykonaniem* w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu

składania wniosków, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, co najmniej jednej

roboty budowlanej polegającej na

zaprojektowaniu i wykonaniu lub

wykonaniu budowy** szpitala*****,

o powierzchni użytkowej minimum

15 000 m², wyposażonego w co

najmniej: salę operacyjną, salę do

stałego monitorowania pacjenta,

pomieszczenie do diagnozowania

pacjenta oraz pomieszczenie

zabiegowe.

* Za wykonaną robotę budowlaną

Zamawiający rozumie taką robotę,

która została zrealizowana w

ramach danej umowy i odebrana

przez Zamawiającego/Odbiorcę,

jako wykonana w sposób należyty

oraz zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo

do ewentualnego sprawdzenia

prawdziwości przedstawianych

danych, które będą wyszczególnione

we wniosku.

** Przez „budowę” Zamawiający

rozumie wykonanie obiektu

budowlanego w określonym

miejscu, a także odbudowę,

rozbudowę, nadbudowę obiektu

budowlanego. Wielkość powierzchni

użytkowej odpowiednio: 40 000

m² dla warunku określonego w

pkt 2 lit. b) oraz 15 000 m² dla

warunku określonego w pkt 2 lit.

c) dotyczy części nowo wykonanej

(tj. wybudowanej, odbudowanej,

rozbudowanej, nadbudowanej),

co oznacza, że dla wykazania

spełnienia warunków w ramach

powierzchni użytkowej nie mogą

zostać uwzględnione powierzchnie

użytkowe już istniejące, tj. nie objęte

rozbudową i nadbudową.

*** Przez budynek użyteczności

publicznej, Zamawiający rozumie

budynek przeznaczony dla

administracji publicznej, wymiaru

sprawiedliwości, kultury, kultu

religijnego, oświaty, szkolnictwa

wyższego, nauki, opieki zdrowotnej,

opieki społecznej i socjalnej, obsługi

bankowej, handlu, gastronomii,

usług, turystyki, sportu, obsługi

pasażerów w transporcie kolejowym,

drogowym, lotniczym lub wodnym,

poczty lub telekomunikacji oraz

inny ogólnodostępny budynek

przeznaczony do wykonywania

podobnych funkcji; za budynek

użyteczności publicznej uznaje się

także budynek biurowy i socjalny.

**** W przypadku, gdy rozliczenie

pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem

a Zamawiającym/Odbiorcą za

wykonane zamówienie zostało

dokonane w innej walucie niż w

złotych polskich, Zamawiający

dokona przeliczenia wartości

wykonanych zamówień w innej

walucie na złote polskie – na

podstawie średniego kursu złotego

w stosunku do walut obcych

określonego w Tabeli Kursów

Narodowego Banku Polskiego na

8.10.2014.

***** Przez „szpital” Zamawiający

rozumie budynek lub kompleks

budynków przeznaczonych do

wykonywania działalności leczniczej,

tj. świadczeń całodobowych lub w

okresie nie przekraczającym 24

godzin, świadczeń zdrowotnych

polegających m.in. na:

diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji

pacjentów.

Uwaga:

W przypadku składania wniosku

przez Wykonawców występujących

wspólnie, wykonaniem robót muszą

wykazać się łącznie Wykonawcy

występujący wspólnie.

W przypadku gdy Wykonawca

będzie polegać na wiedzy i

doświadczeniu innych podmiotów

Wykonawca ma złożyć pisemne

zobowiązanie tych podmiotów

do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów w zakresie

wiedzy i doświadczenia na okres

korzystania z nich przy wykonaniu

zamówienia.

Uwaga:

Wykaz wykonanych robót

budowlanych, o którym mowa w pkt

1 ppkt 2 powinien zawierać niżej

wymienione informacje:

1) w odniesieniu do pkt 1 ppkt 2 lit.

a): — nazwę i siedzibę Zamawiającego/

Odbiorcy (aktualne dane), z którym

Wykonawca/podmiot zawarł umowę,

— nazwę i miejsce wykonania

zamówienia,

— opis przedmiotu zamówienia wraz

z określeniem rodzaju robót oraz

charakteru budynku, w którym ww.

roboty zostały wykonane,

— wartość brutto wykonanego

zamówienia (roboty budowlanej)

podana w walucie, w której

zostało dokonane rozliczenie

pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a

Zamawiającym/Odbiorcą;

— terminy wykonania: data

rozpoczęcia, data zakończenia;

2) w odniesieniu do pkt 1 ppkt 2 lit.

b):

— nazwę i siedzibę Zamawiającego/

Odbiorcy (aktualne dane), z którym

Wykonawca/podmiot zawarł umowę,

— nazwę i miejsce wykonania

zamówienia,

— opis przedmiotu zamówienia

wraz z określeniem rodzaju robót

oraz charakteru budynku, w którym

ww. roboty zostały wykonane,

jego powierzchni użytkowej oraz

liczby kondygnacji podziemnych i

kondygnacji nadziemnych,

— terminy wykonania: data

rozpoczęcia, data zakończenia;

3) w odniesieniu do pkt 1 ppkt 2 lit.

c):

— nazwę i siedzibę Zamawiającego/

Odbiorcy (aktualne dane), z którym

Wykonawca/podmiot zawarł umowę,

— nazwę i miejsce wykonania

zamówienia,

— opis przedmiotu zamówienia wraz

z: – określeniem zakresu prac (w

przypadku gdy zamówienie dotyczyło

zaprojektowania i wykonania) lub/

i rodzaju robót oraz charakteru

budynku dla którego wykonana

została dokumentacja projektowa

lub/i w którym ww. roboty zostały

wykonane,

– jego powierzchni użytkowej wraz z

podaniem

funkcji/przeznaczenia/rodzaju

pomieszczeń (sal) w ww. budynku;

— terminy wykonania: data

rozpoczęcia, data zakończenia;

3) dowody dotyczące

najważniejszych robót, określające,

czy roboty te zostały wykonane w

sposób należyty oraz wskazujące,

czy zostały wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone

(poświadczenie lub inny dokument

– jeżeli z uzasadnionych przyczyn

o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie

uzyskać ww. poświadczenia).

Uwaga: w przypadku gdy

Zamawiający jest podmiotem, na

rzecz którego roboty budowlane

wskazane w wykazie robót

budowlanych zostały wcześniej

wykonane, Wykonawca nie ma

obowiązku przedkładania dowodów,

o których mowa wyżej.

2. Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny

spełniania ww. warunku na

podstawie złożonego przez

Wykonawcę oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu określonych w art.

22 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem,

że w przypadku składania wniosku

przez Wykonawców występujących

wspólnie, ww. oświadczenie

muszą złożyć łącznie Wykonawcy

występujący wspólnie.

3. Osoby zdolne do wykonania

zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny

spełniania ww. warunku na

podstawie złożonych przez

Wykonawcę niżej wymienionych

dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że

w przypadku składania wniosku

przez Wykonawców występujących

wspólnie, ww. oświadczenie

muszą złożyć łącznie Wykonawcy

występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, w którym Wykonawca

wykaże się:

a) dysponowaniem osobą

wyznaczoną do sprawowania

funkcji kierownika budowy,

posiadającą uprawnienia do

pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

w zakresie kierowania robotami

budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń, która wykaże się co

najmniej 5-letnim doświadczeniem w

pełnieniu funkcji kierownika budowy,

przy budowie* lub przebudowie**

obiektów budowlanych***, w tym co

najmniej 1 szpitala****;

b) dysponowaniem co najmniej

1 osobą wyznaczoną do

sprawowania funkcji kierownika

robót elektrycznych, posiadającą

uprawnienia do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w zakresie

kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez

ograniczeń, która wykaże się co

najmniej 2-letnim doświadczeniem

w pełnieniu funkcji kierownika

robót elektrycznych, przy budowie*

lub przebudowie** obiektów

budowlanych***, w tym co najmniej 1

szpitala****;

c) dysponowaniem co najmniej 1

osobą wyznaczoną do sprawowania

funkcji kierownika robót sanitarnych,

posiadającą uprawnienia do

pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

w zakresie kierowania robotami

budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

bez ograniczeń, która wykaże się co

najmniej 2-letnim doświadczeniem

w pełnieniu funkcji kierownika

robót sanitarnych, przy budowie*

lub przebudowie** obiektów

budowlanych***, w tym co najmniej 1

szpitala****;

d) dysponowaniem co najmniej

1 osobą wyznaczoną do

sprawowania funkcji kierownika

robót telekomunikacyjnych,

posiadającą uprawnienia do

pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

w zakresie kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności telekomunikacji

przewodowej wraz z infrastrukturą

towarzyszącą;

e) dysponowaniem co najmniej 1

osobą wyznaczoną do sprawowania

funkcji kierownika robót drogowych

posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności

drogowej;

f) dysponowaniem co najmniej

1 osobą wyznaczoną do

sprawowania funkcji kierownika robót

ogrodniczych posiadającą:

— wykształcenie wyższe

kierunkowe: architektura krajobrazu

lub ogrodnictwo i która wykaże

się odbyciem co najmniej 3-letniej

praktyki zawodowej w wykonywaniu

zamówień związanych z gospodarką

zielenią albo

— wykształcenie średnie

kierunkowe: ogrodnicze lub

tereny zielone i która wykaże się

odbyciem co najmniej 5-letniej

praktyki zawodowej w wykonywaniu

zamówień związanych z gospodarką

zielenią.

g) dysponowaniem osobą,

która będzie wyznaczona do

sprawowania funkcji projektanta

oraz pełnienia nadzoru projektowego

w specjalności architektonicznej,

posiadającą uprawnienia do

pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

w zakresie projektowania – bez

ograniczeń – w specjalności

architektonicznej, która wykaże

się doświadczeniem przy realizacji

usługi na projektowanie wraz z

pełnieniem nadzoru projektowego co

najmniej jednego szpitala****.

h) dysponowaniem osobą,

która będzie wyznaczona do

sprawowania funkcji projektanta

oraz pełnienia nadzoru projektowego

w specjalności konstrukcyjno

budowlanej, posiadającą

uprawnienia do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w zakresie

projektowania – bez ograniczeń

– w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,

która wykaże się

doświadczeniem przy realizacji

usługi na projektowanie wraz z

pełnieniem nadzoru projektowego co

najmniej jednego szpitala****.

i) dysponowaniem osobą,

która będzie wyznaczona do

sprawowania funkcji projektanta

oraz pełnienia nadzoru projektowego

w specjalności elektrycznej,

posiadającą uprawnienia do

pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

w zakresie projektowania – bez

ograniczeń – w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, która wykaże

się doświadczeniem przy realizacji

usługi na projektowanie wraz z

pełnieniem nadzoru projektowego co

najmniej jednego szpitala****.

j) dysponowaniem osobą,

która będzie wyznaczona do

sprawowania funkcji projektanta oraz

pełnienia nadzoru projektowego w

specjalności sanitarnej, posiadającą

uprawnienia do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w zakresie

projektowania – bez ograniczeń

– w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych, która wykaże się

doświadczeniem przy realizacji

usługi na projektowanie wraz z

pełnieniem nadzoru projektowego co

najmniej jednego szpitala****;

k) dysponowaniem osobą,

która będzie wyznaczona do

sprawowania funkcji projektanta oraz

pełnienia nadzoru projektowego w

specjalności drogowej, posiadającą

uprawnienia do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w zakresie

projektowania – bez ograniczeń – w

specjalności drogowej.

l) dysponowaniem osobą,

która będzie wyznaczona do

sprawowania funkcji projektanta oraz

pełnienia nadzoru projektowego w

specjalności telekomunikacyjnej,

posiadającą uprawnienia do

pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie

w zakresie projektowania – bez

ograniczeń – w specjalności

telekomunikacji przewodowej.

* Przez „budowę” należy rozumieć

wykonanie obiektu budowlanego

w określonym miejscu, a także

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę

obiektu budowlanego.

** Przez „przebudowę” należy

rozumieć wykonywanie robót

budowlanych, w wyniku których

następuje zmiana parametrów

użytkowych lub technicznych

istniejącego obiektu budowlanego,

z wyjątkiem charakterystycznych

parametrów, jak: kubatura,

powierzchnia zabudowy, wysokość,

długość, szerokość bądź liczba

kondygnacji.

*** Przez „obiekt budowlany”

należy rozumieć budynek wraz

z instalacjami i urządzeniami

technicznymi, budowlę stanowiącą

całość techniczno-użytkową wraz z

instalacjami i urządzeniami, obiekt

małej architektury.

**** Przez „szpital” Zamawiający

rozumie budynek lub kompleks

budynków przeznaczonych do

wykonywania działalności leczniczej,

tj. świadczeń całodobowych lub w

okresie nie przekraczającym 24

godzin, świadczeń zdrowotnych

polegających m.in. na:

diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji

pacjentów.

Uwaga:

W przypadku składania wniosku

przez Wykonawców występujących

wspólnie, dysponowaniem ww.

osobami muszą wykazać się łącznie

Wykonawcy występujący wspólnie.

W przypadku, gdy Wykonawca

będzie polegać na osobach zdolnych

do wykonania zamówienia innych

podmiotów – Wykonawca ma

złożyć pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów

w zakresie osób zdolnych do

wykonania zamówienia na okres

korzystania z nich przy wykonaniu

zamówienia.

Uwaga:

Wykaz osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, o którym mowa w pkt

2 ppkt 2 powinien zawierać niżej

wymienione informacje:

1) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

a):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej

albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej)

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując pracę na budowie lub

przebudowie obiektów budowlanych,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

pełniła funkcję kierownika budowy

z podaniem: rodzaju robót (budowa

lub przebudowa) oraz charakteru

obiektu,

— czas (od…do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

2) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

b):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując pracę na budowie lub

przebudowie obiektów budowlanych,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

pełniła funkcję kierownika robót

elektrycznych z podaniem rodzaju

robót (budowa lub przebudowa) oraz

charakteru obiektu,

— czas ( od…do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

3) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

c):

— imię i nazwisko;

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując pracę na budowie lub

przebudowie obiektów budowlanych,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

pełniła funkcję kierownika robót

sanitarnych z podaniem rodzaju

robót (budowa lub przebudowa) oraz

charakteru obiektu,

— czas (od… do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

4) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

d):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

5) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

e):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

6) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2

— imię i nazwisko,

— posiadane wykształcenie,

— nazwa szkoły/uczelni oraz

Nr świadectwa/ dyplomu/ oraz

zakres/ specjalność posiadanego

wykształcenia,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując zamówienia związane z

gospodarką zielenią,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w których wskazana osoba

uczestniczyła wraz z podaniem

zakresu wykonywanych prac

związanych z gospodarką zielenią,

— czas (od…. do…), w którym

osoba uczestniczyła w wykonywaniu

wymienionych zamówień

albo

— imię i nazwisko,

— posiadane wykształcenie,

— nazwa szkoły/uczelni oraz

nr świadectwa/dyplomu oraz

zakres/specjalność posiadanego

wykształcenia,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując zamówienia związane z

gospodarką zielenią,

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w których wskazana osoba

uczestniczyła wraz z podaniem

zakresu wykonywanych prac

związanych z gospodarką zielenią,

— czas (od… do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

wymienionych zamówień;

7) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

g):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując usługę polegającą

na projektowaniu oraz pełnieniu

nadzoru projektowego

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

wykonywała usługę polegającą

na projektowaniu oraz pełnieniu

nadzoru projektowego wraz z

podaniem charakteru obiektu

— czas ( od…do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

8) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

h):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując usługę polegającą

na projektowaniu oraz pełnieniu

nadzoru projektowego

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

wykonywała usługę polegającą

na projektowaniu oraz pełnieniu

nadzoru projektowego wraz z

podaniem charakteru obiektu

— czas ( od…do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

9) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit. i):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując usługę polegającą

na projektowaniu oraz pełnieniu

nadzoru projektowego

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

wykonywała usługę polegającą

na projektowaniu oraz pełnieniu

nadzoru projektowego wraz z

podaniem charakteru obiektu

— czas ( od…do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

10) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

j):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

— nazwa i adres firmy (aktualne

dane), w której osoba pracowała

wykonując usługę polegającą

na projektowaniu oraz pełnieniu

nadzoru projektowego

— wykaz zrealizowanych zamówień,

w ramach których osoba wskazana

wykonywała usługę polegającą

na projektowaniu oraz pełnieniu

nadzoru projektowego wraz z

podaniem charakteru obiektu

— czas ( od…do…), w którym osoba

uczestniczyła w wykonywaniu

podanych zamówień;

11) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

k):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

12) w odniesieniu do pkt 2 ppkt 2 lit.

l):

— imię i nazwisko,

— kwalifikacje/uprawnienia

zawodowe wraz z podaniem

specjalności wynikającej z

uprawnienia budowlanego (w tym nr

uprawnienia) lub innego dokumentu

określającego zakres posiadanych

kwalifikacji / uprawnień zawodowych,

— zakres czynności, które będą

wykonywane przez wskazane osoby,

— podanie podstawy do

dysponowania wskazanymi osobami,

— Podanie podstawy do

pełnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie: Informacje

dotyczące wpisu do właściwej

Izby Samorządu Zawodowego

wraz z nr ewidencyjnym

członka, terminem ważności

członkostwa w Izbie i posiadania

wymaganego ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej albo

informacje dotyczące prawa do

wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie kraju pochodzenia

osoby wskazanej w kolumnie 2

na obszarze UE (w tym informacji

o posiadanym ubezpieczeniu lub

innych środkach indywidualnego

lub zbiorowego ubezpieczenia w

odniesieniu do odpowiedzialności

zawodowej),

3) Oświadczenia, że osoby, które

będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia posiadają wymagane

uprawnienia.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

Sekcja IV.1.2)

Zamiast:

Ograniczenie liczby wykonawców,

którzy zostaną zaproszeni do

składania ofert lub do udziału

Przewidywana liczba wykonawców:

5

Obiektywne kryteria wyboru

ograniczonej liczby kandydatów:

Ocena spełnienia warunków

udziału w postępowaniu zostanie

dokonana w oparciu o dokumenty

lub oświadczenia określone w sekcji

III.2) i VI.3). W przypadku, gdy

warunki udziału w postępowaniu

zawarte w ogłoszeniu spełni większa

liczba wykonawców niż ta, która

została określona w sekcji IV.1.2)

ogłoszenia, Zamawiający zastosuje

dodatkową kwalifikację w zakresie

posiadania wiedzy i doświadczenia,

w postaci:

1) przyznania każdemu Wykonawcy

po 1 punkcie za każde następne

zamówienie wykonane w

wymaganym okresie, wskazane

w warunku (o którym mowa w

Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2 lit. a)

Ogłoszenia), polegające na budowie

budynku użyteczności publicznej o

wartości zamówienia co najmniej 250

000 000 PLN brutto (słownie złotych:

dwieście pięćdziesiąt milionów);

2) przyznania każdemu Wykonawcy

po 1 punkcie za każde następne

zamówienie wykonane w

wymaganym okresie, wskazane

w warunku (o którym mowa w

Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2 lit. b)

Ogłoszenia), polegające na budowie

budynku użyteczności publicznej o

powierzchni użytkowej co najmniej

40 000 m² oraz, który posiada 3

kondygnacje z zastrzeżeniem,

że co najmniej 1 z nich ma być

kondygnacją podziemną;

3) przyznania każdemu Wykonawcy

po 1 punkcie za każde następne

zamówienie wykonane w

wymaganym okresie, wskazane

w warunku (o którym mowa w

Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2 llt. c)

Ogłoszenia), polegające na budowie

szpitala, o powierzchni użytkowej

minimum 15 000 m², wyposażonego

w co najmniej: salę operacyjną, salę

do stałego monitorowania pacjenta,

pomieszczenie do diagnozowania

pacjenta oraz pomieszczenie

zabiegowe. Zamawiający zaprosi

do złożenia oferty 5 wykonawców,

którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu oraz otrzymali

w kolejności, najwyższą ilość

punktów przyznawanych według

ww. zasad. W przypadku uzyskania

przez wykonawców jednakowej

ilości punktów, co spowoduje

przekroczenie liczby Wykonawców,

którą Zamawiający wskazał w

sekcji IV.1.2) ogłoszenia, do

złożenia ofert zostaną zaproszeni

wszyscy wykonawcy, którzy uzyskali

jednakową ilość punktów.

Powinno być:

Ograniczenie liczby wykonawców,

którzy zostaną zaproszeni do

składania ofert lub do udziału

Przewidywana liczba wykonawców:

5

Obiektywne kryteria wyboru

ograniczonej liczby kandydatów:

Ocena spełnienia warunków

udziału w postępowaniu zostanie

dokonana w oparciu o dokumenty

lub oświadczenia określone w sekcji

III.2) i VI.3). W przypadku, gdy

warunki udziału w postępowaniu

zawarte w ogłoszeniu spełni większa

liczba wykonawców niż ta, która

została określona w sekcji IV.1.2)

ogłoszenia, Zamawiający zastosuje

dodatkową kwalifikację w zakresie

posiadania wiedzy i doświadczenia,

w postaci:

1) przyznania każdemu Wykonawcy

po 1 punkcie za każde następne

zamówienie wykonane w

wymaganym okresie, wskazane

w warunku (o którym mowa w

Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2 lit. a)

Ogłoszenia), polegające na budowie

budynku użyteczności publicznej o

wartości zamówienia co najmniej 250

000 000 PLN brutto (słownie złotych:

dwieście pięćdziesiąt milionów);

2) przyznania każdemu Wykonawcy

po 1 punkcie za każde następne

zamówienie wykonane w

wymaganym okresie, wskazane

w warunku (o którym mowa w

Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2 lit. b)

Ogłoszenia), polegające na budowie

budynku użyteczności publicznej o

powierzchni użytkowej co najmniej

40 000 m² oraz, który posiada 3

kondygnacje z zastrzeżeniem,

że co najmniej 1 z nich ma być

kondygnacją podziemną;

3) przyznania każdemu Wykonawcy

po 1 punkcie za każde następne

zamówienie wykonane w

wymaganym okresie, wskazane

w warunku (o którym mowa w

Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2 llt.

c) Ogłoszenia), polegające na

zaprojektowaniu i wykonaniu lub

wykonaniu budowy szpitala, o

powierzchni użytkowej minimum

15 000 m², wyposażonego w co

najmniej: salę operacyjną, salę do

stałego monitorowania pacjenta,

pomieszczenie do diagnozowania

pacjenta oraz pomieszczenie

zabiegowe. Zamawiający zaprosi

do złożenia oferty 5 wykonawców,

którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu oraz otrzymali

w kolejności, najwyższą ilość

punktów przyznawanych według

ww. zasad. W przypadku uzyskania

przez wykonawców jednakowej

ilości punktów, co spowoduje

przekroczenie liczby Wykonawców,

którą Zamawiający wskazał w

sekcji IV.1.2) ogłoszenia, do

złożenia ofert zostaną zaproszeni

wszyscy wykonawcy, którzy uzyskali

jednakową ilość punktów.

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst:

Sekcja IV.2.1)

Zamiast:

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

Powinno być:

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena – 95 %

Okres rękojmi (nie mniej niż 36

miesięcy, nie więcej niż 60 miesięcy)

– 5%

 

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się

zmieniane daty:

Zamiast:                       Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

 

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:               Tekst do dodania:

 

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/02/2015 (dd/mm/rrrr) – ID:2015-019414__

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo z dnia 20.10.2014 r. – pobierz

Pismo z dnia 18.11.2014 r. wraz z zmodyfikowanym Załącznikiem Nr 3 do Wniosku – pobierz

Pismo z dnia 09.12.2014 r. – pobierz

Pismo z dnia 11.02.2015 r. – pobierz

Zmodyfikowane (zgodnie z pismem z dnia 11.02.2015 r.) załączniki do pobrania:

– w formacie .pdf:

Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. – Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 2 – Wykaz robót budowlanych – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (…) albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

– z rozszerzeniem .doc:

Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. – Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 2 – Wykaz robót budowlanych – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (…) albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz
Zmodyfikowany w dniu 11.02.2015 r. Załącznik Nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Pismo z dnia 09.03.2015 r. – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-II-WI/37/DZP-1/2014 17 maja 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Astaldi S.p.A. – Lider, Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy, NBI S.p.A. – Partner, via Giulio Vincenzo Bona 65 00156 Rzym, Włochy – za cenę brutto 211.380.966,14 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12 maja 2016 r. do godz. 11:30 zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1. Astaldi S.p.A. – Lider

Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy

NBI S.p.A. – Partner

via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy

2. ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum

ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

STRABAG AG – Partner Konsorcjum

Ortenburgerstrasse Nr 27, 9800 Spittal an der Drau

Ed. Zueblin AG – Partner Konsorcjum

Stuttgart D-70567, Albstadtweg 3

3. INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. – Lider konsorcjum

Via G. del Pian dei Carpini 1, 50127 Florencja, WŁOCHY

Summa Turizm Yatirimciligi A.S.

27 Aralik Sokak, Nr:3, Cankaya 06105 Ankara/TURCJA

4. IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska

Korporacja ”ALTIS HOLDING” – Partner Konsorcjum

ul. Kaczałowa 5W, 03146 Kijów, Ukraina

przy czym:

– Oferta Nr 2, Oferta Nr 3 i Oferta Nr 4 – zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

– Oferta Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 w kryteriach oceny ofert: „Cena” oraz  „Okres rękojmi” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi”

(liczba miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego)

Razem
1 Astaldi S.p.A. – Lider

Via Giulio Vincenzo Bona 65

00156 Rzym, Włochy

NBI S.p.A. – Partner

via Giulio Vincenzo Bona 65

00156 Rzym, Włochy

211.380.966,14

——————-  x 95 = 95,0

211.380.966,14

60

——  x 5 = 5,0

60

100,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-II-WI/37/DZP-1/2014 20 maja (patrz: sprostowanie) lipca 2016 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

 

Zamawiający informuje, iż uwzględniając treść Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, ogłoszonego w dniu 01 lipca 2016 r. w sprawach o sygnaturach KIO: 898/16, 899/16, 901/16:

  1. Unieważnił czynność polegającą na wyborze najkorzystniejszej oferty (o której mowa w piśmie z dnia 17 maja 2016 r. skierowanym do Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu).
  2. Unieważnił czynność polegającą na odrzuceniu Oferty Nr 4, złożonej przez Wykonawcę: Konsorcjum IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum, Korporacja ”ALTIS HOLDING” – Partner Konsorcjum.
  3. Dokonał czynności powtórnego badania i oceny ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku dokonania powtórnego badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska, Korporacja ”ALTIS HOLDING” – Partner Konsorcjum, ul. Kaczałowa 5W, 03146 Kijów, Ukraina – za cenę brutto 199.593.013,42 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12 maja 2016 r. do godz. 11:30 zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1. Astaldi S.p.A. – Lider

Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy

NBI S.p.A. – Partner

via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy

2. ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum

ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

STRABAG AG – Partner Konsorcjum

Ortenburgerstrasse Nr 27, 9800 Spittal an der Drau

Ed. Zueblin AG – Partner Konsorcjum

Stuttgart D-70567, Albstadtweg 3

3. INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. – Lider konsorcjum

Via G. del Pian dei Carpini 1, 50127 Florencja, WŁOCHY

Summa Turizm Yatirimciligi A.S.

27 Aralik Sokak, Nr:3, Cankaya 06105 Ankara/TURCJA

4 IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska

Korporacja ”ALTIS HOLDING” – Partner Konsorcjum

ul. Kaczałowa 5W, 03146 Kijów, Ukraina

przy czym:
– Oferta Nr 1 i Oferta Nr 3 – zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
– Oferta Nr 2 i Oferta Nr 4 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2 i Ofercie Nr 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena” oraz  „Okres rękojmi” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi”

(liczba miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego)

Razem
2 ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum

ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

STRABAG AG – Partner Konsorcjum

Ortenburgerstrasse Nr 27, 9800 Spittal an der Drau

Ed. Zueblin AG – Partner Konsorcjum

Stuttgart D-70567, Albstadtweg 3

199.593.013,42

——————-  x 95 = 92,1

205.950.000,00

60

——  x 5 = 5,0

60

97,1
4 IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska

Korporacja ”ALTIS HOLDING” – Partner Konsorcjum

ul. Kaczałowa 5W, 03146 Kijów, Ukraina

199.593.013,42

——————-  x 95 = 95,0

199.593.013,42

60

——  x 5 = 5,0

60

100,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Sprostowanie

 

Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, polegającej na omyłkowym określeniu miesiąca w dacie „Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty“, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”. Przedmiotowe Zawiadomienie zostało sporządzone i opublikowane w dniu 20 lipca 2016 r., na co wskazuje również treść ww. Zawiadomienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-II-WI/37/DZP-1/2014 07 września 2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.

Zamawiający mając na względzie przepis art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą) informuje, że:

–                 unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty Konsorcjum: IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska, Korporacja ”ALTIS HOLDING” – Partner Konsorcjum, ul. Kaczałowa 5W, 03146 Kijów, Ukraina, dokonaną w dniu 20 lipca 2016 r.;

–                 powtórzył czynność badania oferty Konsorcjum: IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska, Korporacja ”ALTIS HOLDING” – Partner Konsorcjum, ul. Kaczałowa 5W, 03146 Kijów, Ukraina w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania;

–                 wykluczył Konsorcjum: IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum, ul. Grzybowska 87,
00-844 Warszawa, Polska, Korporacja ”ALTIS HOLDING” – Partner Konsorcjum, ul. Kaczałowa 5W, 03146 Kijów, Ukraina na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy.

Uznał za odrzuconą ofertę tego Wykonawcy – zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w związku z wystąpieniem powyższych okoliczności, dokonał ponownego badania i oceny ofert niepodlegajacych odrzuceniu.

Wobec powyższego – działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – Zamawiający zawiadamia, iż:

w wyniku dokonania powtórnego badania i oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez WykonawcęERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, STRABAG AG – Partner Konsorcjum, Ortenburgerstrasse Nr 27, 9800 Spittal an der Drau, Ed. Zueblin AG – Partner Konsorcjum, Stuttgart D-70567, Albstadtweg 3 – za cenę brutto 205.950.000,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12 maja 2016 r. do godz. 11:30 zostały złożone 4 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1. Astaldi S.p.A. – Lider

Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy

NBI S.p.A. – Partner

via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy

2. ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum

ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

STRABAG AG – Partner Konsorcjum

Ortenburgerstrasse Nr 27, 9800 Spittal an der Drau

Ed. Zueblin AG – Partner Konsorcjum

Stuttgart D-70567, Albstadtweg 3

3. INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. – Lider konsorcjum

Via G. del Pian dei Carpini 1, 50127 Florencja, WŁOCHY

Summa Turizm Yatirimciligi A.S.

27 Aralik Sokak, Nr:3, Cankaya 06105 Ankara/TURCJA

4 IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska

Korporacja ”ALTIS HOLDING” – Partner Konsorcjum

ul. Kaczałowa 5W, 03146 Kijów, Ukraina

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

– oferta Nr 1 i Oferta Nr 3 – zostały odrzucone w dniu 20 lipca 2016 r. i nie podlegały powtórnej ocenie.

– Oferta Nr 4 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

– Oferta Nr 2 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2 w kryteriach oceny ofert: „Cena” oraz  „Okres rękojmi” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi”

(liczba miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego)

Razem
2 ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum

ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

STRABAG AG – Partner Konsorcjum

Ortenburgerstrasse Nr 27, 9800 Spittal an der Drau

Ed. Zueblin AG – Partner Konsorcjum

Stuttgart D-70567, Albstadtweg 3

205.950.000,00

——————-  x 95 = 95,0

205.950.000,00

60

——  x 5 = 5,0

60

100,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 13 października 2014 godz 6:58
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 8:28