niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 619850-N-2018 z dnia 2018-09-20 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490. Adres strony internetowej (URL): www. szrm.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak www. szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak www.szrm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy skłądać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pok. 22.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie. Numer referencyjny: RZP-II-WI/11/DZP-1/2018 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje dokończenie przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Halnej 32 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu. Do istniejącego budynku dobudowana jest 2 kondygnacyjna kubatura z salami przedmiotowymi, magazynami, szatnią i świetlicą. Całość bryły zamyka od południa sala gimnastyczna wraz z magazynami. Zaprojektowano rampy i pochylnie umożliwiające wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych oraz bezkolizyjny podjazd . Na terenie wydzielone zostaną strefy „przyjazne dla dzieci” – place zabaw, ogród sensoryczny oraz wybudowane będzie boisko sportowe. Parametry charakterystyczne: Powierzchnia użytkowa – 1530,4 m2 Powierzchnia całkowita – 1918,7 m2 Kubatura – 8709,2 m3 Wysokość budynku: – istniejący – 14,98 m – rozbudowa – 9,41 m W budynku przewiduje się 45 uczniów i 45 dorosłych – opiekunów. Obiekt powstanie na działkach o numerach ewidencyjnych nr 57, 58 i 59 w obrębie 3-12-79 Dzielnica Wawer – Warszawa. Uwaga: nieruchomość przy ul. Halnej 32 ujęta została w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych m.st. Warszawy na podstawie zarządzenia Nr 29998/2012 z dnia 24.07.2012 r. w sprawie założenia ewidencji zabytków m.st. Warszawy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dokończenie przebudowy istniejącego budynku przy ul. Halnej 32 w Warszawie oraz budowę nowego budynku szkoły wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi – w tym: co, cw, wod-kan, gazowymi, wentylacji mechanicznej oraz z zagospodarowaniem terenu, w tym w szczególności: 2.1. Branża budowlana w zakresie przebudowy istniejącego budynku – między innymi: a) wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem papą, odprowadzeniem wody i obróbkami blacharskimi, b) dokończenie budowy klatki schodowej wraz z dachem i jego pokryciem, c) wykonanie ścianek działowych, d) docieplenie pomieszczeń od wewnątrz na drugim piętrze, e) wykonanie tynków w tym tynków renowacyjnych, f) montaż balustrad, g) osuszenie zawilgoconych posadzek, h) wykonanie sufitów podwieszanych, i) wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, j) wykonanie pozostałych prac wykończeniowych, w tym: malowanie pomieszczeń, ułożenie płytek ceramicznych, ściennych i podłogowych, k) wykonanie podłóg, l) wykonanie elewacji wraz z parapetami zewnętrznymi, rurami spustowymi, wykończeniem schodów do wejścia głównego. 2.2. Branża budowlana w zakresie budowy nowego budynku – między innymi: a) rozbiórka pokrycia dachowego z papy oraz szlicht ocieplenia i izolacji z folii wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, b) wykonanie nowych pokryć dachów wraz z ociepleniem i obróbkami blacharskimi, c) wykonanie ścianek działowych, d) skucie zniszczonych (zawilgoconych) tynków gipsowych oraz cementowo-wapiennych, wykonanie nowych tynków w całym budynku, e) osuszenie zawilgoconych posadzek, f) uzupełnienie stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników w istniejących oknach oraz parapety wewnętrzne, wymiana istniejących zwykłych klamek na klamki zamykane na klucz, g) montaż stolarki drzwiowej, h) wykonanie sufitów podwieszanych, i) wykonanie pozostałych prac wykończeniowych takich jak malowanie, układanie płytek ceramicznych, układanie podłóg, j) montaż windy, k) wykonanie elewacji: ocieplenie z wełny mineralnej z elementami wykończenia płytami Alucobond. 2.3. Branża sanitarna – instalacje wewnętrzne zakres prac dla istniejącego i nowego budynku: 1) Instalacja c.o. i c.t.: a) dokończenie montażu podposadzkowej instalacji c.o., b) dokończenie montażu instalacji c.t., podłączenie central wentylacyjnych wraz z armaturą, c) montaż brakujących grzejników stalowych, d) sprawdzenie podłączeń zamontowanych grzejników i ich ewentualne doprowadzenie do sprawności technicznej, e) wykonanie izolacji termicznej poziomów instalacji c.o. i c.t., f) sprawdzenie kompletności wyposażenia piętrowych rozdzielaczy ciepła dla instalacji c.o. z montażem zaworów, g) wykonanie próby szczelności całej instalacji c.o. i c.t., h) uruchomienie i regulacja instalacji c.o. i c.t. 2) Instalacja wod.-kan.: a) dokończenie montażu podposadzkowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, b) wykonanie izolacji poziomów i pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, c) wykonanie próby ciśnieniowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z płukaniem, d) wykonanie podejścia pod przybory sanitarne, e) wykonanie tzw. „białego montażu”. 3) Instalacja wentylacji mechanicznej: a) montaż central wentylacyjnych wraz z automatyką, rozruch i regulacja, b) montaż wentylatorów wyciągowych, c) montaż czerpni i wyrzutni wentylacyjnych d) montaż nawiewników i wywiewników na instalacji wentylacji, 4) Instalacja wewnętrzna gazu ziemnego: a) uzupełnienie armatury odcinającej, b) wykonanie próby ciśnieniowej dla gazowni, c) oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, d) malowanie rur, e) montaż szafki gazowej na elewacji z zaworem typu MAG3. 5) Instalacja technologiczna w kotłowni: a) sprawdzenie połączeń instalacji w kotłowni z wykonaniem próby szczelności, b) uruchomienie kotłów wraz z instalacją, c) wykonanie wentylacji nawiewnej i wyciągowej w pomieszczeniu kotłowni, d) sprawdzenie drożności komina spalinowego, e) zgłoszenie kotłów i urządzeń ciśnieniowych do UDT i uzyskanie decyzji dopuszczającej do eksploatacji, f) wykonanie i uruchomienie instalacji pompy cieplnej dla potrzeb przygotowania c.w.u. z podłączeniem do instalacji w kotłowni gazowej wraz z dokumentacją powykonawczą, Uwaga: Wykonawca powinien przewidzieć, że niektóre urządzenia oraz armatura mogą wymagać rozłączenia i ponownego połączenia z instalacją, z uwagi na przerwę w prowadzeniu robót budowlanych. Ilości koniecznych do wykonania robót określone zostały w załączonych przedmiarach oraz dokumentacji technicznej. 2.4. Branża elektryczna: 1) zakres prac dla instalacji wewnętrznych dla istniejącego i nowego budynku: a) trasy kablowe – dokończenie montażu koryt kablowych i układania orurowania podtynkowego pod instalacje. Wykonanie uszczelnień p.poż., b) montaż RG budynku, Rozdzielnic Piętrowych, zasilaczy KD, c) ułożenie wewnętrznych linii zasilających, d) zakończenie montażu oprzewodowania, e) montaż opraw oświetleniowych, łączników i przycisków, f) montaż gniazd wtyczkowych, g) ułożenie linii zasilających dla urządzeń technicznych wraz z osprzętem, h) wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, i) montaż instalacji dzwonkowej, j) montaż uszczelnień wodo i gazoszczelnych, k) dostawa i montaż UPS-a, l) wykonanie pomiarów elektrycznych i oświetleniowych wykonanych instalacji. 2) zakres prac dla instalacji elektrycznej zewnętrznej: a) oświetlenie zewnętrzne – zakończenie wykonania kablowych linii zasilających, montaż słupów wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego, b) zakończenie budowy głównej linii zasilającej wraz z zalicznikowaniem obiektu, c) dokończenie wykonywania kablowych linii zasilających dla bramy, wideodomofonów oraz zbiornika. 2.5. Branża teletechniczna – zakres prac dla instalacji wewnętrznej dla istniejącego i nowego budynku: a) instalacja okablowania strukturalnego i wi-fi – okablowanie, montaż osprzętu i urządzeń, uruchomienie i pomiary, b) montaż instalacji przyzywowej – okablowanie, pomiary, montaż osprzętu i urządzeń, uruchomienie systemu, c) montaż telewizji CCTV IP – okablowanie, pomiary, montaż osprzętu i urządzeń, oprogramowanie i uruchomienie systemu, d) instalacja systemu SSWiN – okablowanie, pomiary, montaż osprzętu i urządzeń, oprogramowanie i uruchomienie systemu, e) montaż instalacji oddymiania – dokończenie okablowania , pomiary, montaż osprzętu i urządzeń, oprogramowanie i uruchomienie systemu, f) system kontroli dostępu – okablowanie, pomiary, montaż osprzętu i urządzeń, oprogramowanie i uruchomienie systemu, g) system wideodomofonowy – okablowanie, pomiary, montaż osprzętu i urządzeń, oprogramowanie i uruchomienie systemu, h) instalacja TV-SAT – okablowanie, montaż osprzętu i urządzeń, uruchomienie, pomiary, i) system detekcji gazu – włączenie istniejącego kabla od zainstalowanej centrali detekcji gazu do zaworu zamykającego dopływ gazu MAG, zamontowanie i podłączenie do istniejącego kabla, istniejącego sygnalizatora zewnętrznego, sprawdzenie i uruchomienie istniejącego systemu, j) instalacja multimedialna i nagłośnieniowa – montaż osprzętu i urządzeń, uruchomienie systemu, k) instalacja rzutników i tablic multimedialnych – sprawdzenie prawidłowości ułożenia i ew. dostosowanie wykonanego orurowania do planu zagospodarowania pomieszczeń i typu zamówionych w osobnym postępowaniu tablic multimedialnych, wciągnięcie okablowania do rur, l) trasy kablowe – dokończenie montażu koryt kablowych i układania orurowania podtynkowego pod instalacje. Wykonanie uszczelnień p.poż. 2.6. Wykonanie prac budowlanych w zakresie zmiany sposobu ewakuacji z budynku szkoły przy ul. Halnej 32 w zakresie prac: architektoniczno – budowlanych, instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej, określonych w: 1) Ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 przy ul. Halnej 32, 2) Dokumentacji zamiennej w zakresie zmiany sposobu ewakuacji z budynku szkoły przy ul. Halnej 32 w tym; PB i PW – Architektura, Elektryka i teletechnika oraz 3) Postanowieniu MKWPSP z dnia 18.05.2018 r. 2.7. Dokończenie i budowa sieci infrastruktury podziemnej wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy, w tym między innymi: 1) przyłącza wody z wodomierzem obejmującym wykonanie: a) odcinka przyłącza od granicy działki do sieci wodociągowej w ulicy o długości ok. 5 mb., b) wykonanie wcinki przyłącza do sieci w ulicy, c) wykonanie próby ciśnieniowej całego przyłącza wraz z płukaniem, d) przygotowanie do odbioru studni wodomierzowej wraz z armaturą, e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego, f) zgłoszenie do przeglądu i odbioru technicznego całego przyłącza przez Inspektora Nadzoru ze strony MPWiK wraz z uzyskaniem zgody na eksploatację, 2) sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki, gdzie należy wykonać: a) regulację wysokościową studni rewizyjnych zgodnie z dokumentacją, b) uzupełnienie uszkodzonych włazów i pokryw na studniach kanalizacyjnych oraz zbiorniku na ścieki, c) oczyszczenie studni i bezodpływowego zbiornika na ścieki, d) sprawdzenie szczelności sieci kanalizacyjnej, e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanej sieci kanalizacyjnej, 3) odprowadzenie wody deszczowej, itp. 2.8. Dokończenie i budowa elementów nowego zagospodarowania terenu wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, nawierzchni utwardzonych tj. dróg, chodników, bieżni, ścieżek, placu zabaw, ogródków: sensorycznego i warzywnego, ogrodzenia z furtkami i bramą, elementami małej architektury i elementami instalacji oświetlenia zewnętrznego. 2.9. Wykonanie robót związanych z gospodarką zielenią istniejącą oraz wykonanie nowej zieleni wraz z nasadzeniami, w tym: a) dla zieleni – wycięcie oraz usunięcie karp wraz z wywozem dwóch drzew o obwodach pni 190 i 165 cm., b) nasadzenia – przygotowanie terenu do nasadzeń – oczyszczenie z pozostałości po usunięciach samosiewów, zebranie i wywóz nadmiaru ziemi, realizacja nasadzeń zgodnie z dokumentacją projektową. 2.10. Rozbiórka tymczasowych zabezpieczeń budowlanych – wykonanych dla istniejących obiektów Halna 32. 2.11. Uporządkowanie terenu z usunięciem pozostałego gruzu, odpadów materiałowych i śmieci. 3. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty: 1) dokumentacja inwentaryzacyjno-powykonawcza, 2) Przedmiary robót. 3) Projekt budowlany. 4) Projekty wykonawcze. 5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 6) Decyzja Nr 1132/2016 z dnia 28.12.2016 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. 7) Ekspertyza Mykologiczna. 8) Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 przy ul. Halnej 32 w Warszawie z marca 2018. 9) Postanowienie z dnia 18 maja 2018 nr WZ.5595.236.1.2018 wydane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – dotyczące spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (zamienne) dla budynku ul. Halna 32. 10) Dokumentacja zamienna w zakresie zmiany sposobu ewakuacji z budynku szkoły przy ul. Halnej 32, w tym : a) Architektura – projekt budowlany i projekt wykonawczy. b) Elektryka – projekt budowlany i projekt wykonawczy. c) Teletechnika – projekt budowlany i projekt wykonawczy. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności prace zbrojarsko- betoniarskie, blacharskie, dekarskie, murarskie, tynkarskie (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy); b) roboty elektryczne/teletechniczne, w tym w szczególności prace monterskie instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji); c) roboty sanitarne, w tym w szczególności prace instalacjne i/lub urządzeń, monterskie sieci (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji). d) roboty związane z zagospodarowaniem terenu, w tym w szczególności roboty w zakresie zieleni. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 4 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.” II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45262500-6
45421000-4
45443000-4
45400000-1
45111000-8
45310000-3
45330000-9
45111291-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30 II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) posiada doświadczenie: a) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu1 co najmniej jednej roboty budowlanej polegających na budowie2 lub przebudowie4 budynku użyteczności publicznej5 o powierzchni użytkowej co najmniej 1500 m2. b) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu1 co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie2 lub przebudowie4 budynku o charakterze użyteczności publicznej5 o wartości zamówienia co najmniej 4.000.000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych)3 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, oraz posiadającego minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, b) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie w sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, e) do sprawowania funkcji kierownika robót ogrodniczych, posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu, która wykaże się odbyciem co najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią albo wykształcenie średnie kierunkowe: tereny zielone, która wykaże się odbyciem co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w wykonywaniu zamówień związanych z gospodarką zielenią, Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w sekcji III.1.3) ust. 1: 1 Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako należycie wykonana oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 2 Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę. 3 W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 20 września 2018 r. 4 Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. 5 Przez „budynek o charakterze użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 2: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł – w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zwanym w SIWZ Wykazem robót budowlanych – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. * Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ) III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w sekcji III.3), Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXV SIWZ – w formie papierowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak Informacja na temat wadium 1. Kwota i termin wniesienia wadium. 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100) 2) Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 3 listopada 2018 r. włącznie. UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały – odpowiednio – nowym terminom. 3) Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert, o godzinie wyznaczonej na składanie ofert. 4) Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Formy i miejsce wnoszenia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.); UWAGA! – W przypadku wnoszenia wadium w formach wymienionych w ppkt 2 – 5 beneficjentem tych dokumentów musi być: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31. – Oryginał wadium musi być złożony w siedzibie SZRM, w pokoju Nr 22, (I piętro). Kopia wadium powinna być złożona w ofercie. Wykonawca, dla celów dowodowych, powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w siedzibie SZRM. – Wadium w formie pieniędzy musi być wniesione przelewem – na niżej wskazany rachunek bankowy: Bank Handlowy: Nr 80 1030 1508 0000 0005 5005 2067. z dopiskiem: „Wadium do przetargu na: Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie. Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2018. O uznaniu, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na wyżej wskazany rachunek bankowy. Kopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. 3. Inne wymagania dotyczące wnoszenia wadium. Złożone poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa i poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – musi zawierać zobowiązanie, zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 4. Zwrot wadium. 1) Wadium wniesione w pieniądzu będzie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 2) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5. 3) Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4 pkt 2, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 12 wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-05, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3), powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4) , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Brański

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełnieniawarunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – ZOBOWIĄZANIE – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – zakres część podwykonawstwa – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – PRZETARGOWA, w tym:
1. Ekspertyza mykologiczna – pobierz
2. Projekt Budowlany
3. Projekty Wykonawcze
4. Dokumentacja zamienna w zakresie zmiany sposobu ewakuacji z budynku szkoły przy ul. Halnej 32
5. Dokumentacja Inwentaryzacyjna – powykonawcza
6 Inne opracowania dokumentacji technicznej niezbędne do dalszej realizacji zadania – pobierz
7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
8. Przedmiary robót – pobierz
9. Inwentaryzacja obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkól Specjalnych Nr 102” – część opisowa- pobierz
10. Zagospodarowanie terenu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102” – część opisowa – pobierz
11. Inwentaryzacja fotograficzna obiektu przy ul. Halnej 32 (budynek istniejący – przebudowywany oraz budynek nowowybudowany).

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 24.09.2018 r. – pytania o odpowiedzi

Pismo SZRM z dnia 04.10.2018 r. – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

05 października 2018 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.39.2018
Nr procedury: RZP-II-WI/11/DZP-1/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – informuje, iż w dniu 05.10.2018 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 4.683.864,38 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto i okresy rękojmi zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Okres rękojmi

 

1 Konsorcjum firm:

WIMAKS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. – Lider Konsorcjum
ul. Narcyzowa 20A
04-930 Warszawa

WIMAKS
Toczyłowski Dariusz
ul. Sadowa 47
05-410 Józefów

11.750.512,44  60 miesięcy

od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego

2 BUDIMPOL Sp. z o.o.
ul. Mroźna 13A
03-654 Warszawa
8.440.187,34  60 miesięcy

od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego

3 Pro – form
Daniel Flisek
Gończyce 103A
08-460 Sobolew
7.208.000,08  60 miesięcy

od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego

4 ZAB – BUD Sp. z o.o.
ul. Nowosielecka 14A lok. 2
00-466 Warszawa
12.108.708,81 60 miesięcy

od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór ww. oświadczenia został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w załączeniu do niniejszej informacji). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik do informacji z otwarcia – Oświadczenie dot. grupy kapitalowej – wzór – pobierz

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Brański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Warszawa, dn. 31października 2018 r.

Nr procedury: RZP-II-WI/11/DZP-1/2018
Nr sprawy: DZP-1.260.39.2018.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż:
unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie prawne:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 5 października 2018 r. do godz. 11:30 zostały złożone cztery Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1) Konsorcjum firm:
WIMAKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. – Lider Konsorcjum, ul. Narcyzowa 20A, 04-930 Warszawa
WIMAKS Toczyłowski Dariusz, ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów
(Oferta Nr 1) – Cena oferty brutto: 11.750.512,44 zł. Po poprawie innej omyłki cena oferty brutto wynosi: 11.973.476,54 zł.
2) BUDIMPOL Sp. z o.o., ul. Mroźna 13A, 03-654 Warszawa (Oferta Nr 2) – Cena oferty brutto: 8.440.187,34 zł.
3) Pro – form Daniel Flisek, Gończyce 103A, 08-460 Sobolew (Oferta Nr 3) – Cena oferty brutto: 7.208.000,08 zł.
4) ZAB – BUD Sp. z o.o., ul. Nowosielecka 14A lok. 2, 00-466 Warszawa (Oferta Nr 4) – Cena oferty brutto: 12.108.708,81 zł.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 4.683.864,38 zł brutto, wobec czego cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Brański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 20 września 2018 godz 15:23
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 31 października 2018 godz 16:36