wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ul. Brzozowa 11/13/15 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008
 

Numer ogłoszenia: 398240 – 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ul. Brzozowa 11/13/15 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Etap I – przygotowania w magazynie Wykonawcy urządzeń multimedialnych do transportu, tj. odpowiednie opakowanie zabezpieczenie przed uszkodzeniami i oznakowanie urządzeń; 2) Etap II – przechowywania urządzeń multimedialnych, a następnie dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania urządzeń, wymienionych w Zestawieniu kosztów zamówienia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta, a także podłączenia przyłączy ściennych dla ww. urządzeń oraz uruchomienia wraz z zaprogramowaniem systemu sterowania i nagłośnienia zainstalowanych urządzeń oraz przeszkolenia pracowników Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta z obsługi urządzeń stanowiących ww. wyposażenie.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.03.2012 r. w tym: 1) Etap I a) rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy; b) zakończenie: dnia 20.12.2011 r. 2) Etap II a) rozpoczęcie przechowania urządzeń multimedialnych – od dnia 20.12.2011 r. b) zakończenie – dnia 20.03.2012r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6, 32.34.23.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego . 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 6 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl; katalog: Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień publicznych (II piętro, pokój Nr 44).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2. w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) FINANSOWANIE: Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk OFERTA – pobierz

 Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art 22 – pobierz

 Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art 24 – pobierz 

 Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz 

  Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz 

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Rys. 3-16.1 „Sala odbudowy Detal mocowania tabletów Rura” – pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Warszawa, dnia 07 grudnia 2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ul. Brzozowa 11/13/15  – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – VD PARTNER Marcin Jarzębski, z siedzibą w Sulejówku (kod: 05-071), przy ul. Okrzei 22/2

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05 grudnia 2011 r. do godz. 11:30 zostały złożone cztery Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta Nr 1 – RGB Audio Spółka Cywilna Radosław i Grzegorz Rogóż, z siedzibą w Warszawa – Wesoła (kod: 05-077), przy ul. Dworkowej 9/12;

Oferta Nr 2 – PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), przy ul. Krakowskiej 29 C;

Oferta Nr 3 – „TRIAS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (kod: 87-100), przy ul. Równinnej 11/13;

Oferta Nr 4 – VD Partner Marcin Jarzębski, z siedzibą w Sulejówku (kod: 05-071), przy ul. Okrzei 22/2;

 

przy czym:

– Oferta Nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy;

– Oferta Nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

Oferta Nr 3 i Oferta Nr 4 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:Cena

Razem

3

83.633,85
______________  x 100 =   94,6
88.389,03

94,6 pkt

4

83.633,85
______________  x 100 = 100,0
83.633,85

100,0 pkt

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/28/DZP-1/2011                                             dnia 13 grudnia 2011 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ul. Brzozowa 11/13/15 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana pismem z dnia 07 grudnia 2011 r., w dniu 13 grudnia 2011 r. uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, wycofując swoją ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu, a tym samym nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wobec czego:

za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę „TRIAS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Toruniu (kod: 87-100), przy ul. Równinnej 11/13.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dokonał – bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert – wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, nie podlegających odrzuceniu ofert tj. oferty złożonej przez nw. Wykonawcę:

„TRIAS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Toruniu (kod: 87-100), przy ul. Równinnej 11/13 (Oferta Nr 3).

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone pismem z dnia 07 grudnia 2011 r., do dnia 12 grudnia 2011 r. nie skorzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej (odwołania).

Wobec powyższego umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta po dniu 13.12.2011 r.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ul. Brzozowa 11/13/15 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008
 

Numer ogłoszenia: 333157 – 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 398240 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń multimedialnych wraz z ich montażem do Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta przy ul. Brzozowa 11/13/15 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Etap I – przygotowania w magazynie Wykonawcy urządzeń multimedialnych do transportu, tj. odpowiednie opakowanie zabezpieczenie przed uszkodzeniami i oznakowanie urządzeń; 2) Etap II – przechowywania urządzeń multimedialnych, a następnie dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania urządzeń, wymienionych w Zestawieniu kosztów zamówienia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta, a także podłączenia przyłączy ściennych dla ww. urządzeń oraz uruchomienia wraz z zaprogramowaniem systemu sterowania i nagłośnienia zainstalowanych urządzeń oraz przeszkolenia pracowników Centrum Interpretacji Zespołu Zabytkowego Starego Miasta z obsługi urządzeń stanowiących ww. wyposażenie. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.03.2012 r. w tym: 1) Etap I a) rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy; b) zakończenie: dnia 20.12.2011 r. 2) Etap II a) rozpoczęcie przechowania urządzeń multimedialnych – od dnia 20.12.2011 r. b) zakończenie – dnia 20.03.2012 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6, 32.34.23.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRIAS Spółka Akcyjna, ul. Równinna nr 11 lok 13, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75059,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 88389,03
 • Oferta z najniższą ceną: 83633,85 / Oferta z najwyższą ceną: 99471,33
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 25 listopada 2011 godz 15:04
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:33