niedziela, 17 października 2021

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2018/S 173-391720

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Warszawa
00-099
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
Tel.: +48 223124400
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szrm.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szrm.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Administracja samorządowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury

Numer referencyjny: RZP-II-WI/9/DZP-1/2018

II.1.2)Główny kod CPV

45000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN“.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45111200

45220000

45221244

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911

II.2.4)Opis zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN“.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Budowę kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad. Kanał zbiorczy (w skrócie KZ) – należy przez to rozumieć podziemną budowlę – obiekt liniowy w formie kanału technologicznego składającego się z dwóch równoległych tuneli: kablowego oraz wodociągowo-ciepłowniczego. KZ realizowany jako niezależny obiekt budowlany służący umieszczeniu podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Głównym założeniem projektu kanału zbiorczego jest uwolnienie terenów wokół Pałacu Kultury

I Nauki w Warszawie w tym Placu Defilad od sieci i instalacji, które obecnie są tam zlokalizowane w celu umożliwienia realizacji przyszłej zabudowy. Rolą kanału jest uporządkowane przeprowadzenie sieci, instalacji i przewodów teletechnicznych przez cały teren oraz umożliwienie korzystania z tych sieci przyszłym odbiorcom.

Wykaz działek obejmujący zakres inwestycji: działki z obrębu ewid.: 5-03-09: 23/15; 23/3; 23/97; 24/33; 24/35.

Dane powierzchniowo-przestrzenne:

Powierzchnia całkowita PC: 6 137,10 m2

Powierzchnia użytkowa PU: 5 217,52 m2

Kubatura: 23 756 m3

Długość całkowita: 850,15 mb

KZ w całości jest obiektem technicznym nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi, dostęp do kanału możliwy jest tylko w celu bieżącej konserwacji, okresowych nadzorów oraz prac związanych z montażem lub utrzymaniem sieci.

Na poziomie terenu zaprojektowano postawienie obiektu kontenerowego, pełniącego funkcję Pomieszczenia nadzoru. Wewnątrz kontenera zlokalizowano wejście do klatki schodowej prowadzącej pod ziemię na poziom kanału zbiorczego.

Obiekt kanału zbiorczego został podzielony na 27 stref pożarowych, przyjmując założenie, że długość każdej strefy pożarowej nie będzie większa niż 100 m a powierzchnia nie przekroczy 500 m2. Realizacja zakłada w ramach 27 stref również 3 należące do podziemnej stacji transformatorowej przylegającej do KZ. Ze względu na realizację KZ przed parkingiem podziemnym występuje konieczność uruchomienia stacji transformatorowej obsługującej KZ oraz w przyszłości parking. W tym celu zaprojektowano podziemną stację transformatorową w obudowie betonowej z dostępem od strony KZ a w przyszłości od parkingu.

Kanał zbiorczy zostanie wyposażony w szereg instalacji i elementów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

 • suwnica – elementy do transportu rur w części mokrej,
 • wsporniki – półki do prowadzenia instalacji w kanale,
 • przejścia szczelne,
 • wejścia/wyjścia dla obsługi,
 • otwory montażowe do wprowadzania rur, kabli, instalacji, oraz innych elementów wyposażenia,
 • system monitoringu: telewizja przemysłowa CCTV, czujniki poziomu tlenu, czujniki monitorujące temperaturę, czujniki monitorujące stężenie (występowanie) gazu,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe,
 • wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna,
 • odwodnienie tuneli: mokrego i suchego,
 • instalacje wod.- kan.,
 • oświetlenie,
 • oświetlenie ewakuacyjne,
 • instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru,
 • instalacja telefonu alarmowego,
 • instalacje kontroli dostępu,
 • instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Posiada doświadczenie:

 1. a) posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie** budowli – obiektu inżynieryjnego*** o wartości zamówienia co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów)**** brutto,
 2. b) posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie** budowli – obiektu inżynieryjnego*** podziemnego, wykonywanej w technologii betonu wylewanego na mokro, o powierzchni całkowitej co najmniej 2 000 m2,

Uwaga:

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.

*** Przez „budowlę – obiekt inżynieryjny” Zamawiający rozumie każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: tunele, przepusty, parkingi podziemne, konstrukcje oporowe, podziemne przejścia dla pieszych,

**** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem

A Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego

W stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku polskiego na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem

Ww. roboty budowlanej muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:

 1. a) do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach zbrojarsko betonowych;
 2. b) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 3. c) do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 4. d) do pełnienia funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 5. e) do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Uwaga.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem

Ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji ciąg dalszy: Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy – w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ „Wykazem robót budowlanych” – wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz

Z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).

Uwaga!

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ)

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) i ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
 2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Wzór umowy zawiera w szczególności przewidziane zmiany w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określonym w Rozdz. XXII ust. 3 SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/10/2018

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 17/12/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 19/10/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: ul. Senatorska 29/31, Warszawa (00-099), Sala Konferencyjna znajdująca się na I piętrze (pokój nr 12), POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 640 000,00 PLN. Szczegółowe informacje ws. wadium zawarto w SIWZ. Wykonawca składając Ofertę musi do tej Oferty załączyć:

1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga. W druku „OFERTA” należy wskazać hasło dostępu do JEDZ Wykonawcy oraz ewentualnie hasło dostępu do JEDZ podmiotu trzeciego. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3)Wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ – zawierający wymagane oświadczenia określone w SIWZ – należy przedstawić w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale IX ust. 4 SIWZ. Uwaga!W przypadku Wykonawców występujących wspólnie formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnienie oraz w zakresie braku/bądź istnienia podstaw wykluczenia danego Wykonawcy – w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.4)Kopię dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w SIWZ. 5) Zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego oraz określi czy zrealizuje robotę, której dotyczą wskazane zdolności w zakresie kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a na których to zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do stosownych warunków udziału w postępowaniu – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ – należy przedstawić w formie oryginału. 6) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXV SIWZ – w formie papierowej.

Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4-6 ustawy Pzp. Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego – w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 pkt 3 ustawy, w zakresie braku podstaw wykluczenia – złożyć dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. XVIII ust 2 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245877801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 179-198 Ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/09/2018

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – Standardowy formularz (wzór) – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór Umowy – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie dot. Grupy kapitałowej – wzór – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 – Pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Decyzja nr 216/ŚRD/IN/2018 z dnia 28.06.2018 r. o pozwoleniu na budowę – Pobierz

Załączniki od Nr 14 do Nr 19 do SIWZ – Projekt Budowlany – Pobierz

Załączniki od Nr 20 do Nr 32 do SIWZ – Projekty Wykonawcze – Pobierz

Załącznik Nr 33 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Pobierz

Załącznik Nr 34 do SIWZ – Przedmiar robót – Pobierz

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2018/S 176-398329

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 173-391720)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Warszawa
00-099
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
Tel.: +48 223124400
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szrm.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury …

Numer referencyjny: RZP-II-WI/9/DZP-1/2018

II.1.2)Główny kod CPV

45000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/09/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 173-391720

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa

Zamiast:

Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury

Numer referencyjny: RZP-II-WI/9/DZP-1/2018

Powinno być:

Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PkiN”.

Numer referencyjny: RZP-II-WI/9/DZP-1/2018

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (Korespondencja)

pismo z dnia 01 10 2018 r. – pobierz
Załącznik Nr 1 do pisma z dnia 01.10.2018 r. – Zmodyfikowany Załącznik Nr 2 do SIWZ – formularza-JEDZ – pobierz

 

Załącznik Nr 2 do pisma z dnia 01.10.2018r – Pobierz

Pismo z dnia 05.10.2018 r. – Pobierz

Załączniki Nr 1, 3-5, 7-11 do SIWZ w wersji edytowalnej – Pobierz

Pismo z dnia 12.10.2018 r. – Pobierz

Pismo z dnia 12.10.2018 r. – Pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

DZP-1.260.37.2018.     .MW                                                                               19 października 2018 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/9/DZP-1/2018

………………………..

………………………..

………………………..

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”..

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – informuje, iż w dniu 19.10.2018 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 39.295.936,98 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz okres rękojmi zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Okres rękojmi
1. IDS-BUD S.A.

ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

90.176.919,13 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy:DZP.1.260.37.2018……..MW

Nr procedury: RZP-II-WI/9/DZP-1/2018                                                    29 października 2018 r.

…………………………….

…………………………….

…………………………….

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 11:30 została złożona jedna Oferta przez Wykonawcę:

IDS-BUD S.A., ul. Grzybowska 87 (kod: 00-844) Warszawa (Oferta Nr 1) – Cena oferty brutto: 90.176.919,13 zł,

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 39.295.936,98 zł brutto.

Kwota, o której mowa wyżej jest jednocześnie kwotą jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wobec faktu, iż cena zawarta w złożonej ofercie przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do wysokości ceny oferty złożonej w niniejszym postępowaniu, postanawia się jak na wstępie.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnieniu postępowania – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 10 września 2018 godz 15:03
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wicik - 29 października 2018 godz 14:45