środa, 1 grudnia 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Polska-Warszawa: Meble biurowe

2014/S 075-129438

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
00-099 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223124400
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490

Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szrm.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Administracja samorządowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa.
Kod NUTS PL127

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” – zakres według Załącznika Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery Części w następujący sposób:
Część I – Meble biurowe,
Część II – Meble metalowe,
Część III – Regały jezdne/archiwalne,
Część IV – Zabudowy meblowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39130000, 39131000, 39141000, 39141300, 39121000, 39153000, 38622000, 39151200, 39150000, 39131100, 39143200, 39156000, 39141400, 39711100, 39713100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” – zakres według Załącznika Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery Części w następujący sposób:
Część I – Meble biurowe,
Część II – Meble metalowe,
Część III – Regały jezdne/archiwalne,
Część IV – Zabudowy meblowe.

W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, wykonania, dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania wyposażenia, wymienionego w Załączniku nr 5 do SIWZ, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi oraz jego uruchomienia, a także wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, a także zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji (dotyczy Części III i IV).

Termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie – w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1
Nazwa: Meble biurowe
1) Krótki opis
Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” – zakres według Załącznika Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia (Część I – meble biurowe).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39130000, 39131000, 39141000, 39141300, 39121000, 39153000, 38622000

3) Wielkość lub zakres
W ramach realizacji ww. części, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, wykonania, dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania wyposażenia, wymienionego w Załączniku Nr 5 do SIWZ (Część I – meble biurowe), we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi.

Termin wykonania zamówienia (Część I – meble biurowe):
1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie – do dnia 29 sierpnia 2014 r.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Meble metalowe
1) Krótki opis
Dostawa mebli metalowych do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” – zakres według Załącznika Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia (Część II – Meble metalowe).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39151200, 39150000

3) Wielkość lub zakres
W ramach realizacji ww. części, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, wykonania, dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania wyposażenia, wymienionego w Załączniku Nr 5 do SIWZ (Część II – Meble metalowe), we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi.

Termin wykonania zamówienia:
— rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy;
— zakończenie – do dnia 29 sierpnia 2014 r.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Regały jezdne/archiwalne
1) Krótki opis
Dostawa regałów jezdnych/archiwalnych do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi – zakres według Załącznika Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia (Część III – Regały jezdne/archiwalne).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39131100

3) Wielkość lub zakres
W ramach realizacji ww. części, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, wykonania, dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania wyposażenia, wymienionego w Załączniku Nr 5 do SIWZ (Część III – regały jezdne/archiwalne), we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi oraz jego uruchomienia, a także wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, a także zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji.

Termin wykonania zamówienia:
— rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy;
— zakończenie – do dnia 29 sierpnia 2014 r.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Zabudowa meblowa
1) Krótki opis
Dostawa zabudowy meblowej do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi’ – zakres według Załącznika Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia (Część IV – zabudowa meblowa).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39143200, 39156000, 39141400, 39711100, 39713100

3) Wielkość lub zakres
W ramach realizacji ww. części, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, wykonania, dostarczenia, rozmieszczenia/zamontowania wyposażenia, wymienionego w Załączniku Nr 5 do SIWZ (Część IV – zabudowy meblowe), we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi oraz jego uruchomienia, a także wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, a także zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji.

Termin wykonania zamówienia:
— rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy;
— zakończenie – do dnia 29 sierpnia 2014 r.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium, przy czym w związku z możliwością składania ofert częściowych, odpowiednio dla:
a) Części I – wniesione wadium musi być w wysokości 8 715,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych i 00/100),
b) Części II – wniesione wadium musi być w wysokości 5 122,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i 00/100),
c) Części III – wniesione wadium musi być w wysokości 8 240,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i 00/100),
d) Części IV – wniesione wadium musi być w wysokości 2 317,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące trzysta siedemnaście złotych i 00/100)
— zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XV SIWZ.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część, wadium musi być wniesione w odpowiedniej wysokości odpowiadającej sumie wysokości wadium określonego dla danych części oraz w dokumencie wadialnym powinno zostać wskazane których części wadium dotyczy.
Natomiast w przypadku złożenia oferty na dowolnie wybraną część, w dokumencie wadialnym musi być odpowiednio wskazana kwota oraz oznaczenie części, na którą jest składana oferta i której to części wadium dotyczy.

2) Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIX SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiajacy poda w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Wykazu wykonanych głównych dostaw, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
a) dla Części I – jedną dostawą mebli biurowych o łącznej wartości zamówienia co najmniej 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto**
b) dla Części II – jedną dostawą mebli metalowych o łącznej wartości zamówienia co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto**
c) dla Części III – jedną dostawą mebli do pomieszczeń archiwalnych o łącznej wartości zamówienia co najmniej 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto**
d) dla Części IV – jedną dostawą mebli pod zabudowę o przeznaczeniu recepcyjnym lub/i kuchennym o wartości zamówienia co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto **

Uwaga!
(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

3) dowody dotyczące głównych dostaw, określające, czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia)
albo
dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że dostawy wymienione w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wykonane należycie.

Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

Za główne dostawy Zamawiający rozumie, te które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.

* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania.

2. Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RZP-II-WI/7/DZP-1/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.5.2014 – 11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 27.5.2014 – 11:30
Miejscowość:
Siedziba Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), Sala konferencyjna, pok. nr 12.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progamu Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) Informacje dodatkowe
I. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:
— wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ Wykazem wykonanych głównych dostaw), oraz załączeniem dowodów* czy zostały one wykonane należycie (zwanym w SIWZ dowodami głównych dostaw, określających, czy dostawy zostały wykonane należycie), albo dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że dostawy wymienione w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wykonane należycie.* Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2.

II. Zamawiający informuje, że:

a) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt. 1 , powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt. 2-4 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

c) odnośnie dokumentu, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt 5 i 7 – w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego, zaś w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki.

d) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt. 6 dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych.

III. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
— Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy – zgodnej w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa wyżej musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i 6, przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 7, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 2 i 4 w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio.

3) W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

V. Inne dokumenty

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk „Oferta” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Kopię dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w niniejszej SIWZ .
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty ww. dokumentu, a wadium zostało wniesione do Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, Wykonawca nie zostanie wykluczony z niniejszego postępowania z powodu braku kopii w ofercie.

4) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.

5) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

VI. Zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 179-198 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.4.2014

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Polska-Warszawa: Meble biurowe

2014/S 101-176085

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, Osoba do kontaktów: Joanna Polak, Warszawa00-099, POLSKA. Tel.: +48 223124400. Faks: +48 223124490. E-mail: jpolak@szrm.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.4.2014, 2014/S 75-129438)

Przedmiot zamówienia:
CPV:39130000, 39131000, 39141000, 39141300, 39121000, 39153000, 38622000, 39151200, 39150000, 39131100, 39143200, 39156000, 39141400, 39711100, 39713100
Meble biurowe
Regały biurowe
Meble i wyposażenie kuchni
Szafy
Biurka i stoły
Meble konferencyjne
Lustra
Stoły robocze
Różne meble i wyposażenie
Regały archiwalne
Meble do jadalni
Meble recepcyjne
Kuchnie do zabudowy
Chłodziarki i zamrażarki
Zmywarki do naczyń

Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.5.2014 (11:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.5.2014 (11:30)

Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:2.6.2014 (11:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

2.6.2014 (12:00)

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – Pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych dostaw – Pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie p braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część I – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część II – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część III – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część IV – Pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – Pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – Pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Rysunek Rzut poziomy regałów (dotyczy Części III) – Pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Rysunki przedstawiające konstrukcje zabudowy meblowej (dotyczy Części IV) – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 09.05.2014 r. – Pobierz

Pismo z dnia 13.05.2014 r. – Pobierz

Pismo z dnia 19.05.2014 r. – Pobierz
Załącznik Nr 1 do Pisma z dnia 19.05.2014 r. – Zmodyfikowany w dniu 19.05.2014 r. Zestawienie kosztów zamówienia – Część I – Meble biurowe – Pobierz
Załącznik Nr 2 do Pisma z dnia 19.05.2014 r. Zmodyfikowany w dniu 19.05.2014 r. Zestawienie kosztów zamówienia – Część III – Regały jezdne/archiwalne – Pobierz

Pismo z dnia 23.05.2014 r. – Pobierz

Załącznik do Pisma z dnia 23.05.2014 r. – Zmodyfikowany w dniu 23.05.2014 r. Zestawienie kosztów zamówienia – Część I – Meble biurowe – pobierz

pismo z dnia 30.05.2014 r. – pobierz

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/201418 czerwca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w Części I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 8 złożoną przez Wykonawcę – JFM Furniture Ryszard Janiszewski, Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02 czerwca 2014 r. do godz. 11:30 zostało złożonych w Części I siedem ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       Starpol Meble, ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy (Oferta Nr 1),

2)       BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 3),

3)       ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz (Oferta Nr 4),

4)       Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok (Oferta Nr 5),

5)       JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 6),

6)       ESPES OFFICE Sp. z o.o., ul. Ewy 4, 05-816 Michałowice – Osiedle (Oferta Nr 7),

7)       JFM Furniture Ryszard Janiszewski, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa (Oferta Nr 8),

przy czym:

Oferta Nr 6 – została odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt. II i III niniejszego pisma).

Oferty Nr 1, 3, 4, 5, 7, 8 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 1, 3, 4, 5, 7, 8 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

1

244.029,54——————  x 100 = 65,0

375.515,31

65,0

3

244.029,54——————  x 100 = 66,1

369.188,19

66,1

4

244.029,54——————  x 100 = 78,3

311.729,97

78,3

5

244.029,54——————  x 100 = 84,5

288.965,13

84,5

7

244.029,54——————  x 100 = 63,0

387.131,74

63,0

8

244.029,54——————  x 100 = 100,0

244.029,54

100,0

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/201418 czerwca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w Części II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – PPH „ROL-MOT”  Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02 czerwca 2014 r. do godz. 11:30 została złożona w Części II jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

PPH „ROL – MOT” Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów (Oferta Nr 2).

Oferty Nr 2 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie: Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

2

160.613,40——————  x 100 = 100,0

160.613,40

100,0

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI III

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/201418 czerwca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w Części III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – PPH „ROL – MOT” Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02 czerwca 2014 r. do godz. 11:30 zostały złożone w Części III dwie oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       PPH „ROL – MOT” Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów (Oferta Nr 2),

2)       Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o., ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa (Oferta Nr 9),

Oferty Nr 2 i Nr 9 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 2 i Nr 9 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

2

344.277,00——————  x 100 = 100,0

344.277,00

100,0

9

344.277,00——————  x 100 = 70,2

490.401,00

70,2

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI IV

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/201418 czerwca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w Części IV

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – ZPH LUMAR  Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz.

Uzasadnienie wyboru oferty

:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02 czerwca 2014 r. do godz. 11:30 zostały złożone w Części IV cztery oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 3),

2)       ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz (Oferta Nr 4),

3)       JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 6),

4)       ESPES OFFICE Sp. z o.o., ul. Ewy 4, 05-816 Michałowice – Osiedle (Oferta Nr 7),

przy czym:

Oferta Nr 6 – została odrzucona na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt. II i III niniejszego pisma).

Oferty Nr 3, 4, 7 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofertom: Nr 3, 4, 7 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem

3

88.026,18——————  x 100 = 95,0

92.690,34

95,0

4

88.026,18——————  x 100 = 100,0

88.026,18

100,0

7

88.026,18——————  x 100 = 76,0

311.729,97

76,0

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Jan Leśniewski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI III

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2014 dnia 15 lipca 2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w Części III

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę mebli do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” – Część III.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana, w dniu 14 lipca 2014 r. uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. złożył oświadczenie, że odstępuje od zawarcia umowy w Części III na: dostawę regałów jezdnych/ archiwalnych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”, z uwagi na niemożliwość realizacji zamówienia na warunkach zawartych w ofercie tj. wykonanie zamówienia do dnia 29.08.2014 r. wobec czego:

 

za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 9 złożoną przez Wykonawcę MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BUDOWNICTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-383), przy ul. Grójeckiej 128 lok. 51.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dokonał – bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert – wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych, nie podlegających odrzuceniu ofert tj. oferty złożonej przez nw. Wykonawcę:

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BUDOWNICTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-383), przy ul. Grójeckiej 128 lok. 51. (Oferta Nr 9).

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 16 kwietnia 2014 godz 13:33
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:48