środa, 1 grudnia 2021

16/08/2012    S156    Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

PL-Warszawa: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

2012/S 156-260635

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Punkt kontaktowy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
00-099 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223124400
E-mail: mailto:jpolak@szrm.pl?subject=TED
Faks: +48 223124490

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szrm.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Administracja samorządowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa mebli dla potrzeb Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Dostawa mebli dla potrzeb Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”, w tym zabudowy meblowe, meble ruchome i meble autorskie – zakres według Załącznika Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000, 39156000, 39150000, 39143200, 39141400, 39711100, 44411300, 39153000, 39113100, 39143310, 39143113, 33192000, 38622000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, wykonania, dostarczenia, rozstawienia i zamontowania umeblowania (wraz z wyposażeniem), wymienionego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia, we wskazanych przez SZRM pomieszczeniach Muzeum Historii Żydów Polskich, wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, a także zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji,
Termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie – do dnia 17.12.2012 r.
II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 67 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy) – zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XV SIWZ.
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIX SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zamawiający poda w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: III.1.4)Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych)*, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
* W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 10 sierpnia 2012 r.
Uwaga!
(a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. zdolnością finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
(b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolności finansowej innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć;
— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w ww. zakresie na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
— informację, o której mowa w pkt. 2) dotyczącą tych podmiotów.
(c) W przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny, którą wskaże w ofercie, nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt.2) może przedstawić inny dokument, który w sposób wystarczający będzie potwierdzał spełnienie opisanego ww. warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
2) Wykazu wykonanych dostaw, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawami mebli o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto**, w tym jedno o wartości co najmniej 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych) brutto**.
Uwaga!
— W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie,
— W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 10.8.2012 r.
3) dokumentu (np. referencji) potwierdzającego, że dostawy wymienione w Wykazie wykonanych dostaw zostały wykonane należycie.
2. Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: RZP-II-WI/36/DZP-1/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.9.2012 – 11:30
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 238,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Opłatę za SIWZ należy uregulować na konto Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nr: 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 25.9.2012 – 11:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 25.9.2012 – 12:00

Miejscowość:

Siedziba Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31 w Warszawie (kod:00-099), sala konferencyjna, pok. nr 12.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe I. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
1.W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:
1)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zwanym w SIWZ Wykazem wykonanych dostaw), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zwanym w SIWZ „Dokumentem potwierdzającym, że dostawy wymienione w Wykazie wykonanych dostawy zostały wykonane należycie”).
2)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ);
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2.
Zamawiający informuje, że:
a) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt 2 ppkt 1, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji VI. 3) Część I pkt 2 ppkt 2-4, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
c) odnośnie dokumentu, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt 2 ppkt 5 – w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego, zaś w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki.
d) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt 2 ppkt 6 dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych.
3.Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 ppkt 2-4 i 6, przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 2 i 3 w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio.
3)W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
II. Inne dokumenty:
Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa wyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Kopię dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w SIWZ.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty ww. dokumentu, a wadium zostało wniesione do Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, Wykonawca nie zostanie wykluczony z niniejszego postępowania z powodu braku kopii w ofercie.
4) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.
5) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.
III. Zmiana umowy:
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, że przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiacej załącznik nr 7 do SIWZ.
IV. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa-Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, działający jako wspólny Zamawiający ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
01-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 179-198 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówien Publicznych
ul. Postępu 17 A
01-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 10.8.2012

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie art. 22 – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art 24 – pobierz

Zalącznik Nr 5 do SIWZ – Zestwienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ -A-906 – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – A-907 – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ -A-908 – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ -A-910 – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ -A-911 – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ -A-912 – pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ -A-913a – pobierz

Załącznik Nr 15 do SIWZ -A-913b – pobierz

Załącznik Nr 16 do SIWZ – A-914 – pobierz

Załącznik Nr 17 do SIWZ -A-915 – pobierz

Załącznik Nr 18 do SIWZ-A-916 – pobierz

Załącznik Nr 19 do SIWZ -A-917 – pobierz

Załącznik Nr 20 do SIWZ -A-918 – pobierz

Załącznik Nr 21 do SIWZ-A-919 – pobierz

Załącznik Nr 22 do SIWZ -A-920 – pobierz

Załącznik Nr 23 do SIWZ -A-921 – pobierz

Załącznik Nr 24 do SIWZ -A-922 – pobierz

Załącznik Nr 25 do SIWZ-A-923-pobierz

Zalącznik Nr 26 do SIWZ -A-924-pobierz

Załącznik Nr 27 do SIWZ-A-925-pobierz

Załącznik Nr 28 do SIWZ -A-926-pobierz

Zalącznik Nr 29 do SIWZ-A-927-pobierz

Załącznik Nr 30 do SIWZ-A-928-pobierz

Załącznik Nr 31 do SIWZ-A-935-pobierz

Załącznik Nr 32 do SIWZ -A-936-pobierz

Zalącznik Nr 32 do SIWZ-A-936-pobierz

Załącznik Nr 33 do SIWZ -A-937-pobierz

Załącznik Nr 34 do SIWZ-A-938-pobierz

Załącznik Nr 36 do SIWZ-01.00.00-pobierz

Załącznik Nr 37 do SIWZ-01.01.00-pobierz

Załącznik Nr 38 do SIWZ -01.02.00-pobierz

Załącznik Nr 39 do SIWZ-01.03.00-pobierz

Załącznik Nr 40 do SIWZ-01.04.00-pobierz

Załącznik Nr 41do SIWZ -01.05.00-1-pobierz

Załącznik Nr 42 do SIWZ-01.06.00-pobierz

Załącznik Nr 43 do SIWZ-02.03.00-pobierz

Załącznik Nr 44 do SIWZ-02.03.01-pobierz

Załącznik Nr 45 do SIWZ-02.04.00-pobierz

Załącznik Nr 46 do SIWZ-02.05.00-pobierz

Załącznik Nr 47 do SIWZ-02.06.00-pobierz

Załącznik Nr 48 do SIWZ-02.07.00-pobierz

Załącznik Nr 49 do SIWZ-02.08.00-pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 18.09.2012 r. – pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wraz z modyfikacją treści SIWZ – Pobierz

Załącznik do pisma z dnia 18.09.2012 r. – Zmodyfikowany w dniu 18.09.2012 r. Załącznik Nr 5 do SIWZ Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz

Pismo z dnia 18.09.2012 r. – dodatkowa modyfikacja w poz. 48 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/36/DZP-1/2012                                  Warszawa, dnia 08 października 2012 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę mebli dla potrzeb Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1, Wykonawcy: MARTELA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 01-106), ul. Redutowa nr 25.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25 września 2012 r. do godz. 11:30 została złożona jedna oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

 Oferta Nr 1 – MARTELA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 01-106), ul. Redutowa
nr 25.

Oferta Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1 w kryterium oceny ofert: Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Razem

1

 3.065.109,57

_________________  x 100 =  100,0

3.065.109,57

100,0 pkt

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 16 sierpnia 2012 godz 9:37
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:57